D21_028

(Kartakt inskannad i flera delar:
D21_026 baksida
D21_027 rubrik, text och övre delen av kartbilden
D21_028
nedre delen av kartbilden och mer text)

(Texten uppe t.v. överlappande från D21_027, redovisas inte här.
Text nere t.h.:
)
                                                                                Tunnor Cappar Laass
A. Affgiärdes hemmanet Sättra ½ som Oloff
    Pärsson ock Niels Andersson åboor,
    dess huustompt afbetes, humbel-
    stänger 60 stycken.
B. Norra eller sädesjärdet af medelmåt-
    tigh god leera doch tämbligen grund, och somb-
    ligstädes kiälzogh, blifwer                                    2        16
C. Södra af grund leerjord                                        3        1
D. Nyy upjord åcker af samma jordmon                  -        4 ½
    Åhrligt giärdeshöö af hårdwall                             -        -            3
E. Ängen af god hårdwall                                         -        -            2
F. Kiär ock starr                                                        -        -            14

(Text i högra spalten:)
                                                                                Tunnor Cappar Laass
G. Kalfhage till 3:ne kalfwar
H. Skwaltquarn, gåår höst och wåhr
    när myket watten faller
J. Jbidem Sättra 1/4 hwilcket äger
    sine aparte giärden, elliest
    ligger det i tegskifften med det
    ofwanskrefne utj ängen, hwa-
    rest det somligstäds haar större
    måhl än det andra halfwa
    hemmanet ock förmedelst wattnets
    öfwerflödande ey affattas kan till tegh
    måhlet
              
(Text på kartbilden, delvis överlappande från D21_027,
redovisas inte här:
)
Een stoor rååsteen af mans längd kallas Räthsteen
Tahl och biörck
Tahl och biörck
Räfberget
Kayberget
Möörberget
Ängh till södra soladztorpet
Ökierret af tahlskoug bruckas till kalffbete
Biörck tahl och granskoug
Siön Åsund
Ahl
Ufberget
Bredh rååsteen ståendes allena såssom ock berättes
    een biörck sammaledes för några
    stådt der wed med korss inhugitt
Een bred hell af åboerne j
    Wallingsdahl upwysat hwilcken
    elliest är löss, ock synes som
    den wore uthur berget
    fallen
Walling-dahl med sina ägor mötha
Krössan udden
Tahl och biörk
Elfss-broo
Röö-mååss ängen
Vfbärgs ängen
Hiälms ängen
Liuge håål
Eck
Kiälbergz-udde
Myröö
Balsen

(Text vid ön t.h.:)
Denna Biuggöhn som uthom
byssens eenskylte råågångh
belägen är, ock närmare un-
der Herna skattehemmanet hwar
under den samma öhn förmehn-
nes j forna tyder lydt ock häf-
dat; som sedermehra nu un-
der dee 2:ne frälssehemmanen
j Möhrby brukat warder
såssom
Norrgården som Larss Joensson
åboor; bekommes höö j medel-
måttigh åhr af hårdwall
till                                            - 3 laas
Mellangården som af Suhne
Pädersson beboos, bekomer höö af
medelmåttigh god hårdwall
på sin andeel utj denna öhn    - 2 laas

(Text på ön:)
Biuggöö-klack
Biörck
Fordom affält ock sedan afrögdt
Kiär
Småå tahlskoug
Kiär
Biugh-öhn
Tahl, eck ock ehn
Lada

Scala Ulnarum