D21_030

(Kartakt inskannad i flera delar:
D21_029 Baksida
D21_030 Ny skattläggning och beskrivning av Sillsta från 1732
D21_031 Ny beskrivning från 1732 fortsätter
D21_032 Den nya beskrivningen från 1732 fortsätter
D21_033 Kartbild, rubrik och text Notarum Explicatio
)

(Senare text från 1732:)

Chartebeskrif- och uthräkning uppå
Sillsta by uthi Hycklinge sochn, Kinds härad
och Östergiötland, hwaruppå åboerne för ägornes skrin-
het skuld och hemmanens skoglösa sökia förmedling, för hwil-
ken ordsak skull här öfwer en behörig reef och skattlägg-
ning anbefald och jämbwäl underskrefne anno för-
rättad blifwit
Warandes fuller sielfwa Geometrie afmätningen
Anno 1694 af då i orten warande Landtmätaren
Anders Mörn författad, hwilken afmätnings
richtighet man proberat och ärfarit, men
emedan uträkningen och Separation hemmanen
emellan, ey richtig nog befantz, ey heller jord-
månernes och fäladetz aestimation rätteligen
öfwer alt utfört, så har undertechnad blif-
wit förordsakad detta med ny uträk- och beskrif-
ning effter som det nu af samptelige skatt-
läggningsmännen är befunnit, att renovera
och förbätra Anno 1732 in Junio, då således
befants nembligen:
___________________________________________
                           
                                Notarum Explicatio
Chartans numer
       Ny ordnings-        Sillsta byes hemmantal, Natur, Proportion
       numer                   och sohlskifte nembligen:

P.        1.  Södergården crono Jmediatehemman 1 som förr
                Anders Månsson nu Pehr Swensson
                brukar och åbor, begynner öster och söder med                 2 stänger
           2.  Mellangården dito hemman ½ som förr warit afbränt
                och ägorne brukade af åboerne på norr och södergården
                sampt på 1694 åhrs Charta med /ofwan/ bemälte hemman inräknat
                men är nu åter upbygt och brukas af bonden Swen Jonsson 1 stång
A.       3.  Norregården dito hemman 1 som Johan Larsson åbor          2 stänger
   
                                                                                                           5 stänger
           4.  Een liten Cronoutjord som åboerne på hahfwa Crono-
                jmediate hemmanet Broo bruka sluter wid hwart bya-
                                                                                               mål

(Texten fortsätter på D21_031)