D21_031

(Kartakt inskannad i flera delar:
D21_029 Baksida
D21_030 Ny skattläggning och beskrivning av Sillsta från 1732
D21_031 Ny beskrivning från 1732 fortsätter
D21_032 Den nya beskrivningen från 1732 fortsätter
D21_033 Kartbild, rubrik och text Notarum Explicatio
)

(Texten fortsätter från D21_030:)

            måhl öfwer alt i åker, men har ingen wiss
            proportion, utan förmena sig böra hafwa
            i hwart mål 3 alnar breda skifften, ehuruwäl det
            nu icke allestädes så är, utan allenast till cirka ? 2 ½
            alnar etcetera p. ty äro och alla skifften på Chartan âpart
            utsatte och uträknade; warandes dess andel
            utaf ängen uti wissa humpar utrittrad,
            som efterförmäles.
__________________________________________________________
Chartans                                                  Hela byens                  Södergården                  Mellangården              Norregården                  Broos
Littera                                                     summa                         Numero 1 af 2 stänger  Numero 2 af 1 stång    Numero 3 af 2 stänger  utjords skiften
                                                                Tunnor Kappar Lass  Tunnor Kappar Lass     Tunnor Kappar Lass   Tunnor Kappar Lass     Tunnor Kappar Lass 
                Samfälte skiftemålet
                Åkren fördelt i 2ne giärden
                efter Slätbo maneer.
C } 5. Norra giärdet af ½ten medelmåttig
D }    god doch styf lera á 3 kornet             7        22 ½      -          3        2 3/5      -             1        17 3/10    -        3        2 3/5      -              -        -            -
          Jbidem styf och hårdbrukad spyke och
          flåtlera sampt dungjord á 2 kornet     7        22 ½      -          3        2 3/5      -             1        17 3/10    -        3        2 3/5      -              -        -            -
E } 6. Utjordens tegar under Broo af samma
D }     beskaffenhet och aestimation            -        -              -          -        -              -             -        -              -        -        -              -              -        24         -   
                                                 Summa        15     13            -         6        5 1/5        -            3        2 3/5       -        6        5 1/5       -              -        24

F } 7. Södra giärdet ½ medelmåttig lera
G }    doch styf á 3 kornet                            9        20 ½      -          3        27 2/5     -            1        29 7/10    -        3    27 2/5        -              -        -            -
          Jbidem ½:ten skrin och styf röd spike
          och flåtlera á     kornet                        9        20 ½                 3        27 2/5     -            1        29 7/10    -        3    27 2/5        -              -        -            -
H   8. Äfwen och utjordens skiften
          och tegemål af samma qvalitet            -        -            -            -        -             -            -        -                -        -        -              -             1        -           -                 
                                                Summa          19        9         -            7        22 4/5    -            3        27 2/5       -        7        22 4/5    -             1        -            -

            Engen
O.  9. Åhrligt giärdeshöö bestående
          med den inhägnade tegen och
          delen emellan bäcken wid
          Broo ägor och södra giärdet
          tiärf hård och starrwall wid
          bäckdahlen                                        -        -        3 3/4          -        -            1 ½          -        -            3/4          -        -        1 ½             -        -        1/4
J   10. Storängen af en del tiärf
           hårdwall                                           -        -        7 ½            -        -             3             -        -            1 ½         -        -         3                -        -          -
K  11. Jbidem sanck starrwall i wåtåhr
           swår bärgad                                     -        -       7 ½             -        -             3             -        -            1 ½          -        -        3                -        -          -   
                                    Transport                -        -        18 3/4        -        -             7 ½         -        -            3 3/4        -        -        7 ½            -        -          1/4           


(Text i högra spalten:)
                                                                  Hela byens                  Södergården                  Mellangården              Norregården                  Broos ut-
                                                                  summa                         Numero 1 af 2 stänger  Numero 2 af 1 stång    Numero 3 af 2 stänger jords skiften       
                                    Transport                -        -        18 3/4        -        -             7 ½         -        -            3 3/4        -        -        7 ½           -        -          1/4 
L   12. Lillängen af tiärf hårdwall              -        -        5                -        -             2             -        -            1              -        -        2               -        -            -
M. 13. Jbidem groof starrwall                    -        -        7 ½            -        -             3             -        -            1 ½          -        -        3               -        -            -
N.  14. Skarnkiärrs ängen brukas
            nu intet mera till äng, utan så-
            som der till oduglig undertiden
            till bete, doch meriterar ey hägnaden
U  15. Utjordens anpart af Stor-
           eller så kallade Stackängen
           är uti en hump af starrwall            -        -            -              -        -            -              -        -            -              -        -          -               -        -         3/4
X  16. Dito af hårdwallen                        -        -            -              -        -            -              -        -             -             -        -          -               -        -         3/8
Y.  17. Jbidem af Kiärrwallen                  -        -            -              -        -            -              -        -             -             -        -          -               -        -         3/4
                                            Summa         -        -         31 1/4        -        -          12 ½          -        -            6 1/4       -        -         12 ½         -        -        2 1/8

  18. Een till byen hörande samfält betesmark, mycket skrin
        och liten, så att de få creaturen som här födes intet
        kunna dher hafwa nödtorfftigt bete, emedan den består
        till större delen af berg och onyttig mark så och sanck
        kiärrwall som i wåtåhr äfwen hel onyttig är, hwar-
        före bete för somblige creaturen om sommaren till ängebergslen
        leyas måste. Skog fins der altzingen, utan någre små knåtte
        tallar der och hwar, ey heller på de öfrige ägorne, utan
        måste så wäl wedebrand som hwad till ägornes befredanden
        och stängsel sampt gårdarnes byggnad med mera betarfwas
        annorstädes kiöpas och afhämptas.
    19. Een liten samfält kalfhage dels skarpen bergig och högländig, dels
        kiärrwall, af myckeet ringa wärde, allenast för 2 á 3 kalf-
        war eller en häst ibland.
    20. Uti den tillstötande siön Åsunden brukas fiske wår och sommaren
        med dämpenot och nät sampt 3ne winternotwarp, till ett
        litet hushållets understöd.
    21. Elliest fins wäl ett wattusqwalteqwarnestånd uti
         en liten bäck, men hafwer nu på 3 á 4 åhr för dess swaga
        fall intet warit i bruuk, utan aldeles öde.

        Enskylte ägor till hwar och en     Nembligen
    1. Södergården, på dess hustompt nytjas humblegård om 80
        á 100 stänger af ringa börd och wärde.
        Jbidem nödig kåhlåcker och hampeland uti lyckan
        sub Littera Q och S på chartan, så platsen ey är be-
        bygd, som doch åboen säger sig nödwändigt behöfwa
                                                            Numero 2

(Texten fortsätter på D21_032