D21_033

(Kartakt inskannad i flera delar:
D21_029 Baksida
D21_030 Ny skattläggning och beskrivning av Hillsta från 1732
D21_031 Ny beskrivning från 1732 fortsätter
D21_032 Den nya beskrivningen från 1732 fortsätter
D21_033 Kartbild, rubrik och text Notarum Explicatio
)

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning
    öfwer
Sillsta, Hwilket beståår aff twenne hemman
j Kindz härad och Hycklinge sochen belägne

    Notarum Explicatio

                                                                            Tunnor Kappar Parmar
A. Norrgården med dess tompt som
    Päder Månsson åboor sampt humbel-
    gård 100 stänger
B. Een lyten åckerlycka wed gården
    sampt jordmon af god leera                                -        11 ½
C. Åckern j Norra giärdet af godh
    leerjord                                                                7        25 ½
D. Dungjord                                                             -        12
E. Södra j säde sampt jordmon af god leera            8        29 ½
F. Spickleera dersammastädes                                  -        31
    Åhrligt  giärdeshöö                                               -        -            1

    Ängarne
G. Stoorängen af god hårdwall 20 7/8 tunland        -        -            1 ½
H. Starrwall 109 tunland                                          -        -            6
J. Lillängen hårdwall                                                 -        -            1 ½
K. Kierwall                                                                -        -            1 ½
L. Starrkiers ängen                                                    -        -            1/4
M. Aff inhägnad teeg j Södra giärdet
    hårdwall                                                                 -        -            3/4

N. Södra hemmanet som Anders Mån-
    sson åboor sampt humbelgård till 100 stänger
    Jämbwähl inom gårdsens circumferentz
    någre plommon trään
O. Lyten åckerlycka wed gården ock jordmon
    af god leera                                                            -        3
P. Norra giärdet af god leera  Littera C.                    7        25 ½
Q. Dungjord                                       D.                    -        12

(Text nertill:)
R. Södra ock jordmon af god leera    E.                    8        29 ½
S. Dito spickleera                               F.                    -        31
     Åhrligt giärdeshöö                                                -        -            1
T. Stoorängen af god hårdwall           G.                    -        -            1 ½
U. Staar                                               H.                   -        -            6
X. Lillängen hårdwall                         J.                    -        -            1 ½
Y. Kierwahl                                         K.                   -        -            1 ½
Z. Aff Skarnkiersängen                       L.                   -        -            1/4
1. Teeg j Södra giärdet                                               -        -            3/4

2. Deth tredie hemmanetz tompt obebygd
    och dess lägenheeter under dee twen-
    ne föreskrefne häffdat, såssom Päder
    Månsson een deel j huustompten af
    god leerjord                                                            -        3 3/4
3. Anders Månssons andeel utj den
    afhyste tompten ock samma jordmon                    -        3
4. Uthjordens huustompt obebygdh
     hwilcken tillyka med dess lägenhee-
    ter under Broo häffdas
5. Åckern j Norra giärdet god leerjord                       -        24
    Dungjord Sub Littera D                                          -        2
    Södra god leera                                                       -        31
    Littera F. spickleera                                                -        5
    Giärdshöö                                                               -        -            1/4
7. Uthjordens anpart af Stackzängen
    Starrwall                                                                 -        -            3/4
8. Af een särskilt hump god hård-
    wall                                                                         -        -            3/8
9. Kiär dito                                                                  -        -            3/4
10. Een lyten kalfhage warder
    häffdad af begge grannarne
    sambfält till bete för 4 stycken
    kalfwar 

(Text t.v. om föregående spalt:)
11. Skougsmarck här till finnes intett allenast een lyten löth
    af ganska lytett bete ock ingen skough
    Fyske af siuu katziestånd, dempnooth ock nääth, 
    om wintertyden twenne noothwarp sambfält
    Ett quarnstånd till hwardera hemmanet som
    gåå höst och wåhr.
    Twystig parck emellan Ehnby och Sylstad williandes
    åboerne j Ehnby föllia bäcken effter     
    wyssar ock der emoth dee andra effter giärdzgpården.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Ehnby tillycka Fågelrum möter
Lill-hycklinge ägor möter här till
Broo ägor möta
(Broo) gräntzar här jn till
Gröninge ägor möta här
(Ehnby) ägor taga på denne sydan emot

Siöön Åsund
Silsta wycken
Löön öhn
Uthwaas wyken
Röfwar berget
Kiär med tahl och ahl
Eck skoug
Eck och hassel
Däld
Ehn gran och tahl
Tahlskoug
Kiärwall duglig att rödia och inhängna till ängh
Afswediat
Affält
Kiär-wahl
               
Scala Ulnarum eller alen måth
Afsath Anno 1694
af Anders Mörn