D21_035

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning
    öfwer
Rustningzstammen Ruteboo, jämbwähl en uthiord jbidem
kallas Jdenääss, utj Kindz härad och Kyssa1 sochen,
affattat Anno 1694 aff
Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                          Tunnor Cappar Laass
A. Hemmanet Kuteboo som Swen Bengtzon åboor
    Humblegård der under 250 stänger
B. Lyten träägrård med några plommonträn af föga wärde

    Åckern beståår aff tredingz säde
C. Norra giärdet sampt jordmon af sandmylla och uthsäde    1        30
    För steenrören afkortat                                                         -        6
D. Lyckan till samma giärdet af sandjord                                -        14
    förmedelst röör är afdraget                                                   -        2
E. Mellan giärdet af sandmylla                                                2        9 ½
F. Siöögiärdet af mylla något öhrblandat                                 1        15
    För stenröör afkortat                                                             -        6
    Åhrligt giärdeshöö                                                                -        -            1

    Åhrligt
G. Stoorängen af maawahl                                                        -        -           16           
H. Wästerängen af meddelmåttig god hårdwall                       -        -            8
J. Lillängen kierrwall                                                                -        -            5
K. Sundsiöö kiärret ny oprögdt som för
    watnet sällan bärgas kan                                                        -        -            1/4
L. Äfje kierret af kiärwall                                                          -        -            ½
M. Af Röösundz öhn kiärwal                                                    -        -            ½

    Betesshagarne
N. Sundsiööshagen till bethe för
    twenne stycken nööth.
O. Een lyten kalfhage af
    ringa wärde.
P. Skougen een deel af ungt
    såghtimber beblandat så
    och dugligt huustimber j
    lyka måtto humbelstöör
    sampt trinne och staffwer
    Löffskough af biörck
    assp och ahl rykeligen
    Elliest ibland åthskil-
    lige parcker till swedian-
    de dugligh, bast och
    näffwerskough så
    myket som till
    gårdsens behoff
    betarffwas kan
    godt muhlbete.

(Text längst t.h.:)
                                                                                              Tunnor Cappar Laass
    Fyske utj siöön Drögen med nääth och miärdar om
    sommartyden och wåren, såssom och fänges giäddor,
    abbor, mörth, och någon åhl, myket sällan någon lax,
    Elliest om höstetyden syckfyske med läggnääth.
    Vthj dee trenne giölarne är intet fyske allenaast littet
    i den tredie Litttera Q.
    J Steensiöön warder intett fyske brukat
R. Twenne stycken skwaltquarnar som gåå höst och wår, jämb-
    wähl een åhlkysta hwarest om wåhrtyden någon åhl
    bekommes den tyd han styger.
S. Jdenääss som i forna tyder för ett fierndehlz hemman
    utj cronans jordboock warit oppfördt, och sedermehra i
    dessa tyder för een utjord, hwilken nu beståår af een betes
    hage som kan underhålla een häst, jämbwähl här hoos
    utmarck som af chartan och dess röörgång skiönias
    kan och Littera T wyssar.
U. Ett torp nybygdt kallas Carlztorp Åckrens jordmon af sand
    mylla, giör till uthsäde                                                            -        10
    Höö j samma täppor                                                                -        -            1/4
X. Af ängen hårdwall                                                                  -        -            1 1/4
Y. Torpet som warder kallad Snarbygget som är ödelagdt
    Åckern af sanjord sammaledes öde                                        -        -            9 3/42

    Twistigheet som häfdas af åboen j Päätorp effter Numero 1 : 2 : 3, påståendes rust-
    hållaren Swen Bengtzon Linea Recta emellan Numero 1 och 3.
    Noch een lyten twist aff Wahlwykz åboen som 4 5 uthmärckia, der emoth
    Praetenderar Rusthållarn att wara rätta råågången som Numero 6 7 wyssar.  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Päätorpss ägor möta här till
Wahlwyckz ägor emot
Siöön Drögen
Kutebo wycken
Hässelhultz ägor möta
Kiusseboo ägor möta
Sund-siön
Måhla ägor taga här emot

(Olika gränsmarkeringar runtom kartbilden, motsols:)
Pankakeberget
Denna hörnsteen nyss upfunnen liggandes
nederfallen som är af twå allers längd
Damkiärss giölan
Hiortbäck kiälla
Hiortbäckz steen
Een bred kantig steen utj röör
Rååmärcke ståår löst i ett sten röör
Een trekantig råsten af een allers längd heel lööss
Haggiölz skiälet beståår af een fyrkantig och till 5 quarters högd
med fleere stoora steenar omlagder
Spetzig steen
Stenar
Stenröör j siön
Een trekantigh steen mäst för-bränd, kallas Lomgiölz skiälet
Rååsteen i berget nedsatt
En bred kantig steen utj steen grytett

(Text på högra delen av kartbilden:)
Tahl och biörck skoug
Sten siön
Sanckt kier ny inkrech-
tat Ahl och biörck
Skwaltquarn samt åhlkysta
Hag giöhls måssen
Roophälz wyken
Rophälla
Ohnswalzberget
Tahl, gran, biörck, sampt asspskoug jämbwähl
moomarck med berg och backar
Ahl och biörk
Jdnääs wycken
Släät synes tillförende hafwa warit åcker
Lada
Affält
Gammalt ungställe
Sqwäcker måsse
Hästhage
Skiön assp, biörck, och tahl
Tahl
Jdnääs udden
Bastwyken
Bastwyks udden
Tahl skoug
Kiär
Röösundzöhn

(Text på vänstra delen av kartbilden:)
Bastgiölan
Horn-giölan
Kiär med ahl och granskoug
Swarfftolz liderna
Affält
Kiär
Lychtstenss bron
Skwäcker måsse med tahlskoug
Kiär med ahlskoug
Biörck och tahl sampt någon asspskoug
Gran och biörckskoug
Koobäckz kiärret
Kiär med ahlskoug
Skwaltquarn
Ahl och biörck skoug
Quarn wycken
Quarnwyks udde

Salwarps giölan
Måsse med tahlskoug
Biörck och tahlskoug
Tahl och biörck
Giöhl
Stengryt
Tahl och biörck sampt asspskoug med bergh och backar
Ett släth berg kallas Gååss hällen

Kiär
Släth måsse kallas Skiälmåssen
Denna parck fordom affält, och sedan
med småå biörck skoug bewäxt
Wåthällen
Affält
Giöhls backen

Småå assp och biörck skoug
Kiär med ahl och granskoug
Backe
Kiär med gran och ahl
Lada
Linda
Eckskoug
Biörck och tahlskoug
Äfje wyken
Steenrösse
Afjewyckz udden
Årrholmarne
Rööberget

Uffberget
Assp biörck och granskoug
Kiär med biörck och ahl
Lada
Lada
Gran och biörck skoug
Småå tahl
Hassel skoug
Kutebo wycken
Quarn till Hässelhult   

Scala Ulnarum
______________________
1) Kyssa överstruket i efterhand, och ersatt av Ulrika
2) Siffrorna sannolikt hamnat i fel kolumn, avser troligen kappar