D21_037

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning
    öfwer
hemmanet Måhla utj Kindz härad och Kyssa sochen belägit

    Notarum Explicatio
                                                                   Tunnor Cappar Laas                                                               
A. Hemmanet Måhla som Swen
    Olofzon och Bengt Pädersson åboor
    Humbelgård 200 stänger

    Åckern aff tredings säde
B. Norra eller trädesjärdet af grund
    sandblandat jordh                                    2        14
    För röör afräcknat                                    -        1
C. Södra giärdet af samma jordmon            3        -
    förmedelst rören afdraget                        -        6
D. Een lyten lycka af föreskrefne
    jordmon och nyligh uppiord                    -        4
E. Wästra effwenwähl af sandjord              1        22
    För steenröör afkortatt                             -        1
    Åhrligt giärdeshöö                                   -        -            3/4

     Ängarne
F. Österängen af god hårdwall                    -        -            1 ½
G. Kiärwall                                                  -        -            3 ½
H. Wästerängen af medelmåttig
    god hårdwall                                            -        -            3/4
J. Kierwall                                                    -        -            1
K. Lillängen god hårdwall                           -        -            1
L. Kierwall                                                   -        -            1
M. Aff Swahlgiöhlz kierret staar
    och kierwall                                              -        -            1
N. Åhlkist kierret af samma wahl                 -        -            1
O. Säfzmon af ringa kier och staar
    sampt porssgrääs                                       -        -            1
P. Beteshagar allenast een lyten
    af ringa wärde och bete
Q. Skougen till detta hemmanet,
    Een deel till swediande tiänligh,
    och något ungt sågh timber.
    Stugu- sampt uthhuus timber,
    J lyka måtto humbelstöör, trinne
    och stafwer, effwenwäll löfskoug
    Rykeligen af assp, biörck och ahl,
    desslykest bast och näffwerskoug,
    effter nödtorfften, elliest godt muhl
    bethe

(Högra spalten:)
    Fyske till denna gård
    bruckas med nääth
    och mierdar utj Säffsiön,
    såssom och i Swahlgiöhla
    fänges gieddor mörth
    och abbor.
    J Sundsiön bruckas
    intett fyske förmedelst
    det öfwer alt är gallstrand.
R. Een skwaltquarn som
    gåår höst och wåhr.
S. Måhlstugtorpet bruckas
    under gården och dess
    jordmon af mylla.                    -        8
    Höö j täppan af hårdwall         -        -            3/4

T. Apeldahlstorpet ny-
    ligh bebygdt jordmon
    af sandjord                                -        9
    Höö af samma täppa
    hårdwall                                    -        -            ½

    Een twistigheet emel-
    lan Giölingstorp och Måhla
    om ett kier som höö-
    bergas, williandes åboen
    i Giolingstorp brucka effter
    sin uhrminnes häffd
    som Numero 1 : 2 : 3 : 4 : 5 förmäla
    dee andre åboerne der
    emoth påståå att gåå
    Linea Recta öfwer
    Giölan till hörnskiählet,
    och wydare sedan hålla
    sigh effter den stoora
    bäcken.
    Emellan Säfzmåhla
    och så een parck som
    twistas om; williandes
    samma åboo hålla sigh
    effter röörgången som af
    honom för 4 åhr sedan
    är upfunnen och Numero 6 : 7
    uthwyssar dee andre
    grannarnes uhrmin-
    nes häffd j Måhla
    wyssas med 8 : 9

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lindfalz ägor möta
Kuteboo ägor taga på denna sydan här emot
Kiusseboo ägor möta här
Gysselhultz ägor möta
Giölingstorpss ägor taga emoth
Wyprössa ägor taga här emoth
Säfzmåla ägor möta här

Damkiäret
Affält
Een stoor jordfast steen
Lyten fast steen j berget
Biörck ahl och asspskoug
Ahlskoug sampt gammal hagh kallas Juth-haget
Biörck kiär kan rödjas till äng
Affsediat
Tahlskoug
Tunlagbergs steen
Affält
Måsse
Kiähr
Småå biörckskoug
Skulbergs wycken
Sääfssiön
Huussmoen med någon tahlskoug bewäxt
Biörck och ahl-skough
Måsse
Ahl och biörck
Ahl
Affält
Kiär med porss bewäxt
Affält
Biörckskoug
Affält
Ahl kiär
Tahlskoug
Squäcker måsse
Ahl sampt biörck
Kiär måsse
Ahlkiär

Biörck gran och tahl tiänlig till swedia
Biörck och tahl
Affält
Biörck skoug
Gubbwyken
Sund-siön

Biörckskoug
Afswediat
Ahlskoug
Svahl giöhlan
Spetzig kantig steen
Affält
Tahlskoug
Affält
Kiär med ahl bewäxt
Kalff täppa
Biörck och granskoug
Skwaltquarn
Kiär med biörck och granskoug
Biörck och tahlskoug
Biörck gran och asspskoug
Trekantig steen j ett röör
Spetzig steen j gryth

Scala ulnarum
Affmätt Anno 1694
af Anders Mörn