D21_039

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning öfwer rusthållet Stoora Harg, hwilket j
forna tyder bestådt aff fyra hemman, och trenne till säthegård
aff Herr Carl Canterstierna tillsammans lagde,
och det fierde bebygdt, såssom och en uthiord jbidem
/: doch obebygd :/ som häfdas under Quarntorp; J Kindz härad och Kysa
sochen belägit; Afsath Anno 1694 af Anders Mörn

(Text t.h.:)

    Notarum Explicatio
                                                                            Tunnor Cappar Laas
1. Säthegården med dess tompt kastar
    af /sig/ höö af hårdwall                                        -        -            2 1/4
2. Den andra huustompten af hård-
    walzhöö                                                                -        -            3
3. Tredie tompten der skattegården wa-
    rit bebygd höö af hårdwall                                   -        -            2
4. Wästra gärdet een deel af mylla
    tämbligen godh                                                    8        13
5. God leera                                                              -        15
6. Öhr- ock sandjord                                                2        28
7. Sandmylla                                                            1        28
8. Ny upjord åcker af sandjord                                -        12
    Giärdzhöö hårdwall                                             -        -            13
9. Östra giärdet af god mylla                                   6        1
10. Sandjord myllblandat                                        6        16
    Åhrligt giärdeshöö hårdwall                                -        -            3
    Starr                                                                     -        -            3
11. Stoorängen hårdwall                                          -        -            4
12. Kierwall                                                             -        -            10
13. Stoora måssen af starrwald                                -        -            8
14. Closterängen af hårdwall                                   -        -            2 3/4
15. Nyyhängnen hårdwall                                        -        -            7
16. Aff kierret som bärgas tillsam-
    mans kieerwall                                                     -        -            3
17. Siööhagen af ringa wärde
18. Hästhagen till bethe för 2ne stycken
    hästar

(Högra spalten:)
19. Tildehlningshemmanet som
    Simon Joensson åboor, humbelgård
    till 90 stänger, höö aff huustompten                    -        -            1 1/4
    Emedan den alla åhr mycket betes
    och för samma ordsack icke mehr
    af sig kasta kan
29. Åcker Dito af mylla                                          -        1 ½
30. Wästra af mylla                                                2        5 ½
31. God leera
32. Öhrjord efwen skifrene af guhla /färgan/        1        4
33. Sandmylla                                                        -        31
34. Östra gierdet god mylla                                   1        24
35. Sandjord                                                           2        19 ½
    Åhrligt giärdeshöö                                              -        -            3 ½
36. Stoorängen hårdwall                                         -        -            2
37. Kierwall                                                            -        -            4
38. Stoora Måssen af kier                                       -        -            2
39. Nyhängnen af hårdwall                                    -        -            2
40. Uthaff kierret    Numero 16                              -        -            1
41. Aff nyrögdt kier                                                -        -            1
42. Lilla Siööhagen af kierwall                               -        -            1
43. Mååshagen till bethe för 4 stycken kalfwar
44. Skwaltquarn gåår höst och wåhr

(Text i spalten på vänstra sidan:)

    Notarum (...Explicatio)
                                                                           Tunnor Cappar Laas
45. Een uthjordztompt obebygd höö till                -        -            1      
46. Wästra af mylla                                                -        15
47. God leera uthjordens j linda                            -        -            -
48. Öhr ock sandjord                                             -        7
49. Sandmylla lagdh j lindwall                              -        -            -
50. Östra giärdet mylla                                          -        14
51. Sandjord mylblandat                                        -        14
     Åhrligt giärdeshöö                                            -        -            2 ½
52. Stoorängen hårdwall                                        -        -            3/4
53. Kierwall                                                            -        -           1 ½
54. Af Nyhängnen                                                  -        -           1/4

    Utj byssens uthägor ock fyske haar
    denne uthjord sin Proportion som för
    dess aflägenheet intett häffdas

(Text längre ned:)
Åboerne j Quarntorp påståå att gåå
effter som Littera E. F. uthwyssar, hwilcken parck
dee berätta sigh hafwa häfdat innan een
gransyn dem emellan geck
Rusthållet för Stoora Hargh påståår effter G H J
der emoth Prästhemmanet Kyssa praetenderar
sin råågång som dee förmehna j förrige
tyder hörde der under, hwilcket sees af
G. J. huru wyda samma skillnad sig sträcker

(Text i nedre, högra hörnet:)
Skougen till föreskrefne rusthåll och lägenheeter
är allenast lytett till uthhuus timber, trinne och
stafwer effter nödtorfften, så ock små swedieskoug, J ängarne
löfskoug, muhlbetett ringa.
Fyske med dempnooth j Harg siöön, några wass stånd ock
katzier 3ne stycken j lyka måtto 3ne stycken winter nootwarp sambfält
A. Torpet Räffbäcken, åckern begge åhren af (mylla)1 sandjord 1 tunna 24 1/4 kappar
B. Ängen af kierwall                                                 3 3/8 laas
    Täpporne                                                               1/4 laas
C. Fibrotorpet begge åhren af sandjord                    21 kappa
D. Af lilla kierret 1 1/8 laas J täpporne hårdwall     1 1/8 laass

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Klefzfahlz ägor möta här
Harg
Hargz wycken
Froohultz ägor möta
Kyssa Prästhemman tager här emoth
Qwarn-torp gräntzar här
Biörckz-nääs ägor

Trin steen
Biörck och ahl
Tahlskoug
Ahl
Bred kantig steen
Affält
Ahl
Swediat
Kalf täppa med ahl skoug
Harg-siön
Biörck och ahl
Biörck
Affält
Skwäcker måsse med tahlskoug
Bred steen af 6 quarters längd
Någon biörck och tahl
Linda
Ahl och tahl
Afswediat
Steen
Sten aff allners längd kullfallen igenom ett roothwalff
Kantigh steen ståår allena
Biörck och ahl
Lada
Ahl
Affält
Biörck och ahlskog
Biörck och ahl
Klacberget
Tahl och gran
Sten
Sten
Sten
Kiär med ahl
Måsse
Kiär
Ahl och biörck
Steen

Scala ulnarum
_____________________
1) mylla överstruket