D21_041

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Sundznääs utj Kindz härad Kyssa sochen belägit
Afsath Anno 1694 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio

Littera                                                                            Tunnor Cappar Laas
A. Hemmanet Sundznääss som Oloff Zackrisson
    och Påwel Jönsson åboor
    Humbelgården till denna gård tämbligh
    bördigh som i meddelmåttigh åhr kan skat-
    tas att kasta af sigh 10 Lisspund
B. Lyten åckerlycka med huustompten af sandmylla        -        4

    Åkern beståår aff tredings säde
C. Kiörckio giärdet af god mylla något sandblandat        2        20
    För steenröör är afkortar                                                -        12
D. Mellangiärdet af samma jordmon                                2        22
    Afdraget för stenröör och öjar                                       -        17
E. Moogiärdet ringare sandmylla                                     2         8
    Förmedelst steenröören afräcknat                                 -        11
    Åhrligt giärdeshöö aff god hårdwall                             -        -            1 1/4

    Ängarne
F. Kiörckioängen af meddelmåttigh god hårdwall            -        -            1
G. Staarwall                                                                       -        -            18
H. Een åckerlycka af dungjord j samma ängh
    för några åhr upjord utsädet                                           -        8 ½
    Noch een lyten Dito af samma jordmon                        -        8
J. Höö af twenne stycken småå lyckor och
    meddelmåttigh god hårdwall                                          -        -            1
K. Twenne stycken småå åckertäppor såssom Lyckan
    wed Moojärdet af sandjord                                             -        10
    Den andra af Dito jordmon                                             -        8

    Hagarne
L. Een hästhage till 3ne stycken hästar
M. Noch een hage som bruckas till kalfbete kan
    underhålla 5 stycken
    Skougen een deel dugligh till timber
    löff- och näffwerskoug, jämbwäll giärdsle
    och stöör sampt wedbrand, muhlbetett
    ringa.

    Fyske j siön Föhlingen med demp nooth
    sampt mierdar, elliest om wintertyden
    4 nothwarp
N. Soladtens torp som elliest kallas Steen
    sätter
    Uthsädet eena åhret af sandjord                                -        12
O. Den andra täppan af samma jordmon                      -        14
P. Höö af ängen kierwall                                               -        -            2

(Text i högra spalten:)
    Trenne stycken torp som efter annan
    för 20 åhr sedan upprättade,
    och under säteryet Fölingsiöö
    skattlagda.

Q. Ulffwenboo som Herr Johan
    Grubb åboor
    Åckern med dess jordmon
    Wästra lyckan af sandjord                        1        11 3/4
R. Östra af medelmåttigh godh
    biörckleera                                                 -        5
S. Sandjord                                                    -        22 ½
T. Ny uppjord åcker af samma jordmon        -        6

    Ängarne
U. Smedzängen af maawall                            -        -            3
X. Siööängen kierwall                                    -        -            5
Y. Nyrödian mager hårdwall                          -        -            2
Z. Een beteshage af medelmåttigt
    bete.
    Skoug haar detta lilla hemmanet
    något eenskylt och j öfrigt nyttiar
    dett med hemmanet Sundsnääs så
    mycket det betarffwar, effwenwähl
    med muhlbetet
    Fyske gangnas med dempnooth,
    i synnerheet fänges sycklögor
    om hösttyden med näth och nooth
    utj Werckesundet
Numero
1. Torpet Hydda som Larss Jonsson
    beboer
2. Åckern j östra lyckan af sandjord            -        18 ½
3. Wästra af samma jordmon                       -        22 ½
4. Aff een lyten täppa stenig hårdwall         -        -            ½
5. Ett nyss uprögdt kier kastar af sigh         -        -            2 1/4

6. Hagstugan med dess uthsäde
    som sigh belöper begge åhren, och
    jordmon aff sandjord                                -        10
7. Een lyten änghtäppa af hårdwall              -        -            1/4
8. Noch utaff een änglycka ma-
    ger hårdwall                                              -        -            1/4
    Skoug, fyske, och muhlbete
    häffda desse torpare med bohlbyn
    tillsammans.

Fleere nyttigheeter finnes intet.          
 
(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hylta ägor möta
Rödinghultz ägor emoth
Giäddfalss ägor här till
Biörck-nääss ägor här emoth
Farssbo cronoängss ägor möta här
Siön Fölingen

(Gränsmarkeringar runtom kartbilden, medsols:)
Trekantig steen j ett gryth
Fyrkantigh steen ståår lööss
Bred steen j steenröör
Lyten trekantig steen j ett röör
Spetzig steen allena
Rååmerke
Bred steen utj ett bergh
Rååsteen någorlunda fyr kantig står allena
Een stoor steen kallas Stoen
Een bred steen
Een fyrkantig steen

Brock berget
Tahlskoug
Ulffberget
Affält
Dung giölan
Kiär och måsse med tahl-skough bewäxt
Biörckskoug
Biörckskoug
Kiär
Kiär
Småå biörckskoug
Stenigt
Lada
Tahlskoug
Wercksundet
Stenig wahl
Vlfenboo wycken
Affält
Småå biörck och tahlskoug, sampt liung
    och moomarck med berg och backar
Rud giöl
Måsse med tahlskoug
Afswediat
Ahlskoug
Lill siön
Korsudden
Affält
Jngeborss bergh
Affält
Hästsundet
Kiär med ahlskoug
Sandvicken
Denna warder kallad hwilsteen
Biörck och tahl sampt någon ahlskoug
Ahlskoug
Tahlskoug
Måsse med tahlskoug
Kiärwall med biörckskoug
Affält
Hassel
Löfudden
Tahl och hassel

Scala Ulnarum