D21_043

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations affrytning
    öfwer
Päätorp, utj Kindz härad Kyssa sochen belägit; Afmäth
Anno 1694 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                            Tunnor Cappar Laas
A. Uthjorden Päätorp som Nielz Pädersson
    åboor

    Åckern med dess jordmon
B. Södra lyckan af swartmylla                                -        10 3/4
    För steenröör afdraget                                         -        2
C. Norra täppan beståår af samma jordmon
     sampt uthsäde                                                     -        4

    Ängarne
D. Aff Hemängen meddelmåttig hårdwal               -        -            1 1/3
E. Kiärwahl                                                             -        -            2/3
F. Ladswedian meddelmåttigh hårdwal                  -        -            1 ½
G. Gräss swedian af steggwahl                               -        -            ½
H. Ökierret af kierwall myket sanckt                      -        -            1/4
J. Ösiökierret af samma wahl                                  -        -            2/3
K. Demkierret                                                          -        -            1/3
L. Stensiöö kierret                                                   -        -            1 1/4

(Text i högra spalten:)
Skougen här till een deel till swediande
dugligh, elliest timber- näfwer- och löfskoug
sampt giärdzle och stöör jämbwähl wedbrand
rykeligen såssom och godt muhlbete.

Fyske utj Steensiön med nääth och miärdar,
Ett katziestånd, såssom och utj Steensiöön
8 winterwarp så och twenne stycken j Pää
torp giöhla, och i ofwanskrefne fyske
fänges giäddor, abbor, mörth och under-
tyden åhl med långrefz uthläggningh.

Här wed detta hemmanet Päätorp een
twistigh parck som klandras af rusthållaren
j Kuteboo söckiandes han att häffda som
Numero 1. 2. uthwyssa och der emoth torpa-
ren j Päätorp effter 3 : 4 : 5.
Noch pretenderar åboen j Lindzfall att häfda
Linea Recta som Numero 6 7 gifwa wed handen
men åboen j Päätopr påståår sin gambla häffd
som effterskrefne Numero 7 : 9 : 6 uthwyssa.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kiärss ägor stöta här till
Wahlwyckz ägor möta
Kuteboo ägor möta emoth
Här möta och Kuteboo ägor
Lyndfalz ägor möta här på denna sydan emoth

(Gränsmarkeringar runtom kartbilden, medsols:)
Een trekantigh rååsteen kallas Krocks giölz skiälet såssom och afslagen
Stuntdahlen
Trekantig steen ståår lösser uppå en annan kallas Treefoth skiählet
Rååmärcke j siöölaggen
Rååsten
Trekantig steen af allens längd
Skiäll
Rååmercke
Hiortbäck skiälet
Hiortbäck kiälla
Skiähl
Een lösser steen
Een fyrkantig steen kallas Skyttebacke skiählet

Kiär med ahl-skoug
Afbränd moomarck
Tahlskoug
Affält
Biörck och tahlskoug
Kiär med ahl och biörck
Sten-siön
Biörck och tahl
Päätorps giöhlan
Affält
Tahlskoug
Afswediat
Kiähr med ahlskoug
Tahlskoug med någon biörck
Måsse med tahlskoug
Ösiös giölan
Biörckskoug
Öö-siön
Kiär med biörck bewäxt
Tahlskoug
Måsse med tahlskoug
Bastgiöhlan
Swarfstolz liderna
Kiär med ahl och gran skoug
Kiär med biörck och granskoug
Squäckermåsse med tahlskoug
Danskiärss Giölan1

Scala Ulnarum
__________________
1) Svårläst text på grund av veck på kartan