D21_045

(Rubrik t.h.:)
Geometrisk afrythning öfwer hemmanet Hylta
j Kyndz härad och Kyssa sochen belägit; afmäth
Anno 1692 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                            Tunnor Cappar Laas
    Gården Hylta som Päder Ander-
    sson sampt Månss Joensson åboor
    Humbelgård af 900 stänger kastar af
    sigh i medemåttigh åhr 5 Lispund

    Åckern med dess jordmon
A. Norra giärdet een deel af sandjord be-
    löper till uthsäde                                                2        27 ½
B. Sand ock leerblandat mylla                              1        10
C. Södra af grund muhljord                                   3        8
D. Een deel af engen upjord i åcker, lyder ska-
    da af syra, giör till uthsäde                                -        29 ½
E. Lyten lycka warder bruckat till Norra
    giärdet af sandjord                                            -        20 ½
    Åhrligt giärdzhöö                                              -        -            3

    Ängarne
F. Hemengen aff hårdwall                                     -        -            20
G. Aff tegarne j Helwetez kierret, wallen af
    kierwahl                                                            -        -            3 ½
    Miöhlfalz tegarne Nummero    17
    Dito Fryggetorp                        18
    Noch Biörndaalz tegen             19
H. Aff een tompt wed gården af hårdwall            -        -            1
J. Lyten betzhage för 2ne kalfwar

    Skougsmarcken af ringa bete, hälst såssom den är
    myket bergigh, sampt med liung mästparten bewuxen
    Skoug till nödwändigt huus timber sampt trinne ock
    stafwer, så och löfskoug tillyka wedbrand effter nödtorfften
    Elliest kunde något sågtimber finnas som ey för stoora
    bergh kan uthämptas, fäll- eller swedieskough uppå
    detta hemmanetz egentelige uthmarck finnes intett.

    Fyske här till finnes utj Föhling siön 20 demp-
    noothwarp så ock 2:ne wassar för mörtfysken, med
    liustrande något om wåhrtyden, ock fänges giäddor
    mörth abbor och braxen utj siön Gegeln 3:ne winter
    warpp.   
K. Twenne quarnstånd här till, hwilka finnas bebyg-
    de, dock af ringa wärde.

    Twenne stycken torp uppå den twistige parcken,
    som Herr Bengt Kugelhielm för några åhr haar
    byggia låtit.
L. Stoorhult torpet, dess åcker een deel af grund
    mylla                                                                                -        16
M. Nock sandjord                                                                -        24 ½
    För steenrören afdraget                                                    -        2
N. Ängen af hårdwall med biörckskough bewuxin kastar
    af sigh j medelmåttigh åhr beräcknat                               -        -            2
    Humbelgård här till 160 stänger
O. Hällenbärgstorpet, dess åcker af grund muhljordh          -        12 ½
P. Sandjord                                                                            -        25
Q. Höö dersammastäds af hårdwall                                      -        -            1
    Humbelgård 150 stänger

    J lyka måtto twenne stycken torp uppå den twistige
    parcken med Fryggestorp af hwilka deth ena warder
    kalladt Pärsstorp hafwer utsäde in alles af sandjord        -        12
R. Gegelhhult, dess åcker af sandöhr med klappersteen    -        26
S. Höö af engen sampt täpporne, kier ock hårdwall
    helfften af hwart slaget                                                    -        -            1 ½

(Text i högra spalten:)
T. Soladtens torp som ligger på gårdens oklandrade ägor
    Jordmon är här till af sandjord            10 kappar
U. Höö af engen hårdwall                        1 ½ laas

Disputerlig parck emellan detta hemman ock Miöhlsfall berättandes Larss
Hansson, hwilkens fader hade åbodt Hylta ungefähr inemot 70 åhr sedan, det han
wed samma tydh häfdade /till/ samma tract som Littera A : B : C : D uthwyssar.
Den ytterste upwyste rågångh sees aff Numero 1 : 2: 3 : 4 : 5 : 6 : 7 åboerne förmena
wara rätta ägoskillnaden byägorne emellan, warandes wederparten Herr
Bengt Kugelhielm /: som åboor Miöhlsfall :/ med böndren j Hylta ensse ifrån 1 2
3 der twisten begynnes, hwarest twenne furuträn finnes med uthbleckningh
förmenandes Herr Kugelhielm komma der ifrån att nyttia under ständigh häfd
effter Numero 8 : 9 : 10 : 11

Nock twist emellan Fryggestorp och detta hemman, berättandes föreskref-
ne Larss Hansson j Fryggestorp först fådt tillstånd aff sin fader som bodde j Hylta,
att brucka der ifrån, ock under Fryggestorp; der såssom Diupdahlen sigh
sträcker, effter Numero 12 : 13 både med skoug, muhlbete, fyske ock
hwariehanda lägenheeter, påståendes fördenskuld åboerne j Hylta kun-
na åthniuta sin gambla häfd effter uhrminnestyder, hwilken som Littera 14
15 : 16 ock 13 gifwa anledningh.
Rödinghult praetenderar sin rågång som Numero 7 : 11 ock 20 uthwyssa.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Långbråtz sampt Miöhlfahlss ägor möta
Rödinshultz ägor här till 
Ulfwenboo ägor
Bryggestorpss ägor taga här emoth

(Gränsmarkeringar runtom kartbilden, medsols:)
1. Luthsteen kallad
2. Brååwykz skiälet
3. J twenne furu trän korss inhugne
B. Ramborgs berg
8. Lyten steen
4. Lång rååsteen
C. Helwets kiälla
9. Steen j bergs-klinten
5. Sandlyd sten förkommen ock skoen allenast j behåll
10. Lööss steen j berget
6. Wyssare
7. Orrbärgs skiäl
11. Een steen ligger luta j berget
20. Rååmarcke
Brockbergs skiälet
Steen
Steen
15. Steen
14. Steen
Steen
Steen
Steen

Något sågh och huusstimber sampt skiön ahl och biörck
Siön Gegelen
Skväker måsse
Skarn Giöhlen
Småå biörck och tahlskoug
Diupdahlen med biörk och ahl bewäxt
Småå biörck och asp
Stoorhult berget
Småå biörck
Biörck och tahlskoug
Pärstorp
Quarn
Quarn
Affält
Kiär
Kiär
Häst granss daal
Affält
Fryggetorpss waad
Fryggestorp
13. Kräpel (Kräxel?) broon
Kiär med tahl, ahl, och biörckskoug
Eck
Biörck skoug
Eckskoug
Quarn
16. Binges åå
Båthhuus
Siön Fölingen
Lillön
Runöö
Tahl och biörck
Brockberget

 Scala Ulnarum