D21_047

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Tommesstorp belägit j Ydre härad
och Kyssa sochen affmätt Anno 1692 aff
Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                            Tunnor Cappar Laas
A. Sielfwa gården som åboen Jöns Månsson åboor
    Humbelgård som i medelmåttig åhr kastar af sigh 9 Lispund humbla
B. Öde träägård som bruckas till kalftompt, ock somblig
    åhr hållen utj hängh, kan kasta af sig höö af hårdwall        -        -            ½
    Åckern beståår af treedings säde, men åboen berätter
    giärderne att willia läggia till twesäde.
C. Wästra giärdet beståår een deel af leermylla med
    småå syrsand beblandat sedan rören äro afdragne            1        13
D. Flåtleera                                                                            1        20
E. Mellangiärdet een deel af styf leera                                  1        13 ½
F. Medelmåttigh leera något grund                                        1        28
G. Östra giärdet styf leera                                                      2        30
H. Twenne styken inhägnade täppor ock jordmon af öhrjord  -      19 

    Ängarne
J. Mååssängen fiugg ock småå starr                                       -        -            8
K. Hemängen mager hårdwall                                                -        -            2
L. Småå starr                                                                           -        -            6
M. Lill engen mager hårdwall                                                 -        -            1 ½
    Åhrligt giärdshöö mager hårdwall                                      -        -            4 ½ 
N. Lythen betzhage j detta åhret afswediat.
O. Uthmarcken af ganska lytet bete, myket bergigh
    och stenigh, timber till uthhuus tiänligt af tahl ock någon
    löfskoug af ung ahl och biörck men elliest ingen
    swedieskough.
    Fyske utj siön Nederföhllingen till 8 noot warp
    hemma wed stranden ock bekommes fiällfisk något undertyden
    Wass upskiärs wed stranden till boskapfoder.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Biörckz nääss ägor mötha här
Quarn torps ägor mötha här
Sundz nääs och Cronäng torpets ägor ötha på denna sydan

Halångs-skiälet
Siälfwa skiälet borta men skoen i behåll
Uthmarken aff ringa bethe med tahl och ahlskoug bewäxt
Ahl skoug småå
Betteshage affswediat
Biörckskoug
Berg backe med biörck och ahlbuskar
Tahlskoug
Mååssängen
Gammalt swedio land
Småå ahlskoug
Ahl skoug
Lind wall
Lind wall
Heem - Ängen
Korss udd skiälet
Korss udden
Eckbacke
Neder Fölingen

Scala ulnarum