D21_049

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Kyssa som beståår aff trenne hemman
j Kindz härad och Kyssa sochn belägne

    Explicatio Notarum   

Numero                                                 Tunnor Cappar Laas
1. Stoorgården med dess circum-
    ferentz hwarutj een träägård
    af åthskillige slags äple- ock päron
    träen anlagde.
2. Höö dersammastädes hårdwall             -        -            3/4
    Lyten humbelgård doch af föga
    wärde

    Åckern
3. Kyrckiogärdet sand och öhrjord
    muhlblandat på få stellen                    7        5                                              
4. Medelmåttigh leera                             -        11 ½
5. Sandmylla                                            -        18 ½
6. Östra giärdet sandjord                         2        24  
7. Styffleera                                             -        15 ½
8. Aff Stallyckan sandjord                       -        27
9. Nock af Kyrcklyckan sandjord            -        6
10. Lyten täppa wed åhn sandjord           -        8 ½
11. Engslyckan af samma jordmon         -        25 ½
    Åhrligt giärdzhöö                                -        3/4

    Ängarne
12. Stoorängen god hårdwall                  -        -            3
13. Kierwall                                            -        -            10
14. Gammal ängen medelmåttig
    god hårdwahl                                       -        -            1 ½
15. Kier ock starr                                     -        -            1 ½
16. Brokierret af starr                              -        -            3
    som för watnets öfwerflödande
     somblige åhr intett bärgas kan
17. Dito Rååsstorp tegarne                     -        -            1 3/4
18. Noch till Miählrum                            -        -            3/4
19. Nyhägnen af kierwall                        -        -            1
20. Klåckarlyckan af medelmåt-
    tigh hårdwall                                       -        -            1 ½
21. Wästerängen häfdar detta hemmanet
    Twegge parten, belöper höö af
    hårdwall på mååssbotten                     -        -            1 1/4
22. Lyten tompt af kier ock starr             -        -            5/8
23. J täppan wed åhn starr                       -        -            3/8
24. Betzhage nylig inkrächtad för
    6 stycken hästar
25. Urckhagen hwar utj skattehemmanet
    häfdar 1/3 die part ock det öfrige Storgården
    kan föda 3 stycken hästar. 

(Text längre ned t.h.:)

    Explicatio Notarum
                                                      Tunnor Cappar Laas
26. Träägårdstorpet till uth-
    säde af tahl leera                            -        28
27. Höö af ängen ock täppor-
    ne, helfften hård- ock deth
    öfrige kier ock starrwall                -        -            2 3/4

28. Skatthemmanet som Staffan
    Månsson åboor
    Humbelstänger 100 stycken Een
    lyten träägård af äple
    och plomonträän
29. Kyrckgiärdet af sand ock
    öhrjord                                            4        21
30. Sandmylla                                     -        16
31. Kyrcklyckan sandjord                   -        5
32. Stallyckan samma jordmon          -        15                      
33. Östra sandjord                              1        18
34. Täpporne samma jordmon            -        19 ½
35. Leerjord                                        -        5 ½
36. Englyckan sand                            -        18 ½
    Åhrligt giärdeshöö1                         -        ½
37. Twenne småå täppor af
    god hårdwall                                    -        -            1

    Ängarne                            Numero
    Stoorängen god hårdwall     12        -        -            1 3/4
    Staar ock kierwall                13        -        -            7 1/4
    Gammalängen kier och
    hårdwall helfften af hwart    14        -        -            1 3/4
38. Kafwelängen af hårdwall                -        -            1
39. Edbäcken skreen hårdwall              -        -            ½
    Kier Dito                                           -        -            ½

(Text i högra spalten:)
Numero
    Brookierret                            16        -        -            3
    Nyhängnen                            19        -        -            3/4
    Klåckarlyckan                       20        -        -            7/8       
    Wäster ängen                         21        -        -            5/8
40. Lytett kier                                        -        -            3/8
41. Höö af kierwall wed åhn                 -        -            1
42. Aff ett tegskiffte j Präst-
    gårdzängh hårdwall                           -        -            1
43. Betezhage till een häst
     1/3die deel af betett j Urck-
    hagen till ett hästbete
    Utj torpet Bäcken Numero 55 och 56
    äger detta hemman sin halfpart
44. Hemmanet jbidem som
    elliest warder kallat
    Währgården åboens
    nampen Elias dess huus
    tompt bruckas till kalff ock
    lambeten elliest några
    plommonträän ock humbelgård
    100 stänger
                                                          Tunnor Cappar Laas
45. Kyrckgiärdet sand ock öhr             4        1
46. Sandmylla                                       -        8 ½
47. Östra af sandjord                            1        16
48. Styfleera                                          -        5
49. Stallyckan af sandjord                     -        13 ½
50. Lyten täppa wed kyrckan af sand    -        3
51. åcker wed åhn af sandjord               -        15 ½
52. Englyckan                                        -        16
    Åhrligt giärdzhöö                              -        -            1/4
    Stoorängen                        12            -        -            1 ½
    Kierwall                            13            -        -            4 3/4
    Gammalängen hårdwall    14            -        -            1 1/4
    Kierwall                            15            -        -            ½

(Texten fortsätter uppe t.h.:)
                                                                Tunnor Cappar Laas
    Brookierret                              16            -        -            2 1/4
    Nyhängnen kierwall                19            -        -            ½
    Aff Klåckarlyckan hårdwall    20            -        -            3/4
    Wästerängen och hårdwall      21            -        -            1 ½
53. Wed åhn af kier och starr                       -        -            3/4
54. Beteshage till 4 kalfwar
55. Torpet Bäcken af tahlleera                    2
56. Medelmåttigt godt hårdwalshöö           -        -            2 3/4

    Aff detta torp äger föreskrefne /skatt/hemman   
    een halffpart.
    Skougsmarken af medelmåttigt bete
    Ringa löfskoug, trinne och stafwer någon
    småå timber till uthhuus, som för dee höga
    bergen beswärligt är att uthföhras, fähl-
    skoug effter nödtorfften.
    Denna byssens skoug warder sämbfält
    effter hemmanens Proportion häfdat
    påståendes härjempte skatthemmanet att
    åthniuta förmåhn ock förmåhl i skougen
    såssom det j åcker af ålder skall hafwa
    ägt, Jämbwähl ock j ängen j Stoorgården
    som befallningsman
    Samuel Melander
    Donerat är förmehnar
    detta ey wara effterlåtitt
    såssom den förmohn j
    skougen skall på behag-
    ligh tyd ock Conditio-
    naliter wara effterlåten

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kyssa Prästhemman gräntzar emoth
Åmuns wycken
Södermörs wyken
Gammaläng wycken
Rååtorpss ägor möta här jn till
Biörckeröö ägor möta
Miählrumss ägor möta här emoth

(Ägomarkeringar med mera runtom kartbilden, medsols:)
Trekantig steen kallas Kiärnglydskiälet
Skoen j behåll med rååsten bordtkom-men
Labbergs skiälet utj ett röör
Stoor steen kallas Galtryggen
Bårarberget
Trekantig lööss steen j ett röör
Landzwägen till Linkiöping
Diagonal till Millingstorp
Wägen till Enby kyrckia
Bred trekantig steen med fleere omsatt
Stoor steen ofwan till spetzig jämbwähl kantigh
    ibland andra stoora steenar nedsatt
Landzwägen till Ecksiöö
Aflång rååsteen med flere omskolat
Bred hell emellan andra stoora stenar upsatt kallas Galten
Steen om allens längd

(Text på själva kartbilden:)
Enbyske
Kiär med ahl tahl och biörck
Affält
Småå biörck
Siööberget
Småå biörckskoug
Labstenss berget
Tahl och biörck jämbwähl ahl
Biörckskoug
Affält
Affält
Kiärachtigh däld
Enbyske
Linda med ahl
Enbyske
Jordbacke med ahl och enbyske
Kalftäppa till Stoorgården med biörck skoug bewäxt
Kiär
Enbyske
Kiär
Marcknans platz
Småå biörckskoug
Affält
Småå biörck
Broo-kiärret
Duglig fählskoug
Småå biörck
Momarck och stoora bergh med tahl och biörck
Affält
Staarberget
Kiär med biörck och ahl
Måsse

Scala ulnarum afmäth
Anno 1695 aff
Anders Mörn

(Senare text i högra, nedre hörnet:)
År 1780 är denna Charta reviderad til den del, som
rörer Hemmanet Vährgården, under Numero 44, hvars åkrars
innehåll til alla delar instämma med Chartae Beskrifnin-
gen. Beträfande ängarne, hafva deras innehåll, til den
del, som rörer detta hemman, icke så noga kunnat under-
sökas, emedan ingen skillnad derpå å Chartan finnes utsatt
ej eller någon äring i Beskrifningen utförd, hvarpå af-
kastningen sig grundar. J öfrigit anmärkes vid Numero 52,
at dess innehåll efter numereringen på Chartan icke
inträffar med Beskrifningen, som synes härröra
af misskrifning vid numereringen; Likaledes befinnes, at
några tegar i Östra Gärdet äro onummererade, hvarpå Numero
47 bör stå, såsom hvars innehåll i Beskrifningen svarar
emot desse tegar.
                                            Gustaf Jhn??

__________________________
1) Gärdeshöet redovisat i fel kolumn ms