D21_053

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning öfwer Miöhlhult
j Kindz härad och Horn sochen belägit
Afmäth Anno 1693 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                            Tunnor Cappar Lass
1. Cronohemmanets byningstomp1
    som af Pahr Swänsson
    åboor. Humbelgård 30 stänger
2. Östra giärdet af sand
    mylla                                                  6        14
    För 85 stenröör afdraget                     -        20 ½
3. Wästra giärdet af                                8        3 ½
    Åhrligt giärdzhöö                                -        -            1
4. Fall engen af hård-
    wall medelmåttig                                 -        -            1 5/8
5. Aff tompten mager
    hårdwall                                               -        -            3 5/8
6. Hemsiöö engen af
    kierrwall                                              -        -            1 7/8
7. Kalftäppa af ringa be-
    te.

8. Säken ett torp som så
    kallas, af öhrblandadt mylla                2        12
    Hwarutj detta hemman
    äger 1/3die part som är                        -        25 1/3
9. Höö Dito in alles 3 lass
    belöper på detta hemman                    -        -            1

10. Soladtens torp med
    dess utsäde som är sand
    jord muhlblandat                                -        30
11. Starrwalls höö                                  -        -            2 ½
12. Skwaltquarn gåår höst
    ock wåhrtyden

13. Skattehemmanet som
    af Larss Knutzon
    åboos
14. Uthsädet j Östra giärdet
    aff sandmylla                                    5        13
    Afkortat                                            -        16
15. Wästra aff                                       5        10
    Afdraget                                            -        16

    Engar
    Fall engen af hård-
    wall medelmåttig
    2ne tegmåhl till Falla skatthemman
    Tompten mager
    hårdwall                                        -        -            3 5/8
    Hemsiööengen af
    kierwall    Numero 6                     -        -            1 7/8
    Detta hemman äger
    lyka utj torpet
    Säcken                                           -        25 1/3
    3:die parten af detta
    torp hörer till skattehemmanet
    Falla blifwer 25 1/3 kappar
    Höö Dito af starr-
    wall till hwardera
    hemmanet blifwer 1 laass

(Text i högra spalten:)
Skough begge
hemmanen tillyka
med Falla sam-
fält, hwilken el-
liest är stoor ock
myket wylöffig
till sågh- ock
huustimber gange-
ligh, så finnes
något till tiäru-
brännande nyt-
tigt, giärdzle, staff-
wer sampt hum-
belstöör löfskough
ock wedbrand ry-
keligen På några   
fåå ställen småå
fällskoug, doch är
den till detta hem-
manet ringa.
Uppå denna uthmarck
åthskillige småå insiöar
belägne af hwilka
somblige äro till fy-
ske duglige såssom
Hemsiön af 22 notwarp
om sommartyden
Sillsiön j wintern 6 warp
utj Stockbäckzwyken
3 warp, hwilka twistas
af Skeffwermåhla åboerna
Nederkiuhlen 6 warp
Öfwerkiuhlen 3:ne
förutan detta fiskias
ock med nääth.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Orremåhla ägor möta
Åboa med sina ägor taga här emot
Kufwehultz ägor
Bräntorpss ägor gräntza här
Åssa ägor taga emot
Ödsiö-boda gräntzar här emot
Skef-fer-måhla ägor

(Gränsmarkeringar runtom kartbilden, medsols:)
Ranckdaals skiälet
Stock skiäl
Trång wed skiäl
Kyrckstånds skiäl
Sielfwa steena förkommen
Klefsten
Rudgiöl skiäl
Orkull skiäl
Spiut-wick skiäl
Kopp giöls broo
Hällbäck skiälet
Fröö giöl skiäl
Miöhl bärgs skiäl
Klef-bärgs skiäl

Måsse ock sanckt kiär
Äsk giöl
Stock bäckz wyken häfdas af Niöhlhult åboerne
Affält
Tahl och biörckskoug
Sillsiön
Engtorpet till skattgården
Kiär
Biärken
Kiär
Kiär
Biörck ock ahl skoug sampt tahl
Engwiken
Afswediat marck
Små biörck och tahl
Rambors nääs
Långwicken
Fläsk holmen
Häll bäcken
Tahl biörck ock ahl-skoug
Skwacker måsse med ahl ock tahl skoug
Småå biörck eck ock ehnskoug
Nässet
Hemsiön
Skreck vicken
Skiön biörck och ahlskoug
Tahl biörck gran ock någon ahlskoug
Stoor åå

Kopp giöl
Backstuga kallas Misterhult
Någon assp och tahlskoug
Gååss hellen
Biörk och ahlbu-skar
Kyrck hällen
Öfver skiulen
Quarn ock sågh till skatthemmanet
Nederskiulen
Soladttorpet till Falla
Broo
Fahla
Ösiön
Abbor giöhl
Lilla Klefz giöl
Stoora Klefzgiöl
Wehlen
Swartbäcken
Tohrgiöl
Swart giöl   

Scala ulnarum       
________________________
1) Fel för bygningstompt