D21_055

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrytningh
    öfwer
hemmanet Gumhem j Kindz härad och Horn sochen belägit;
Afmät Anno 1694 aff Andres Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                            Tunnor Cappar Laass
A. Gårdsens bygningstompt som Samuel Staffansson
    åboor sampt dess tillhörige
    humblegård af 200 stänger dock af ingen synnerligh jordwall

    Åckern med dess jordmon
    som beståår aff åhrligt vthsäde
B. Glupstens giärdet aff sandjord giör till uthsäde                    1        6
C. Dito lerjord                                                                            5        24
D. Östra giärdet sammaledes af leerjord belöper till uthsäde    5
E. Vthj een lycka hemma wed gården somm tillyka med
    Östra giärdet häfdas sampt jordmon af flåtleera                    1        30

(Text i mellersta spalten:)
                                                                             Tunnor Cappar Laass
F. Stubbe kiärs lyckan det andra åhret och
    uthsädet af flåtleera                                             1        11 3/4

    Engen
G. Stoorängen af hårdwall mager                            -        -            6
H. J samma engh kiärwall                                        -        -            2
J. Lillängen af hårdwall                                            -        -            5
K. Dito kiärwall                                                        -        -            8
    Åhrligt giärdeshöö                                                -        -            5
L. Beteshagen af medelmåttigt bete kan
    föda 6 stycken nööth.
    Skougsmarcken mäst onyttig till bete
    för dee många bergen, elliest nöd-
    wändigh skough till trinne stafwer
    effwenwähl löffskough af biörck
    såssom och något timber dessutan
    j beteshagen fählskoug så någorlunda
    effter nödtorfften.

(Text i högra spalten:)
                                                                    Tunnor Cappar Laass
Fyske j Åsunden till 8 dempnothwarp
så och undertyden med nät
Twenne stycken giöhlar på uthmarcken
till fyske aldeles oduglige.
Een skwaltquarn af föga wärde

Kiältorpet, dess utsäde begge åhren
af flåthleera Littera M                                    -        28
Aff  een lyten afswediat parck, som
bruckas till hööbörtsel och bekommes
hårdwalshöö Littera N                                   -        -            1/4
J täpporne sammaledes höö aff
hårdwall                                                         -        -            1/4

Wydare några lägenheeter till
detta hemman finnes intet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kierra ägor möta här emot
Boda ägor taga på denna sydan här emoth

Skwaltquarn
Quarn kiärret
Quarn wycken
Åsunden
Affält
Kiär
Een bred kantigh steen kallas Vckne skiählet
Måsse med tahlskoug
Giädh giöhlan
Måsse med tahlskoug
Gunella giöhl
Tahl och biörck tiänligh till swedia
Däld af medelmåttigt bethe
Afswediat
Affält
Stubkiäret
Affält
Tahlskoug sampt bergh och backar
Kafwelbrossmåssen
Ormkullen
Eckskoug
Släth
Släth
Kiär
Jethudden
Tahlskoug
Runsteenar utj een kretz upsatte doch utan någon skrifft
hwarest och för några åhr sedan een krucka upgrafwen
Eckskoug
Slääth parck
Måsse
Måsse
Måsse
Siön Åsundh
Glupstens udden
Glupsten
Tahlskoug
Kiärwahl
Eckskoug
Ahlbyske
Kalftäppa
Afswediat
Måsse
Swediemarck
Affält
Biörck och tahl till swediande tiänlig
Bred kantigh steen ståår j berget löss
warder kallad Lillebärgs skiählet
Kiältorp

Scala ulnarum