D21_057

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Hornsbärg högwälborne greffwin-
nans Fruu Marja Gustafva Gyllenstiernas säthegård,
uti Kindz härad Horn sochen belägen
   
    Notarum Explicatio
                                                                  Tunnor Cappar Laas
A. Siälfwa gården med dess nya bygg-
    ningh
    Träägården här till aff ringa god-
    heet allenast några träen af äple,
    päron sampt krickon trän, doch af
    ingen synnerligh fruchtbarheet
    Humbelgård ingen, ey heller skall
    der till wara någon dugligh orth

    Åckern
B. Norra giärdet j säde, jordmon
    aff medelmåttigh god leera
    doch mager ock uthtiärffwat                 10        3
C. Rööleera                                                3        15 ½
D. Södra järdet j lyka måtto aff
    medelmåttigh god leera
    doch tämbligen uthtiärffwat                   5        27
E. Styff ock flåthleera                                2        14 ½
F. Medelmåttigh leera doch mager            5        21
G. Dunghjord af uthsäde till                      2        13
H. Öhr ock sandblandat leerjord                -        21 ½

    Engarne
J. Hem- eller Eckengen aff mager mååss
    blandat hårdwall hwilken af mån-
    ga odugliga eckar uthtiärfwas
    hwar uthaff engwallen lyder skada
    ock fördenskuld icke högre
    beräcknas kan än till                                -        -            22
K. Hemkierret af groff
    starr till                               28 laass
L. Miähle för 50 á 60
    åhr afhyst ock dess
    egor lagd till

    engh, hwarest
    höö bekommes aff
    hårdwall j medel-
    måttige åhr till        3 laass
    Dito starr                5
    Åhligt giärdshöö    2                         
    Een betshage till 3:ne nööth
    mäst af bärgh ock onyttigh
    marck Littera M
    Lyten stenigh kalfhage aff ringa wärde
    Uthmarcken af ganska lytett bete, ingen
    skoug här till af något wärde, allenast myket
    ringa till wedbrand.

(Texten fortsätter i högra, nedre hörnet:)
Fyske utj siön
Åsunden till
4 nottwarp så
ock några miähl-
stånd, elliest liuster
fyske på kiärren när
så mycket watten är
ock fånges giäddor mört
abbor ock braxen.

    Biörcktorpet åboen
    Pähr Matzon.
N. Åckern in alles aff flåthleera 2 tunnor 5 ½ kappe
    Höö j täpporne mager hårdwall 1 laass.
O. Een lyten fyskarstuga, åckern af flåtlera 10 1/4 kappe
    Engh åtniuta desse torpare utj Miählz-
    kierret aff kierwall                    5 laass
P. Aff ödeåckern utj Miählzengen nylig
    upjord aff flååtlera                18 ½ kappe

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Prästgårds ägor möta här
Fogelrums ägor möta här
Enneby sampt Saxkulla ägor
Tårss-åckerss ägor taga här emot

Åsunden
Affält
Tahl biörk och eck
Släth
Öde åcker
Ladugården
Eckskoug
Tahl sampt wyde
Tiufwekiälla
Siön Åsunden
Här berättess tillförende ståådt råå steen
Tahl holmen
Kalfhage
Affält
Tahlskoug och småå biörk
Tahlskoug
Biörk
Backe
Lada
Miäls kiärret
Småå biörck
Hårdwal
Biörck och ahl
Ahl
En långh och bred sten kallass Ryghen
En lyten kantig sten ståår heel lööss
En kantig råsten med flere omsatte

Scala ulnarum
Afsath Anno 1693 aff
Andres Mörn