D21_059

(Rubrik:)
Geometrisch Delineation
    öfwer
Skattehemmanet Miöhla uti Kindss härad
Horn sochen belägit; Afmät Anno 1693
af Anders Mörn

    Notarum Explicatio

Littera                                                       Tunnor Cappar Laass
A. Skattgården Miöhla som
    Pähr Staffansson, Pär Torsten-
    sson, och Larss Giöstsson, sampt
    Niels Swänsson åboor
    Humbelgård till 800 stänger
    och kan kasta af sig 2 ½ lispund
    i medelmåttig åhr
B. Wästra giärdet af god leera                    -        19 ½
    Sandjord                                                  -        13 3/4
C. Sand ock något öhrblandat
    muhljord                                                 1        6
D. Dungjord                                                1        5
E. Een lycka här wed till en
    deel af medelmåttig leermylla                -        24 3/4
F. Dito sandjord                                          -        13 ½
G. Sandblandat mylla                                 1        1 ½
H. Änn af samma jordmon                         1        8
J. Östra giärdet af sandjord
     något myllblandat                                  5        15
K. Leerblandat sandmylla                           -        18
L. Twenne småå lyckor af
    sandjord                                                   -        15
    Åhrligt giärdeshöö                                   -        -            2 3/4
M. Norrängen af medelmåttig hårdwall      -        -            6

(Text i mellanspalten:)
                                                            Tunnor Cappar Laass
N. Södra hårdwall                                   -        -            4
O. Långängen maawald                          -        -            4
P. Porsskierret af kieerwall                     -        -            2
Q. Grässwedian af kierwall                    -        -            2 
    Till detta hemmanet finnes ingen
    beteshage
R. Skoug till trinne effter
    nödtorfften men ingen staf-
    wer, löfskoug på uthmarcken
    af biörck, betett ringa så-
    ssom deth är liung ock bergug
    marck
    Fyske här till utj Stoor åå
    med een lyten dempnooth
    Elliest med liusterfyske om
    wåhrtyden
    Samptelige åboerne j Miöhla
    beklaga sigh att den nyttige-
    ste deelen af deeras uth-
    marck som dess wyd Numero
    1 : 2 : 3 : 4 : 5 uthwyssa skall
    dem i gamla sahlig Otto von
    Schedings tyd wara inkräch-
    tatt till ett torpställe aff
    nampen Fintorpet hwil-
(Högra spalten:)
    ket een finne
    först bygdt ock åbodt
    men sedermehra för
    nembde torp bleff j Cro-
    nans jordboock infördt för
    1/4 dehls hemman är det blefwet
    kallat Skogamåhla, uthwyssan-
    des Numero 6 : 7 : 8 : 9 dess tillhörige lägenheeter.

    Elliest haar ock sedermehra then gambla Otto
    von Schedings sohn låtitt upbyggia på samma
    ägor ett annat torp för sin Adels ryttare j
    stället för löhnen till 30 ? Silfwermynt Uthsädet der till
    begge åhren 3 tunnor 6 kappar tillyka med behörigh engh här under
    torpet som elliest kallas Åsketorpet tillyka med fierde
    deels hemmanet Skogamåhla possidera dess erfwingar /ännu/ under kiöpe
    titul ifrån cronan á 3 pro cento.

S. Een hage som elliest kallas Cahnhagen tillyka med een an-
    nan partck som för 16 á 20 åhr sedan är intagen, ock nu häffdas under
    Åby sätegård.
                                    
(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Skinnarboo ägor
Olssboo tager emoth
Åby med sina ägor gräntza på denna sydan
Äppelrums sampt Flarcka ägor stöta här till

(Gränsmarkeringar runtom kartbilden, medsols:)
2. Lyten fyrkantig sten kallas Åhlkist skiählet
Lyten bred sten om ½ allen
Stoor trin sten kallas Höglyd skiälet
Lommerkäls sten fyrkantig af 1 ½ allen
Galgtahlz skiälet
Rååsten om 3 quarter på längden
Treekantigh steen om 1 ½ allens längd
Lyten steen med fleera omlagde

Åskgiöhl
Kiär
Affält
Kiär
Åby waa
Laada
Kiär
Giöhl bäcken
Engh
Kalftappa
Tahl och biörckskoug sampt gran
Norra giärdet
Skoomåhla
Södra
Ahl
Lanhagen
Stoor åå
Slääth
Eck hassel och biörck jämbwähl någon ahl
Ahl och biörck
Småå tahl gran och biörck
Ahlskoug
Tahl och biörk
Skålfall
Eck hassel och biörk

Scala ulnarum