D21_061

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afryhningh1
    öfwer
Ryda som beståår af twenne hemman
ett crone hwilcket är ifrån
frälsse under hans Konglig Mayestätt och
Cronan af sahlig högwälborne Herr Åcke Tåt
underdånigst j byte upgifwit det andra frälsse
Herr Simon Adam /Müller/ tilhörigt: afmätte
Anno 1694 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                                    Tunnor Cappar Laass
1. Crongårds bygningstompt som Joen Larsson åboor
    Höö dersammastädes af stenig hårdwall                                    -        -            3/4
    Humbelgård till 200 stänger

    Åckern med dess jordmon beståår aff åhrligt
    uthsäde
2. Trädet eller Udjärdet beståår en deel af grund dungjord            -        7 ½
3. Styffleera                                                                                    -        12
4. Meddelmåttigh leera                                                                  1        4 ½
5. Syrsand                                                                                       -        5 ½
6. Kyrcklyckan af sand och öhrjord                                                -        15
     För steenröör afdraget                                                                -        7 ½
7. Jbidem Brojärdet een deel j Backen af sand och /spicklera/      -        8 3/4
    För steenröör afdraget                                                                 -        2 
8. Dungjord                                                                                     -        11 ½
9. Meddelmåttigh god leera                                                            1        10
10. Lyten åckertäppa af sand och öhrjord                                       -        10
    Förmedelst röör afräcknat                                                           -        2
11. Södra järdet j säde sampt jord-
    mon af medelmåttigh leera                                                         -        31
12. J Hamplyckan samma jordmon                                                -        2
13. Sandjord                                                                                    -        13 3/4
14. Dito leera på sombliga stäl-
    len något myllblandat                                                                 1        30
15. Rödh så och flåtåchtig leera                                                     1        13

    Ängarne
16. Stoorängen maawahl                                                                -        -            4
17. Kiär med mååssbotten och
    staggwall                                                                                     -        -            2
18. Söderängen af god hårdwahl                                                    -        -            1
19. Bråtängen maawahl                                                                   -        -            1 1/4
20. Mååssblandat staggwall                                                            -        -            1 3/4
21. Skiärpingsängen hårdwal                                                          -        -            2

(Texten fortsätter under kartbilden:)
22. Frälssegårds huusstompt jämbwähl bergig
    warder brukat till kalffbete

    Åckern med dess jordmon
                                                                                                  Tunnor Cappar Laass
23. Uddjärdet beståår een deel af grund dungjord                       -        6
24. Styffleera                                                                                -        9
25. Medelmåttigh god leera                                                         1        4     
26. Syrsand                                                                                   -        4
27. Een lyten lycka af sand och öhrjord                                       -        8
28. Broojärdet sampt een deel j Brojärdsbacken
    af sand och spickleera                                                               -        6                                                                          
    För röör afräcknat                                                                     -        1 ½
29. Dungjord                                                                                 -        7 ½
30. Medelmåttigh god leera                                                          1        6
31. Noch een täppa af sand och öhrjord                                        -        12
    För röör afdraget                                                                        -        4
(Spalten t.v.:)
                                                                                     Tunnor Cappar Laass
32. Södra giärdet meddelmåttigh god leera                    1        4
33. Een åcker j Hamplyckan af samma jordmon            -        1 7/8
34. Sandjord                                                                    -        6 ½
35. Dito leera på somblige ställen något mylblandat      1        20
36. Rödh och flåthachtig leera                                         1        11
    Åhligt giärdeshöö                                                         -        -            1 7/8
    Utj ängarne är intet tegskifftye, utan crono-
    sampt frälssegården bärga höet tillsammans, såssom
    och bythes, hafwandes frälssehemmanet 1/11 rin-
    gare än såssom crongården.
37. Lyten kalftäppa häfdas samfält af medelmåt-
    tigt bethe, med biörck, hassel och ahlskoug bewäxt
    Inga beteshagar till desse hemman.
    Skougen häffdas af begge gårdarne samfält, hwar
    af finnes en deel dugligh fällskoug, såssom och någon
    sågh- jämbwähl huustimber, trinne och stafwer
    humbelstöör, tyrskough till tiärubrännande effter
    nödtorfften, sampt löffskough af biörck och ahl, men
    muhlbetett ringa, såssom det är mästeparten moomarck.
    Fysket nyttias af åboerne samfält j siön
    Åsunden af katzier och wassestånd jämbwähl
    och med nooth om wåhrtyden, elliest och med katzier
    sampt wassar j siön Uckern; utj den andra
    jnsiön Emmarn fiskas intett, ey heller skall der
    wara synnerligt fyskewatten, elliest 2 stycken giöhlar
    på skougen till fyske aldeles oduglige.

    Twistigh parck emellan Breffwassa och
    Ryda åboerne som söckia att hålla råågången
    som A : B uthwyssar hwilcka och härjempte berätta
    dem detta för några åhr wara ifrån häfdat till
    Linien som trumslagarn j Brefwassa sigh
    tillägnar hwilcken skiönies af C : D. Jämbwähl
    söcker hemmanet Hagla att gåå in på detta effter Littera
    E. F.
    Fleere nyttigheeter till desse hemman
    finnas intett.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hagla ägor möta
Siön Emmarn
Brefwassa ägor möta
Siön Uckern
Ryda frälsse-gårdz ägor möta
Siön Åsund

(Gränsmarkeringar runtom kartbilden, medsols:)
Kantig steen med fleere omsatt
Biörck korss utj huggit
Stoor steen
Här berättas till förende warit rååmärke som nu ey kan finnas
Lång steen liggiandes lööss j ett steengryth
Lösser steen med fleere omsatt

(Text på själva kartbilden:)
Tahlskoug till swedia tiänligh
Skiärpings udden med småå biörck och tahl skough
Skiärpings wycken
Mörckwyckz sampt Engh berget
Eck-skoug
Byy wycken
Linda
Skiärpings wycken
Affält
Stab giöhlan
Kiär med ahlskoug
Biörckskoug
Ämmars wycken
Ämmars nääss

Tahlskoug
Småå biörck sampt någon hassle och ahlskoug
Ungh biörck skoug
Kiär med ahlskoug
Hwitmåsse
Rugiöl
Biörckskoug
Mörth berget
Måckeklef
J forna tyder affält marck och nu
med ungh biörckskough bewäxt
Moomarck med tahl och biörckskough
Fählskough af biörck och tahlskough
Tahlmoo
Biörckskoug
Skoug till swed-diande tiänlig
Affält marck
Kiähr med ahl
Kiär
Skiälss wycken
Lögh wicken
Ucker nässet

Scala ulnarum
____________________
1) Fel för afrythningh