D21_063

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythningh
    öfwer
Torpet Kapmåhlen hwilcket hörer under cronhemmanet Ryda, som och
tillycka är vthi Kindz härad och Oppeby sochen belägit;
Afmät Anno 1694 aff Anders Mörn

        Notarum Explicatio

Littera                                                            Tunnor Kappar Laass
A. Torpet Kapmåhlen

    Åckrens beskaffenhet
    som beståår af åhrligt vtsäde helfften
B. Norra lyckan af sand och öhrjord                -        22
C. Än een lyten lycka som såås och samma
    åhret så och samma jordmon blifwer            -        3
D. Dett andra åhret j een lyten lycka
    uthsäde sampt jordmon sandöhr något
    mylblandat                                                    -        2
E. Dito j samma lycka dungjord                       -        4 ½
F. Noch een lycka aff leerjord                           -        11

    Ängarne
G. Hemängen af mager hårdwall                      -        -            2
H. Utaf een lyten täppa hårdwall                      -        -            ½
J. Aff een lyten swedietäppa, sampt wal-
    len af kruussgrääs föga dugligt                    -        -            1/3
K. Skougen af ringa wärde, allenast nå-
    got till löffbrytande såssom och muhlbettet
    ringa, effter denna parck mästparten
    beståår aff bergig marck så att om nå-
    got till timber trinne eller stafwer funnes
    ibland dee stoora bergen kan det intet der
    utfåås förmedelst den högden och brantan
    af bergen.
    Fyske utj siön Berckern af 3:ne katziestånd
    såssom och een wercke j Jdhult åhn.

(Högra spalten:)
L. Den andra parcken som för 12 á 15
    åhr sedan af Petter Gustafh Kugelhielm
    ifrån Knåpwyck och under Kappmåhlen
    wunnen. Skougen een deel duglig till
    swediande såssom och trinne staffwer sampt
    löfskoug aff biörck medelmåttigt bete.
M. Twenne stycken täppor af sandöhr, hwilcka häfdas
    till Biörckforss. Utsädet                16 kappar
    Utj siön Bercken ett katziestånd

(Text t.h. om kartbilden:)
Een twistigh parck emellan detta torpet och
hemmanet Jdhult, hwilcka föregifwa utj
forna tyder warit deras röörgång som
Littera N : O : wyssar, dock häfdar Kapp-
måhlen effter uhrminnes effter som Littera
N : O : P förständigar.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siön Berkern
Huleboo ägor taga här emot
Hagla ägor taga emot

Åhlfyske
Såg
Biörckforss quarn till wada
Backstuga
Ungh biörck-skough
Affält
Biörckskough
Wahl öhn
Liung marck
Åsunden
Skiön tahl sampt biörck skoug
Gran och ahl
Korpe berget
Een kantig steen uthj brantan
Odrig giölan
Katzier
Jdhult åhn
Eck och hasselskough
Tahl och biörck skough
Een kantigh steen

Scala ulnarum