D21_065

(Rubrik:)
Gerometrisk Delineations afrythningh
    öfwer
Säthegården Skiedewy Högwälborne
öfwersten Herr Jacob Spens
tillhörigh; Afmäth Anno 1695

    Notarum Explicatio
                                                        Tunnor Cappar Laass
A. Sielffwa gården
B. Ladugården
C. Lusthuus träägården med
    åthskillig slags äple- päron
    plomon ock kiörssbärss trää
    Jtem hårdwalzhöö med groff
    hundtag grääs beblandat                -        -            5
D. Saals träägården af äple
    päron sampt kiörssbärss
    trää som mäst nylig plan-
    terade äro ock ännu bähra
    ingen frucht, elliest grofft
    hårdwalshöö                                  -        -            1 ½ 
E. Ladugårdsträgården jämb-
     wähl ock aff föreskrefne
    slags träen hwilcka största
    deelen äro gambla ock icke
    byrdige Wallen afbetes
    ock der den bärgas skattas
    till                                                  -        -            1
    Humbelgård nylig anlagd
    som ännu intett till någon
    byrdigheet kommen är Numero 1

    Åckern
F. Sandjärdet eller det Norra
    af sandjord högländig till
    een deel som tager skada af
    watten när myket rägen
    faller hwar med jorden
    affsöda är in alles                          6        11
G. Sand ock öhrblandat leera             -        19
H. Styffleera                                       1        22 ½
J. Än styf och rödachtig leeerjord      4        -
K. Boojärdet jämbwähl styfleera       12     19 ½
L. Sandjord                                         -        12
M. Kyrckiogiärdet een deel
    medelmåttig god och byrdigh
    leera dock icke diup maatjord
    (jord överstruket)
    jord                                                23       22
N. Grundare leerjord                         1        25
    Lyten lycka af sandjord                 -        18
    Åhrligt giärdshöö                           -        -            7
P. Ecksängen god hårdwall                -        -            36
Q. Kier och starr                                -        -            30

(Text t.h.:)
                                                                Tunnor Cappar Laass
R. Hemängen god hårdwall                       -        -            20
S. Aff Lyds- ock Siööängen godh
    hårdwall                                                  -        -            28
T. Kier och starr                                          -        -            40
U. Betzhagen myket bergig stenig med
    tahl och biörck bewäxt
X. Hästhagen aff medelmåttigt bete.
   
    Uthmarcken af föga nyttigheet
    som den är lyten, skoug af tahl ock
    någon gran till giärdzle ock wedbrand
    Medelmåttigt bete.
    Fyske af 15 katziestånd, såssom ock åhl-
    cahna af medelmåttig godheet, elliest
    med nooth både sommar och winter
Y. Uthsädet till Träägårdstorpet af grund
    leera                                                              -        28 ½
Z. Noch Gathtorpet, utsädet af grund leera      1        7
    Ängen der till af kier ock starrwall               -        -            3
    Numero 2

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Rååsätterss ägor möta
Opphems ägor emoth
Siön Emmern
Här möter Öfwerboo
Öfwerboo ägor
Siön Åsund
Linnääss möter här

Biörck
Enbyske
Biörck
J forna tyder warit åcker
Eckskoug
Eckbacke
Synes som för långlige tyder warit åcker
Siööängen
Jord backe
Affält
Jordbacke
Tahl ahl och biörck
Mäst slääth wahl
Affält och stenig wahl
Tahl och biörck
Korpberget
Kiär
Tahl och biörck
Eck
Halstad
Eck och hassel
Backe myket stenig med eck ock hassel
Kiär
Kahl holmen
Kiär
Eckbacke
Tiärsta kyrckia
Diagonal till Yttreby
Kiär
Tahl och biörck
Bod
Bryghuus
Watten huus
Rud dam
Lust huus
Täffwelsta
Backe
Eck och hassel
Jordbacke
Eckskoug

Scala ulnarum; Afmätt Anno
1695 af Anders Mörn