D21_067

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrytningh
    öfwer
hemmanet Puckrum utj Kindz härad och Tiärsta sochen
belägit

        Notarum Explicatio

Littera                                                                        Tunnor Cappar Laass
A. Hemmanets bygningstompt som Oloff Ebbe-
    sson åboor humbelgård 300 stänger
B. Siöögiärdet een deel af mylla något
    leerblandat                                                                1        21
C. Styfleera                                                                   1        17 ½
D. Ny upjord åcker leerblandat mylla                           -        7
E. Styf leera doch swecksamb                                       -        8
F. Östra giärdet een deel leerblandat mylla                   2        5
G. Styfachtig leerjord doch swacksamb                        -        8 ½
H. Ny upjord åcker mylla leerblandat                           -        14
J. Öhrjord                                                                       -        12
    Åhrligt giärdzhöö                                                       -        -            5
K. Siöängen een deel hård- och det öfrige
    starr- kier- ock steggwal, såsom af hwart
    slagh hårdwall 5 laass starr 5 - steggwall 3 laass      -        -            13 
L. Quarnängen af mååssblandat hårdwall                     -        -            1 ½
M. Aff Pattkierret stegg- ock kierwall
    ock nyligh uprögdt                                                    -        -            6
N. Twenne beteshagar af ringa ock skreent
    bethe
O. 2:ne täppor af medelmåttig god leera                       -        25
P. Skough till nödwändigt uthhuustim-
    ber, trinne och stafwer, löff- och fähl-
    skoug så och några småå parckar, medelmåttigt godt bete.
    Fyske till 6 winternothwarp 3 katziestånd
    Elliest wydare med miärdar ock nääth.
    Skwaltquarn gåår allenast höst ock
    wåhr

    Fleere nyttigheeter till föreskrefne
    hemman finnas intett.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Gafwelss ägor
Grymta ägor gräntza på denna sydan
Swinmöhress ägor möther
Boda ägor möter här
Lillsätterss ägor taga här emoth

(Gränsmarkeringar runtom kartbilden, medsols:)
Trekantig steen med fleere omsatt ståår lööss
Lång bred steen med fleere om-kring ståår lööss
Lyten spetzig steen
Lång trekantig steen med fleere omsatt står lööss
Bred steen ståår heelt lööss ibland andra
Stoor kantig lööss steen
Bred kantig steen med fleere omkringh

Affält
Biörck och tahlskoug
Affält
Biörck
Kiär
Kalftäppa
Grymta
Småå biörck
Siön Patten
Siön Ålendarn
Quarn wycken
Affält
Biörck tahl och någon gran
Affält och jgenwuxen med småå biörck skoug

Scala ulnarum afmäth
Anno 1695 af Anders Mörn