D21_068

(Rubrik:)
Geometrisk afrythning öfwer Lund j Kindz härad
och Tiärsta sochen belägit; Afmäth Anno 1695 aff
Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                    Tunnor Cappar Laass
Lund beståår a twenne ½-wa hemman

A. Deth som Hemmingh Joensson åboor
B. Andra som Segfred Månsson beboor
     Humbelgård kan för bergh intett
    anläggias
C. Norra giärdet j träde sampt
    jordmon af styf- ock rööspick-
    achtigh leera undertyden sweck
   
samb förmedelst det ringa höö-
    bohl att åckern uttiärffwas                        14        -
D. Trenne småå lyckor af rööachtig
    tahlleera                                                     1        8
E. Södra giärdet een deel
    styff- och rödachtig leera jämb
    wähl spickachtig j lyka måtto
    till begge hemman                                     8        -

(Högra spalten:)
                                                                    Tunnor Cappar Laass
F. Sämbre leerjord swecksam
    sammaledz till begge hemmanen            2        25
G. Dungjord myket swecksam                    3        13
H. Öhrjord                                                    -        16
    Åhrligt giärdeshöö                                   -        -            1 3/4
J. Engen med eck ock hassel
    skough bewäxt kastar af
    sigh hårdwall j medelmåttig
    åhr af medelmåttig godheet                    -        -            15
K. Aff tompterne hårdwalzhöö                   -        -            3
L. Hagen af medelmåttigt bete
    kan underhålla 4 nööth.

    Till fiske 2:ne noothwarp ock
    ett katziestånd wed ängen, deth
    öfrige är alt gallstrand.
    Skough eller andra lägen-
    heeter finnes intet.  

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Öfwerboo ägor taga emoth
Tiärstaby möter här
Klåckergårdz ägor gräntza
Räfstadz ägor
Siön Åsund
Eckbacke
Håkantorp
Eck och hassel
Eck och hassel
Sten backe
Lund
Stenbacke
Släät wahl
Ehn biörck ock tahl

(Text i högra, nedre hörnet:)
Lundh Tiärsta sochen
Kindz häradh 1695