D21_070

(Rubrik:)
Geometrisk afrythning öfwer Tiärstaby
utj Kindz härad och Tiärsta sochen
belägit; Afmäth Anno 1695 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                           Tunnor Cappar Laass
A. Tiärsta hemman beboos af Päder
    Swansson humbelgård här under af
    300 stänger kan j medelmåttig åhr kasta
    af sigh 4 ½ lispund. Lyten kiörssbärssträgård

    Åckern med dess jordmon
B. J Norra giärdet styfachtig leera me-
    delmåttig god                                                    -        29
C. Sandjord                                                           -        24
D. Dungjord                                                          -        28
E. Östra giärdet sandblandat leera                        2        18
F. Styfleera doch god                                            -        22
G. Dungjord Dito                                                  -        28 ½
H. Lyten lycka till samma giärde af sandjord       -        9 ½
J. Södra giärdet god leera                                      1        23
K. Dungjord                                                           -        22
    Åhrligt giärdeshöö                                             -        -            1
    Huustomptängen medelmåttig
    hårdwall                                                             -        -            3

(Text i högra spalten:)
M. Stora humpen af starr-
    wall myket sanck ock
    för watten somblige
    åhr ey bärgas kan                                -        -            4 ½
N. Lilla humpen af samma
    egenskapp                                           -        -            2 ½
O. Lyten betshage af 8
    koobeten med biörck
    och gran bewäxt
    Fleere lägenheeter finnes intett.

1. Klåckargården som
    af Comminister beboos
    Kyrckiojorden som der
    under häfdas och uthsädet
2. j Östra giärdet styff-
    achtig leera                                        -        17 1/4
3. Dungjord                                           -        10
4. Lyten grässtompt j sam-
    ma giärde af god hårdwall                -        -            1
5. Södra giärdet god leera                     2        11 ½
    Lyten hage med nagon
    biörckskoug sampt 4
    koobeten.

    Åcker j Östra giärdet
    till Ytterboo af sandblan-
    dat leera                                            -        19
    Styfachtig leera                                -        31
    Trädesjärdet god leera                     1        2

    Fleere Comoditeter
    inom förbemälte hemman
    finnas intett.   

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Öfwerbo ägor möta
Kyrcko-jorden emot
Här möter Ytterboo
Ytterboo ägor
Räfstadz ägor
Lunds sampt Klåc-
kargårdens ägor här till

Ytterboo
Öfwerboo
Biörck backe
Tiärsta kyrkia
Biörck
Mobacke med biörckskoug
Eck och hassel
Stenig wahl
Kalftäppa

(Text på övre, lilla kartbilden t.h.:)
Yterbo ägor
(Yterbo) ägor
Torssöö ägor
Diagonal till Önöö som ock kallas Torssöö

(Text på högra, nedre kartbilden:)
Ytterboo ägor gräntzar här
Klåckargårdz hump
Backe med ahl ock biörck

Scala ulnarum