D24_005

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Tinkullanääs i Östergiötland,
Wadstena lahn, Giöstrings häradh
och Egbyrinna soch beläget, medh alle dess tillhörige ägor
och lägenheeter affmätt Anno 1687

    Notarum Explicatio

    Sahlig her Lennart Ribbings mödernes weederlagsgods
A. Finkullanääs hemman                  ½
B. Nårre åckergierdet, dess jordmohn är af skarp
    öhrjordh, fullt medh röör och steen, vthsädet är         2 5/56 tunna
C. Wäster södre gierdet af lyka jordmohn med det
    nårra, doch mehr röer och steen, vthsädet ähr             1 3/4 tunna
D. Åckergierdet weedh siöön och Gården af något
    bättre jordmohn och mindre röör, till vthsähe             1 3/56 tunna
    Aff denne åcker ligger tredieparten j träde åhrligen
E. Ängen wäster nårr ifrån Gården, är wäll något
     wydh begreepen, män mycken onyttig marck af berg och
    steen sampt skough der uthj blefwer der på enär
    medellmåtigh hööwäxt ähr till                                     6 lass
F. Tuenne ängekiärr söder uth på vdden, och
    blifwer der på starr höö, när medell wäxt är                4 lass
G. Ett lytet ängekiärr nårr om Gården om                       ½ lass
    Kann och blifwa hemma wedh gården vthj
    sädessgiärden enär medell-wäxt är till höö                  3 lass
H. Humblegård wedh Gården om                                    500 stänger
J. En lyten beetes hage wester om åckergierden

K. Vthmarcken till denn Gårdh, hwar på är mästendeells bärgh
    och steenhargh, och ingen godh marck till mulebeete
    Timmerskoug till öfwerflöodh men ingen nötta der af
    mehr än till gårdzens bygnadh för dess aflägenheet skull
    Fiskewatnet ähr medelmåtigdt.

(Text på kartbilden:)
Här nårr om straxt tager Kriskewykz  ägor
och vthmarck wedh
Mååse
Gioööl
Tolen Lacus
Sommen Lacus
Gålöön
Kalföön

Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson