D24_007

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Södre Bäck i Östergiötland,
Wadstena lähn, Giöstrings härad och Egbyrinna sochn beläget, med dess
tillhörige ägor och lägenheeter Affmätt af undertecknader Anno 1687

    Notarum Explicatio

    Sahlig her Lennart Ribbings mödernes wederlags
    godhs
A. Södre Bäck frällssehemman                                    ½ ?
B. Wästra åckergiärdet, dess jordmohn ähr
    mycket skarp öhrjordh, och der j till vthsäde          7 1/28 tunna
C. Östra åckergiärdet, dess jordhmohn ähr skarp
    sandblandat öhrjordh, der j vthsädhe                       8 2/7 tunna
    och ligger åhrligen det eena giärdet j
    trääde.
D. Ängen vthmed Stoora åhn.
E. Ängen vthmed bäcken.
F. Ängen wästan till, weedh bäcken.
G. Ängehagen sunnan till, bliffwer på desse
     fyra änger tillyka medh sädhesgiärdes
    hööet, enäär medellmåtigh wäxt är                        25 lass
H. Ett stycke weed broen, häfdas till herregården
    Båxholm, huar weedh ståår och herrestallen
J. Herregården Boxhollms hästhage ståår och deels
    på denne gårdhz ägor, och en deel på Siöängs
    ägor.
K. Beetesshagen till denne gårdh, hwar uthj kann fö-
    das någre creatuur en lyten /tidh/ om sommaren
L. Vthmarcken till denne gårdh är ringa medh bärgh och
    steenigh marck, småå graan och talleskough der uthj
    männ ingen timmerskough, muhlbeetet är ringa

(Text på kartbilden runtom medsols:)
Här tager Lille Bäcks ägor och änngh weedh
Här tager Bäcks ägor och änngh weedh
Här tager Bäcks ägor och södre åckergierde weedh
Här tager Båxholms ägor och koohage weedh
Här weed broän-den, är Båxholms gårdh belägen
Här tager Båx-hollms södre åckergierde weedh
Här tager Mu-leboo ängh weedh
Här stööter och Siöarps ägor inn till
Hålldams broon
Här söder om tager Siöarpss ägor weedh

Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson