D24_009

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Kisshullt i Östergiötland, Wadstena lähn,
Giöstrings härad och Egbyrinna sochn beläget
med dess tillhörige ägor och lägenheeter
Affmätt aff vndertecknader Anno
1687

    Notarum Explicatio

    Sahlig her Lennart Ribbings mödernes weederlags godhs.

A. Kisshult hemman                        1/4
    Hwillcket ähr ödhe och älldeles affhyst blifwet
    för dess ringa och odugelige åcker och ängh skull,
    och nu ähr lagdt under herregården Båxhollms
    koohage, som der östan till, näst inn till belägen ähr.
B. Åckergierdet till Kisshult hafwer waret allt uthi en
    inhägnadh, bådhe åcker och ängh, och alltydh ensädhes,
    och icke något j träädhe leegat, och kan nu åckern
    från ängewallen icke åthskillias, uthan ähr öfwer
    allt lyka som ängwallen ähr.
C. Vthmarcken till Kisshullt, ähr af bergh och steenigh moo-
    marck huar på ähr småå talle och graanskoug
    männ ingen timmerskough, muhlbeetet kan wa-
    ra medellmåttigdt

(Text på kartbilden runtom medsols:)
Här på denne nårre sydan tager Hageby ägor och vthmarck weedh
Här tager torpet Koohagen medh sine inhägnade åcker löcker weedh
Här östan till tager Båxhollms ägor och koohage weedh
Här in till stööter Bäcks ägor beetes hage och nårre åcker-giärde
Här tager Bäcks ägor och vthmarck weedh
Här wästan till tager torpet Simmarps ängh weedh

Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson