D24_012

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Mellan Bäck och Lille Bäck
i Östergiötland, Wadstena lähn, Giöstrings häradh och Egbyrinna
sochn belägne, med alle dess tillhörige ägor och lägenheeter,
affmätt af undertecknad Anno 1687

(Högra spalten upptill:)

    Notarum Explicatio
   
    Sahlig her Lennart Ribbings mödernes weederlags godhs
A. Bäck croono hemman                                              1.
1. Nårre åckergiärdet dess jordmoon är af skarp
     öhrjordh sampt röör och steen vthj åckeren
    der uthj till vthsadhe                                                          3 17/28 tunnor
2. Södre åckergiärdet af lyka jordmon med det
    nårre giärdet och eckeskoug som ståår åckern
    förnäär, der vthj till vthsäghe                                             4 tunnor
3. Wästre åckergiärdet af något bättre jordmoon
    dess vthsädhe med bägge åckerlöckerne den ena
    vthj ängen och den andra uthj beeteshagen                        2 3/4 tunna
4. Ängen till denne gårdh är mästendeells skarp
    wall uthj blifwer dher uthj enäär medellmå-
    tigh grääs wäxt ähr till höö tillyka medh
    Lille hagen weedh gården och j sädesgärden alls             20 lass
5. Beetes hagen hemma weed gården, som födes kallfwar uthj
6. Beetes hagen och till denne gård belägen weed Simmarp
    huar uthj födes en hääst eller tuå en lyten tydh.
7. Humblegård weed gården weed pass om                500 stänger
8. Skougen?...   och steenigh moomark? 1

(Vänstra spalten:)

    Notarum Explicatio

B. Simmarp ett torp är vpbögdt och beläget på
    denne nährskrefne gård Bäcks ägor och
    vthmarck och är ett dagswärkes torp
    vnder säätegården Båxholm.
9. Torpets nårre åckerlöcka är af stenig öhrjord
    där uthj till vthsäde                                                    1 1/14 tunna
10. Torpets södre åckerlåcka af lyka jord-
    mohn vthsädet der uthj är                                          45/56 tunna
11. Torpets äng är mästendeells stenig och nog
     onyttig marck uthj blifwer der på
    enär medellmåtig wäxt är till höö                            8 lass

(Text i nedre, högra hörnet:)
   
    Notarum Explicatio

     Sahlig her Lennart Ribbings mödernes weederlags godhs.
C. Lilla Bäck hemman                                ½
12. Åckergierden eller Löckerne alla ihoop till
    denne gårdh ähro af skarp gruusigh
    öhrjordh med röör och steen och ähr
    alls till vthsädhe                                                6 1/8 tunna
    och ligger åhrligen her af en tredie-
    deel uthj trääde
13. Ängen till denne gårdh är deels stenig wall
    och kan där på blifwa tillyka medh sädes-
    giärdens hööet, enär medelmåtig hööwäxt är
    in alles till hoo                                                    20 lass
14. Beetes hagen till denne gårdh
15. Noch mindre beetes hager till denne gårdh
16. Humblegårdh weedh denne gårdh om        500 stänger
    Vthmarcken till denne gårdh är ihoop medh
    den andre Bäcke gården och weet ingen någon
    åthskillnadh emellan

D. Boohult ett dagswärckes torp under Boxhollm
    opbögdt på denne Bäckegårdens ägor
17. Torpets twänne åckerlöcker, dess jordhmoon
    af skarp öhrjordh med röör och steen            1 12/56 tunna
18. Torpets angekiärr, der uthj tillyka
    med reenehööet j lockerne                            3 ½ las
19. Een lyten beetes hage till detta torph.

(Text nere till vänster:)

    Notarum Explicatio
E. Hammarshult ett torp opbögdt på Bäcks
    ägor och vthmarck, weedh Siööarpa
    siöön, och är ett dagswerckestorp under
    herregården Boxholm.
20. Åckerlöckerne till detta torp, huar uthj är
    medellmatigh godh öhrjordh, dock nog
    röör och steen uthj åckeren
    dess vthsädhe är alls                                1 23/28 tunnor
21. Torpets äng huar på kann blifwa
    enäär medellmåtigh wext är
    till höö                                                    2 lass
22. Torpets beetes hage
23. Humblagårdh weed torpet, wed pass om        400 stänger

(Text på kartbilden:)
Simmarpe mååse
Här stööter Hageby ägor och vthmarck in till
Här wästan till ifrån Simmar-
pe mååse och allt söder uth
stööter Giä-sstrings häradh in till
Här på denne sydan tager Kisshulltz ägor weedh
På denne östre sydan tager herregården Boxholms
ägor och koohage wedh
Här tager södre Bäcks ägor och åckergiärde weedh
Här intill stööter Södre Bäcks ägor och vthmark
Siöarpesiöö

Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson

_________________________
1) Texten svårläst, skadad av veck på kartan