D24_014

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Lilla Härckhullt i Östergiötland, Wadstena lähn
Giöstrings häradh och Egbyrinna sochn beläget, medh alle
dess tillhörige ägor och lägenheeter, affmätt af undertecknad Anno 1687

    Notarum Explicatio

    Sahlig her Lennart Ribbings mödernes wederlags godhs
A. Lilla Härckhullt hemman                           ½
B. Östernårra åckergierdet, dess jordmohn är af
    skarp öhrjord, med mycken röör och steen
    vthj åckeren, vthsädet der uthj är                           3 tunnor
C. Mellangierdet huillcket är af lyka jordmohn
    sampt röör och steen, vthsäder der uthj                  2 3/4 tunna
D. Wästersödre gierdet är och af lyka jordhmåhn
     sampt röör och steen vthj, vthsädet är                  2 ½ tunna
E. Åckerlöckan vthj ängen weed gaatan om              1/4 tunna
F. Åckerlöckan weed grinden på wästersödre giär-
    det vthj den lille beeteshagen om                            1/14 tunna
G. Ängen öster om gården är mäst mawall
H. Ängehagen wäster om, är steenig hårdwall
J. Ängehagen söder om gaatan är mäst mawall.
K. Ängekiärret nyligen begynt at rödias. Kann
    bliffwa på desse änger och hager när
    medellmåttigh wäxt är tillyka med
    sädes giärdens hööet till                                    30 lass
    Aff denne gårdhs åcker ligger åhrligen
    en trediepart uthj trääde
L. Nårre beetes hagen
M. Beetes hagen den mindre
N. Kaalfwehage nyligen inhägnadh
O. Vthmarcken som ähr inhägnadh, hwar på är små graan,
    talle, börcke och ahleskoug, steenigdt och slätt beetes-
    marck
P. Vthmarcken som icke är inhägnadh, hwar på är och så
    små skoug af talle och graan, som duger till trinne
    och weedebrandh, men ingen timmer häller stafwer-
    skoug finnes på denne vthmarcker, några småå
    fälleparcker kunna finnas, mulebeet ähr slätt och
    ringa
Q. Humblegårdh wed pass om                    100 stänger

(Text på kartbilden:)
Har tager Grykzbåårs ägor weedh
Här tager Stoora Härckhulltz ägor weedh
Här på wästre sydan tager Kåraps ägor och åckergiärde weedh
Stoora Härckhullts ägor och vthmarck tager och här weedh
Heesters ägor och beeteshage tager her weedh.
Mååse
På denne östre sydan tager Bärsshulltz ägor
och vthmarck weedh
Bållsterbroon
Här sunnan till tager Brookulla ägor och ängh wedh
Bruesteen

Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson