D24_017

(Rubrik:)
Geeometrica Delineatio öffwer Lagnebrunna i Östergiotland, Wadstena lähn,
Giöstringz häradh och Egbyrinna sochn beläget,
medh alle dess tillhörige ägor och lägenheeter, affmätt af undertecknad Anno 1687

(Text nere t.h.:)

    Notarum Explicatio

    Sahlig Her Lennart Ribbings möderens wederlags godhs
A. Lagnebrunna hemman                                                1.
B. Nårre åckergieerdet, dess jordhmohn är af skarp
    gruusigh öhrjordh medh röör och steen uthj
    och ähr der uthj till vthsädhe                                       3 5/16 tunna
C. Östra gierdet äfwen lyka jordhmoon med det
    nårra gieerdet, sampt röör och steen, vthsäde             3 15/16 tunna
D. Södre gierdet dess jordmoon är röödh öhr
    och sandjordh der uthj till vthsädhe                            4 1/14 tunna
    Ligger åhrligen ett gierde, eller tredieparten af åckeren j trääde
E. Stoora ängen är wäll wydh begreepen, men mycken oduge-
    ligh marck af bärgh och steen sampt skough och bärrys
     kann blifwa enäär medellmåtig wäxt är /: doch stundom
    meehr och mindre :/                                                    12 lass
F. Lilla ängen weed Östra gierdet är slätt och af
    medellmåtigh godh hårdwall blifwer der
    på enär medellmåtigh wäxt är till höö                        5 lass
G. Ängehagen weed nårre gierdet wästan till är oduge-
    ligh marck uthj blifwer der på till höö                        2 lass
H. Ängehagen öster om nårre gierdet kann och
    blifwa dher uthj när medell-wäxt är till höö               2 lass
     Och effter som desse tuänne ängehager ähre
    ifrån giärden afhägnade, ty blifwer icke
    mycket gierdes höö, uthan allenast på rener              1 lass
J. Beeteshagen är och wäll wydh begreepen, men
    mycken onyttigh marck uthj, af bergh, steen och
    moraas, kann vngefähr föda 4 stycken hester och 3 stycken
    koor om sommaren till thess ängerne upgifwes
K. Ett stycke afhägnadt ifrån Stoorängen till beeteswall
L. Humblegårdh wee pass om                                       30 stänger
M. Vthmarcken till denne gårdh, är mästendeells
    bergh och steenigh moomarck och talleskough, dock icke
    till timmer dugliger, men annan tarfwe skough
    till nödtorfften och någon fälleskoug ostan till uthwed
    landhswägen. Fiskewatn något uthj Siööarpesiöön

(Text nere t.v.:)

     Notarum Explicatio

N. Wyswåhlen ett torp vpbygdt på Nårre
    Lagnebrunna ägor och vthmarck, öster
    nårr ifrån gården Lagnebrunna
O. Torpets nårre åckergierde, dess jordmoon
    är af höglänt skarp öhrjordh, med röör
    och steen uthj åckeren, vthsädet                    2 5/14 tunna
P. Torpetz södre giärde med löckan af
    lyka jordmoon med det nårra, dess
    vthsädhe kan wara                                         2 1/28 tunna
Q. Torpets nårre ängehage der vthj steen-
    nig marck medh graan börcke och
    ahleskough, blifwer där utj till höö                3 lass
R. Ängehagen emellan åckergierden
    är steenig wall uthj om höö                            2 lass
S. Södre änghagen af mååswall
    börcke och ahleskough uthj blifwer
    der j enär medell-wäxt är til höö                    3 lass
    Ligger åhrligen det ena giärdet j träede
T. Soldate torpet med dess tillagde och inhägna-
    de parck både åcker och ängh.

(Text på kartbilden:)
Här nordan till tager Siöögarpz ägor och vthmarck weedh
Här öster om Landzwägen tager Muhleboo ägor weedh
Här på wästre sydan tager Skiög-genääs ägor wedh
Röfwere-bärget
Siöö-arpe-siöön
Här tager Bärgs och Ekebärgs ägor weedh
Stooretorps ägor och inhägnadh tager här weedh
Här uthi denne krook tager Södre Lagnebrunna gårdz
ägor och ängh weedh
Södre Lagnebrunna ägor och åckergiärde tager och här weedh
Bärgs och Eke-bärgs ägor östär om Landhswägen allt nåder uth
Södre Lagnebrunna ägor och ängh tager och här weedh
Denne ängehump lyder Södre Lagnebrunna gårdh till
På denne sydan tager Kårsskiälla ägor weedh
     
Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson