D24_019

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Stoora Sånkulla och Sånkulla torp, j Östergiötland
Wadstena lähn, Giöstringz härad och Rinna sochn beläget afmätt Anno 1690

    Notarum Explicatio

1. Stoora Sandekulla för detta frällsse hemman        1.
    Männ nu hörer vnder Wadstena slott.
A. Wästernårre Sandekulla åckergiärdhe, dess jordmohn ähr
    ilack och skarp gruusöhrigh sandhjordh, som ingen tårcka
    kan tåhla, vthan straxt brännes alt bordt, dher uthj
    kann wara till vthsädhe                                                        3 tunnor 5 1/5 kanna
B. Östra Sandekulla åckergiärde weedh gården, dess jordhmohn
    ähr lyka medh wästernårre åckergiärdet ilack skarp
    gruus ohrigh sandhjordh. Där utj till vthsädhe                    2 tunnor 53 2/5 kanna
C. Östersödra Sandekulla åckergiärde, dess jordhmohn ähr och
    lyka medh dee andre tuänne åckergierden ilack torr och
    skarp gruus öhrigh sandhjordh. Där uthj till vthsädhe        3 tunnor 20 kannor
D. Tränne åckerlöcker småå, den största weedh gården belägen
    och dee andre småå uthj ängerne straxt der hoos, och
    tilhoopa om vthsädhe                                                            -     8 4/5 kannor
E. Nårre Sandekulla ängh, des jordhmohn ähr mästendeells moomarck
    och fult medh talleskough, vndantagandes uthmedh bäcken hwarest
    ahr maawall och några sidder tillyka medh ett kiärr wästerst.
F. Lilla wästre ängen weedh gården, hwar uthj är och nogh onyttigh marck
    männ uthmedh och på bägge syder om bäckerne ähr maawall.
G. Stora östre ängen, hwar uthj ähr och nogh onyttigh torr moo och stenigh
     marck och talleskoug, men nordost weedh åckergiärden, ähr på begge
    sydor om bäcken maa ängh, och så några sidder söder j ängen hwarest
     ähr någon börcke och ahle skough. Denne gårdh kann enär medell-
    måttigh grääs wäxt ähr, om åhret fåå på desse ängar tillyka medh
    i sädes giärden till höö och starr hallfft af huart slaget            30 kiärrelas
    och ligger åhrligen ett åckergiärde eller trediedeelen
    af ofwanstående vthsädhe j träädhe.
    Något lyten humblegårdh weedh gården, men will icke wäll trifwas för
    denn torre jordhmohnen skull.
H. Fyra stycken beethes hagar större och smärre, doch ingen af föga wärdhe
    eller synnerligit beete uthj. Vthan allenast den östre nårr om och uth-
    medh stoore ängen. Muhlebeetet ähr godt uthe på häradhs allmenningen
    som sträcker sigh her rundt omkring, sampt all nödtorfftigh skough
    som till gårdhsens bygnadh och ägors omstängande betarfwes.

(Text nere t.v.:)

    Notarum Explicatio

2. Sandekulla torph, ähr först vpbygdt weedh pass fämbtio åhr
     sedhan, vthj Stora Sandekulla nårre ängh
J. Torpets nårre åckergiärde, dess jordhmohn ähr röödhachtigh moo och
    mulljordh. Och kann der uthj wara till vthsädhe                        1 tunna 22 2/5 kanna
K. Torpets wästra åckergiärde, dess jordhmohn ähr lyka medh
    medh det nårra åckergiärdet, och kann wara der j vthsäde        1 tunna 2 kannor
    Och ligger åhrligen det ena åckergiärdet, eller tredie
    deelen af detta torps vthsädhe j träädhe om åhret.
L. Torpets östra åckergiärde, dess jordhmohn ähr afwen lyka
    medh nårre och wästre åckergiärden, och kan wara
    der uthj till vthsädhe                                                                    1 tunna 4 kannor
M. Torpets ängh ähr mästendeells maa eller starrängh och medell-
    måttigh bördigh, och kann oprödias mehr ängh uthmedh
    bäcken op j beetes hagen och kann detta torp ener me-
    dellmåttig grääs wäxt ähr om åhret faa1 till höö och
    starr, doch mästendeells starr                                                    8 kierrelas
N. Ett ängekier, öster om bäcken weedh beetes hagen, som åboen
    i Stoora Sandekulla tillyka medh denne torpare hafwa ny-
    ligen oprögdt och den bärga tilhopa, och fåå huardera
    der på enär medellmåttigh wäxt är starrhöö                            6 kiärrelas
O. En beetes hage till dette torp hwillcken är tämmeligh stoor
    och skiön skoug vthj och tämmeligh godt beete
    Elliest haffwer detta torp godt muhlebeete uthe på härads allmänningen
    sampt och allehanda tarffweskough som till torpet kann behöfues

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
På denne sydan om bäcken och ängegården tager Ryfwarp maaängh weedh
Här nårr uthom inhägnader-ne, ähr Giöstrings häradhs allmänningh belägen
Här och uthom hägnaden ähr Giöstrings häradhs allmänningh belägen
På denne sydan om ängegierdes-gården tager Biörnarps ägor och weedh
Här på denne södre sydan tager Mååsebo herregårhs hästhage weedh
Här söder uthföre är och Giöstrings häradh allmänningh belägen
Här uthom gierdes-gården ähr Giöstrings häradhs allmänningh belägen
Här uthom gierdegården ähr Giöstrings häradhs allmänningh belägen
Här tager Rycklingebäcks åckergiärde och hage weedh
Här på denne sydan tager Rycklingebäcks beethes hage weedh

Beeteshage
Kierräng
Kiärr
Onyttigh wall
Onyttigt
Maa eller starr äng
Beetes hage
Staggwall
Kiärr
Onyttig stenig marck
Maaäng
Onyttig stenig marck
Mååse
Beetes hage
Maaäng
Beetes hage
Kiärr
Onyttig wall
Maa äng
Beteshage
Maaäng
Maa-ängh
Onyttigh marck
Onyttigh marck och steenigh
Mååswall
Onyttig mark medh bärg och steen

Scala Ulnarum

Gabriel NielSson
_______________________
1) Troligen = fåå