D24_021

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Nårra Slättan i Östergiötland,
Wadstena lähn, Giöstrings häradh och Rinna sochn beläget,
medh alle dess tillhörige ägor och lagenheeter,
affmätt af undertecknadh Anno 1687

    Notarum Explicatio

    Sahlig her Lennart Ribbings ehrsättnings gods
    för dhe okiöpte räntor

A. Nårra Slättan hemman                                        ½
B. Wästra åckergiärdet, dess jordmoon är aff
    mycket skarp öhrjordh, vthsädet är                    7 27/28 tunna
C. Östra åckergiärdet, är af lyka jordmoon
    medh det wästra giärdet, vthsädet är                  6 5/8 tunna
    och ligger åhrligen det ena giärdet j trääde
D. Ängen till denne gårdh är mästendeells skarp
    ängewall uthj och på en deel af den skarpne
    wallen opreeffwet åcker, huillcken dock
    straxt igenlägges för dess skarpheet och af
    mangell på giödsell skull, vthsädet är                2 13/14 tunna
    och kann vthj denne äng tillyka med ree-
    nerne vthmed åckeren j sädesgiärdet, enär
    medellmåtigh grääswäxt är blifwa in
    alles till höö                                                      10 lass
E. En lyten skarp beetes hage till denne gårdh.
    Humblegård weed gården vngefähr om            30 stänger
    Jngen vthmarck är till denne gårdh ey
    häller muhlebeete annat änn på träädet, till
    dhess ängen och sädesgiärdet warda opgifne
    allt det som behöffwes till gårdsens bygnadh
    och stängsell måst af allmänningen hämptas
    sampt och weedebrandh, vndantagandes något
    smått talle och graan rys hemma uthj hägnaderne
    kann fåås.

Östra Torpa tuänne frällsse hemman hallfwa det
eena äfwen som Nårre Slättan för dee okiöpte rän-
tor vthj ehrsättning slaget, huillcket ey kunde för
stadig warande rägnwäder skull Geometrice aftagas
Vthan profwade dess åckerteegar med snöret och be-
fann vthj det nårra åckergiärdet till denne ½ gårdh
wara till vthsädhe    7 ?/28 tunnelandh, och äfwen lyka
jordmoon som vthj Slättans är, Vthj det södra giär-
det befans wara till vthsäde    6 37/56 tunnelandh och
äfwen lyka jordhmoon som förmällt ähr. Ängen är och
mycket ringa och kan in alles enär medellmåtig grääs
wäxt ähr blifwa till denne gårdh höö        7 lass.
Humblegården är mästendeels förrotneder, vthmarck
och muhlebeete ihoop med byen Giärsläät och der på
ey annat änn wedebrand, all annor tarfweligh skoug
som behöfwas kan, måste af allmänninge hämptas.

(Text på kartbilden:)
På denne nårre sydan tager Wallzbärgs ägor och vthmarck sampt
och Boossgårdhs weedh
På denne östre sydan tager Liungstorps ägor och åckermarck weedh
Här emellan bägge wägarne tager Södre Slättans
ägor och åkergiärde weedh
Här tager Östre Torpa ägor och beetes hage weed
Här söder om tager Södre Slättans ägor och ängh weedh

Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson