D24_023

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Grönssefall, i Östergiötland, Wadstena lähn,
Giöstrings häradh och Åhlebo sochn beläget, medh alle dess tillhörige
ägor och lägenheeter, Affmätt af undertecknadt Anno 1687.

    Notarum Explicatio

    Sahlig Fru Anna Skyttes arffwingars ehr-
    sättning för Abalienerade godhs.
A. Grönssefall hemman                                        ½
B. Östernårre eller Leergiärdet kallat, dess jord-
    moon, är af leer och öhrjordh och fullt
    medh röör och steen, vthsädhet är                3 11/28 tunna
C. Wäster nårre eller Mellangiärdet kallat, dess
    jordhmoon är af skarp gruusigh öhrjordh
    och mycket fullt medh röör och steen, och
    kann der uthj wara till vthsädhe                   3 ½ tunna
D. Södre eller Sandhgiärdet kallat, dess jord-
    moon ähr af skarp gruusigh öhrjordh
    meedh sandh beblandat, vthsädet är            3 51/56 tunna
    och ligger åhrligen ett giärde j trääde.
E. Stoora ängen eller Mååsen huar på
    är skarp och illack maawall och
    enäär medellmåtigh wäxt är blifwer
    der på maahöö                                             8 lass
F. Ängekiärret huar oppå blifwer enäär
    medellmåtigh wäxt ähr starr höö                2 lass
G. Steenfälla huar oppå blifwer enäär
    medellmåtigh wäxt ähr tillyka medh
H. Kiällehagen weed gården till höö             1 lass
J. Ängerödian huar oppå blifwer enäär
    medellmåtigh wäxt är till höö                    2 lass
    Och enäär Leergiärdet ähr j sädhe, då
    blifwer der på hårdwalls hoo                     2 lass
    De andre åckergiärden är allt onyt-
    tigh marck uthj, hwarföre der uthj intit
    höö blifwer enäär der ähre uthj säädhe.
K. Humblegårdh weedh gården om            300 stänger
L. Beetesshagen hwar uthj födes några
    wärck creatur en lyten tydh om sommaren
M. Vthmarcken och skougen till denne gårdh, hwar på är
    steenskiärfwigh moomarck och ringa beeteswall,
    timmer och all annor nödtorfftigh skoug finnes
    så mycket som till gården kan behöfwes
    Fyskewatnet är slätt och af ringa wärde
N. Soldate torpet medh dess tillagde och omhägnade åcker
    och ängeparcker.
O. Åckerlöckan weed gården huillcken föllier mellangiärdet
    bådhe uthj sädhe och j träädhe, vthsädet är        37/56 tunna

    Miärdewy frällsse hemman                ½
    hwillcket är beläget på slättbögden, uthj offwanbemäl-
    te häradh och Hägsta sochn, Sahlig Fruu Anna Skyttes
    arffwingars ehrsätttningh för Abalienerade godhs.
    Och är uthj byelaag med tränne hemman, tuänne cro-
    no, och ett skatte, och emädan owäder och winteren
    nu j hööstas förhastigdt på kom, kunde samma
    by eller gårdh icke Geometrice aftagas uthan
    allenast alla åckerteegerne till denne gårdh
    medh snööre prowade, och befans vthj byesens
    nårra giärde till denne gårdh vthsädhe                8 tunnor
    och befans vthj det södre giärdet                        5 3/4 tunna
    En teeg i en löcka uthj ängen om vthsäde          2/3 tunna
    Hafwer och denne gårdh en beetes hage
    och en åckerlöcka der hoos om vthsede             1 1/4 tunna
    Jordmoonen vthj giärden är tämmerligh
    godh lera och sandblandat mulljordh
    Vthj löckan weedh beetes hagen är sandhjordh
    Och ligger åhrligen det ena giärdet eller hallfparten
    af denne gårdhs vthsädhe j träädhe.
    Denne gårdh kan fåå, enäär medellmåtigh wäxt
    är på sin andeel uthj ängen och j sädesgierdet
    på reenerna till höö                                             15 lass
    Muhlebeet är slätt och af ringa wärde här på
    slättbögden, timmer och all tarfweskoug som
    till gården kan behöffwas, måste fierran af
    häradhsmarcken hemptas.  

(Text på kartbilden:)
Här på wästre sydan om ååhn tager Börcka agor och ängh weedh
Här nordan till tager Qwarnekulla ägor och vthmarck weedh
Mååse
Sandwykz ägor taga här wäster om ååhn weedh,
och allt neder vthmedh siööen wästan till
Här öster om tager Ryes agor weedh
Mååse
Gran siön
Öyiaren Lacus
Mååse
Stenen i Skallergryte
Lilla Långebärget      
På denne södre sydan tager Sensshullts ägor och uthmarck weedh 
Landsteenen       
   
Scala Ulnarum   
Gabriel Nillsson