D24_026

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Wambleby i Östergiötlandh, Wadstena lähn,
Giöstrings häradh och i Skrukeby sochn belägen, affmätt Anno 1689

    Notarum Explicatio

    Wambleby, i huilken by ähre hemman            5.
    Uthjorder                                                         2.

A. Byesens wästra åckergiärde dess jordhmohn är störste delen
    mullsandigh dungjordh, sassom och swyckfull styff leera
    och öhr jämbwähll och surachtigh mullsandh
B. Byesens östra åckergiärde dess jordhmohn är nordast
    mycket skarp styff leera medh öhr iblandh, menn
    närmast byen ähr medellmåtig godh mullsandh
    och öster in emot Landhswägen ähr swykfull sandöhr
C. Byesens ängh dess jordhmohn ähr skarp och tufwigh staggwall
D. Byesens beetesshage som dee alle tillsammans beeta vthj
E. Byesens uthmarck huillken ähr ringa, och ingen /skough/ der på uthan
    smått eeneböske.

1. Nårre gården kyrckio hemman                                1.
    Hwillcken gårdh effter lyffztydhs fryheet är hem-
    fallen vnder Wastena slått, denne gårdhs stoor-
    leek uthj byessens byemåhl ähr             1 ½ åttingh
    hwar effter denne gårdh hafwer j Wästergiärdet till
    vthsädhe                                                                        8 tunnor 55 1/4 kanna
    Haffwer och uthj Östra giärdet till vthsädhe                10 tunnor 33 7/10 kanna
    Denne gårdh kan på sin andeel uthj byessens ängh
    enär medellmåttigh grääswäxt ähr fåå till höö              9 kiärrelas
    eller fyra och en halff pallm, tillyka med uthj
    sädesgiärdet på reenarne.
    En beetes hage till denne gårdh, huar på gårdhens
    Numero ståår, huar uthj är småå graan, börcke och
    eene skoug

2. Jbidem frällssehemman                                            1.
    Denne gårdhs stoorleek uthj byesens byemåhl
    ähr aff    - 2 åttingar, hwar effter denne gårdh
    haffwer uthj Wästre giärdet till vthsädhe                    11 tunnor 55 kannor
    Haffwer och vthj Östra giärdet till vthsädhe               14 tunnor 7 3/5 kanna
    denna gårdh fåår på sin sin andeel till höö                 12 kiärrelas
    denne gårdhs enskylte åckerlycker, ängehager och
    beethes hagar uthwyser gårdhsens Numero.
    Åckerlyckerne bestiga bådhe ihoop till vthsädhe        1 tunna 46 4/5 kanna
    På ängehagerne enar1 medellmåttigh wäxt ahr            4 kiärrelas

3. Jbidem kyrckio och rusthållds hemman                    1. 
    Denne gårdhs stoorleek uthj byessens byemåhl
    ähr af    - 1 ½ åttingh lyka medh Nårregården
    denna gårdh haffwer och en crono vthjordh inne
    medh sigh och under samma rusthålldh anslagen

4. Vthjordens stoorleek uthj byesens byemåhl
    ähr aff    - 2/5 åttingh. Hwar effter denne gårdh
    bådhe till hemmanet och vthjordhen haffwer uthj
    Wästre giärdet till vthsädhe                                        11 tunnor 21 9/20 kanna
    Denn gårdh haffwer tillyka medh vthjorden och
    vthj det Östra byessens giärde till vthsädhe                13 tunnor 14 kannor
    Denne gårdh medh vthjorden kann och enär
    medellmåttigh grääs wäxt åhr ähre fåå på dess
    andeel uthj byessens ängh och reenerne uthj
    sädhes giärdet till höö                                                   12 kierrelas
    eller säx pallmer. Denne gårdhs enskyl-
    te åckerlycka änghage och beetes hage uthwyser
    gårdhsens Numero och vthjordens förestående Numero
    dess hage. Åckerlöckans vthsädhe ähr                           -  18 kannor
    och på denne förenämbde ängehage till höö                2 kierelas

5. Jbidem kiyrckio hemman                                            1.
    Dess stoorleek uthj byessens byemåhl ähr                  4/5 åttingh
    och der effter j Wästra giärdet till vthsädhe                4 tunnor 44 2/5 kanna
    haffwer och vthj Östra giärdet till vthsädhe                5 tunnor 36 3/5 kanna
    Denne gårdh kann fåå uthj byessens ängh och på
    reenerne j sädhesgiärdet på sin andeel enär
    medellmåttigh grääs wäxt ähr, till höö                        6 kiärrelas
    En beetes hage till denne gårdh medh små börcke
    gran och eneböske uthj. Vthwysar gårdhsens Numero

6. Södre gården Wadstena closter hemman            1.
    Dess stoorlek vthj byessens byemåhl ar             1 ½ åtting
    lyka medh nårre gården. Såssom och uthj det
    wästra åckergiärdet lyka till vthsädhe                        8 tunnor 55 1/4 kanna
    Äfwen och j det östra giärdet till vthsädhe                10 tunnor 33 7/10 kanna
    Denne gårdh kan och fåå på des andeel uthj
    byesens ängh och på reenerna j sädhesgiärdet
    enär medellmåttigh grääs wäxt är till höö                9 kiärrelas
    eller fyra och en halff pallm. Denne gårdhs
    betes hage är mycket bärgachtigh och vthwy-
    ses medh gårdhsens Numero.

    Byessens muhlebeete kann wara medellmåttigt, dock
    ar det mäst på andre byars ägor och vthmarcker som
    gräntza inn till denne byes vthmarck
    och ligger åhrligen det eena byessens åckergiärdhe
    i träädhe effter landhsens seedh.
    Vthj somblige byessens hagar finns något lytet till trinne
    brändtsle och lööfskough, männ älliest hwadh mehra betarffues
    till gårdsernas bygnadh och dess ägors omstängsell, måste
    åboerne ifrån häradhs allmänningen förskaffas, huar till
    ähr inn emot een och en hallff myhl.
F. En kiyrckie vthjordh som är en lyten ängehump

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här tager Orsta (A-?) byes ägor och beetes hage weedh
På denne nårre sydan tager Axsta byes ägor och ängh weedh
Här på östre sydan tager Skrukrbyes ägor och ängh weedh
Här tager och Skrukeby ängh weedh
Här öster om tager Gullringstorph ägor och giärdhe weedh
Här östan till alt söder vthmedh ähr Gullrings-
torps ägor och vthmarck
Här söder om tager Mierdewy vthmarcks parck weedh
Här wästan till alt uthme ähr Kumbleby ägor och hagar
Här wäster om tager Kumbleby ägor och giärde weedh
Här tager Mierdewy giärdhe weedh
På denne sydan tager Mierdewy ägor och åckergiärde weedh

Skarp och tufwigh staggewalls ängh
Swykfull leer-öhr
Mullsandigh dungjordh
Mullsandigh dungh jordh
Mullsandigh jordh
Skarp ängewall
Mullsandh
Mullsandigh dungh jordh
Tammerligh godh mullsandh
Swykfull öhrsandh
Swykfull och styff leera
Surachtigh mullsandh
Leeröhr
Kiärr   
Smått eeneböske
Mååse

Scala Ulnarum
Gabriel Nielsson
________________________
1) enär