D24_028

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Hååffs kyrckioby och dess tillhörige ägor
och lägenheeter i Östergiötland, Wadstena lähn, Giöstrings häradh
och i Hååff sochn belägen, affmätt Anno 1688

    Notarum Explicatio

    Hååff medh Prästegården och Skånstorp beståår af        - 18 hemman
    Större och smärre, som här effter hwart och ett hemmans
    proportion och stoorleek wydare warder förmällt

A. Kiyrckian Hååff, ståår på Hååffgårdens ägor, och vthj dess åckergiärde
B. Hååffs nårre åckergierde, dess jordhmåhn är närmast byen
    leerachtigh öhrmylla, och bätter nårr är leera och dungjordh
    och nordast är skarp leerachtigh öhrjordh
C. Hååffs södre åckergierde, dess jordmohn ähr emällan byen
    och bäcken leerachtigh öhrmylla, män öster j giärdet
    ähr styfwere leera och dungjordh, och vthj bägge åcker
    giärden haffwer deen skadelige willsäden, som kallas
    Landhafre taget öfwerhanden, och förquäfwer den goda
    sädhen mästendeells bordt
D. Hååffs ängh som kallas Stoorängen, hwillcken är mycket
    skarp och skryn hårdh mååswall uthj och på somblige
    ställen all öfwerwuxen medh smått eene och törnebu-
    skar
E. Södre gierdesängen, som är inhägnadh af södre åckergiärdet
    hwar vthj är tämmeligh godh hårdhwall

1. Wäster nårre gården crono under Wadstena slott hemman    1.
    Dess stoorleek och proportion uthj byemåhlet i
    åcker ochn ängh, ähr af twå åttinger
    och haffwer denne gårdh vthj byesens nårre
    åckergiärde som Littra B vthwyser till
    vthsädhe in alles                                                        11 tunnor 44 1/3 kanna
    Här af är et tunnelandh nordost igärdet myc-
    ket skarpt och odugeligit
    Vthj byessens Södre åckergiärdhe som Littera C
    vthwyser hafwer denne gårdh alls till vthsäde            9 tunnor 23 1/3 kanna
    Här af, är hallfparten medellmåtig godh jordh
    närmast byen, så frampt landhafren kunde för-
    drifwas, men denn andre hallfparten är något
    skarpare öster j giärdet
    Een åckerlöcka nyligen vpbruten och inhägnadt
    österst på byessens vthmarck uthmedh Stoore
    mååsen i hoop medh Numero 6 och 12. Denne
    gårdhs andeel der uthj uthwyser Numero 1 der på
    till vthsädhe                                                                1 tunna 31 kanna
    En nys vpbruten åckerwall straxt der hoos weed
    Stooremååsen och icke änn inhägnadh om vthsade    2 tunnor  2 kannor
    Denne gårdh kann enär medellmåtig grääs
    är om åhret fåå till höö bådhe j ängerne och
    på renerne uthj sädhes giärdet högst till                    8 kiärrelas eller
                                                                                     - 4 palmer

2. Jbidem crono och lyfztydhs fryheetz hemman          3/4
    Dess stoorleek j åcker och ängemåhl ar af                1 ½ åtting
    Vthj byessens nårre giärde haar denne
    gårdh till vthsädhe alls                                               8 tunnor 47 1/4 kanna
    Vthj byessens södra giärde är vthsädet                      7 tunnor 20 3/4 kanna
    Denne gårdh fåår till höö alls                                    6 kiärrelas

3. Jbidem crono och lyfztydhs fryheets hemman        ½
    och denne gårdh sin åcker och ängh haf-
    wer serskilt för sigh siällf hwillcket
    förestående denne gårdhs Numero utwyser
    dess parcker bådhe åcker och angh.
    Vthj Nårre giärdet straxt weedh byen täm-
    meligh godh leerachtigh ohrmylla jordh
    om uthsädhe                                                            3 ½ tunna
    Vthj södre giärdet weedh byen om vthsade            3 8/14 tunna
    Denne gårdh kan enär södra giärdet                                är 32 kannor  
    är i sädhe och medellmåtig grääswaxt är
    om åhret både j ängen och giärdet få til höö            4 kiärrelas
    Denna gårdh är afhyster, och brukas under
    Nummero    6.

4. Jbidem crono lyder vnder Wadstena slått hemman     ½
    Dess stoorleek vthj byessens acker och änge-
    måhl är af                                                                1 åttingh
    Vthj byessens nårre giärde hafwer den-
    ne gårdh till vthsädhe                                              5 tunnor 50 1/6 kannor
    Vthj byessens södre giärdhe är vthsadet                 4 tunnor 39 4/6 kanna
    Vthj ängarne och sädessgiärdet till hoo                  4 kiärrelas
    En åckerlöcka weedh södre giärdet om                   -        39 kannor
    En nyss vpbruten åckerwall och icke än
    omhägnadt öster uth medh mååsen om                   1 tunna 49 ½ kanna

5. Jbidem crono och lyfztydhs fryheets hemman        3/4
    Denne gårdh är uthj acker och änge
    måhl lyka medh Nummero 2. Hafwer
    och så lyka vthsädhe, och fåår lyka höö

6. Jbidem crono och lyfztydhs fryheets hemman       ½
    Denne gårdh är uthj åcker och änge
    måhl lyka medh Numero 4 sa wäll
    till vthsädhe som och till höö
    Een nyss vpbruten löcka ihoop medh Numero 1 om    1 tunna 30 kannor
    En löckewall weed Sootekiälla, är öde om                   1 tunna 21 kanna

7. Jbidem crono lyder under Wadstena slått hemman    ½
    Denne gårdh är och lyka medh dee andre
    hallfwa hemmanen her i byen
    En nyss vpbruten löckewall om vthsade                    1 tunna 36 kannor
8. Jbidem crono lyder under Wadstena slått hemman    ½
    Äfwen och lyka medh dee andre hallfwe
    hemmanen j åcker ovh ängemåhl
    En åckerlöcka om vthsade                                        1 3/4 tunna

9. Jbidem crono och lyfstydhs fryheets hemman        ½
    Är och lyka i åcker och ängemåhl medh dee
    andre hallfwe hemmanen
    En löckewall vpgiordh allenast om vthsädhe            -    40 kannor

10. Jbidem crono lyder under Wadstena slått hemman    ½
    är och lyka medh dee andre hallfwe hemma-
    nen i åcker och ängemåhl.
    En löckewall weedh östre giärdet om                      4 tunnor 17 kannor

11. Jbidem crono lyder under Wadstena slått hemman    ½
    är och lyka medh dee andre hallfwe hem-
    manen i åcker och angemåhl
    Nyss vpbrutne löckewaller om vthsädhe                1 tunna 34 kannor

12. Jbidem crono lyder under Wadstena slått hemman     1.
    Denne gårdh är lyka medh Numero 1 både
    i åcker och ängemåhl, så wäll som till
    vthsädhe och höö
    En löckewall nyligen vpbruten och inhägnadh
    ihoop medh Numero 1. och 6. om vthsäde        3 tunnor 23 kannor
    En nyss vpbruten löckewall och icke
    ännu inhägnader om vthsädhe                        -        44 kannor

(Texten fortsätter t.v.:)

    Notarum Explicatio

13. Jbidem crono lyder under Wadstena slått hemman     ½
    dess stoorleek och proportion vthj byessens åcker
    och ängemåhl är lyka medh dee andre hallfwe
    gårdarne. En nyss vpbruten löckewall om            1 tunna 40 kannor

14. Jbidem crono lyder under Wadstena slått hemman    3/4
    Ähr och lyka uthj åcker och ängemåhl medh dee
    andre treefiärde deels hemmanen her i byen
    Vthj nårre byessens åckergiärde till vthsädhe        8 tunnor 47 1/4 kanna
    Vthj södre byessens åckergiärde till vthsäde         7 tunnor 20 3/4 kanna
    Een åckerlöcka straxt weedh Skånstorp om          1 tunna 26 kannor
    Een nyss vpbruten låckewall om vthsädhe            1 tunna 45 kannor

15. Jbidem crono för detta lyfztydhs fryheetz hemman      1.
    Denne gårdhs stoorleek och proportion är lyka medh
    Numero 1. och 12. Vthj norre giärdet till vthsedhe        11 tunnor 44 1/3 kanna
    Vthj byessens södre åckergiärde till vthsädhe                9 tunnor 23 1/3 kanna
    Nyss vpbrutne löckor aller weedh Stoore Mååsen om   2 tunnor 46 kannor
    En löckewall weedh Sootekiälla är öde om vthsädhe    1 tunna 20 kannor
    Denne gårdh medh tompten fåår alls till höö                14 kierrelas
   
16. Jbidem Prästegården beståår af tränne hemman            1 3/4
    Dess stoorleek uthj byessens åcker och ängemål är         3 ½ åttingh
    och hafwer denne Prästegårdh i nårre gierdet vthsäde    20 tunnor 35 7/12 kannor
    Vthj byessens södre giärde till vthsäde                           16 tunnor 44 1/12 kannor
    En åckerlöcka weedh gården öster om gatan om            5 tunnor 1 ½ kanna
    Een åckerlöcka nårr om der hoos om vthsäde                 5 tunnor 49 kannor
    En åckerlöcka wäster om gatan om vthsäde                    2 tunnor 12 kannor
    En åckerlöcka nårr om Skånstorp om vthsäde                2 tunnor 27 kannor
    Twänne åckerlöckor weedh Sootekiälla, den ena
    är twänne torp eller backestugor uthi om                        2 tunnor 13 ½ kanna
    Den andre ligger ödhe om vthsädhe                                7 tunnor 37 ½ kanna
    En åcker weedh Graanhagen om vthsädhe                      1 tunna 31 kannor
    Graanhagen en beetes hage, medh änghagen weedh
    Prästegården en änghage emellan bägge åcker-
    giärden och en lyten änghage i gaatan. För uthan denne Präste-
    gårdhs enskyllte ängehager är dess höö, effter proportion
    emot dee andre garderne

(Text i högra spalten:)
   
    Notarum Explicatio

17. Skånstorp crono rusthålls hemman                        1.
    och är denne gårdhs stoorleek i åcker och ängemåhl
     lyka medh Numero 1. 12. och 15. Lyka vthsäde och höö medh Numero
    1. och 12. En åckerlycka weedh gården nårr om vthsädet        7 tunnor 7 ½ kanna
    En åckerlöcka öster om gården och gatan om vthsäde              3 tunnor 15 ½ kanna
    En åckerlöcka söder om gården om vthsädhe                           1 tunna 24 kannor
    Och ligger åhrligen det ena byessens åckergiärde i
    trädhe och hallfparten af åckerlöckorne som lyda till denna
    Skånstorps gårdh och Prästegården menn de nyss vpbrutne
    åckerlöckerne kunna högst brukas och innehafwas till tuän
    sääder och medh hafre besåås, och sedan ödeläggas uthj någre åhr
    för mangell af giödssell.

F. En åckerlöckewall emellan Prästegården och Skånstorp, som Hååfs
    byen nämbligen Numero 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. och 15.
    hafwa i hoop, hwar sin lyten rumpa. Vthsädet är alls        1 tunna 11 kannor

G. Muhlebeetet till denne by är mycket ringa besynnerligen
    enär wååt åhr är, då kan booskapen icke gåå uthj Mååsen
    elliest är intit annat änn tårra enebacker, ingen weede-
    brandh, uthan måste sådant tillyka medh all annor nödhwändigh
    skough, som /til/ gårdarnes bygnadh och stängsell betarfwes ifrå
    häradhs allmenningen hämptas, hwar till dee närmast hafua
    1 ½  myhl.

    Denne by, haffwer nu uthj mannaminne icke waret wäll
    besuten uthan ödessmåhl, och ey häller kan han hädan
    effter beståå, uthan formedling. Största orsaken är ägor-
    nes swagheet och wydlyfftigheet, sährdelles ängen, huarigenom åckeren
    warder uthskrynet, och förswagat, Landhafren ähr och så stoor orsak
    till gardernes ruin, förty han är alldramäst uthj den bästa åcker-
    jorden.   

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här på denne sydan tager och Hååfss gårdhs ägor och änngh
som kallas Daale-hagen, weedh
Här in till sträcker sigh och Hååfss gårdhs stoo-hage
Hyt neder uthi hörnet och wråan sträcker sigh och Hååfs gårdhs stoohage
Här på denne sydan om dyket är och Hååfs gårdhs stoohage belägen
Här på denne wästre sydan om hörnet och dyket tager
Hååffs Konungs gårdhs ägor och stoohage weedh
Här på denne nårre sydan tager Staffwelösa ägor och vyhmarck weedh
Här på östre sydan tager Ällgesiöö ägor och vthmarck weedh
Här tager och Ällgesiöö ägor och hagar weedh
Här tager Ramsta ängh weed
Här tager Önstorps änngh weedh
Här tager Biälboo ängh weedh
Har tager och Biälboo änngh weedh
Här på denne sydan tager Wadstena ängier wedh som herröra af Wännersta
Här stööter Mölna ängehump in till
Här stööter Wadstena slåttz ängehump in till
Här stööter och Hååff-gårdhs ängh in till
Hååffgårds ängh stööter och här in till
Hååffgårds ängh tager här weedh
Hååffgårds koohage tager her weedh
Här på denne sydan om byessens tompter och åckergiärde,
tager Hååff gårdhs äng som kallas Låmmehagen, weedh
Här på denne plaan in till byessens tompter är Hååfsgårdhs åcker-löcka belägen
Här tager och Hååffgårds ägor och åckergiärdhe
weedh på denne sydan om Landhswägen

(Text på vänstra halvan av kartbilden:)
Mycket skarp leer-öhr
Leerachtigh dungjordh
Leerachtig öhr-mylle-jordh
Leerachtig dungjordh
Beetes hage
Tämmerlig godh leerachtigh ohrmylla
Öhr mylle jordh
Knech-te stuga
Leer-achtig öhr-mylle
Leerach-tigh ohrmylle
Godh hårdh walls äng
Leera och dungjordh

(Text på högra halvan av kartbilden:)
Backestugor
Leerachtig öhr
Sootekiälla
Store Mååsen
Lerr öhr jordh
Beetes hage
Öhr mylla
Leerachtig dung-jordh
Soldate stuga
Styff leera
Leer-jordh
Leera och dungjordh
Eenebackar
Tufwigh wall och fult medh smått eeneböske och törne
brukas till beetes wall om sommaren
Fullt medh smått eeneböske och tufwig wall bruukas till beete
Höglänt eenebacke huar af kunde wäll oprödias till åcker
men åboerne kunna icke rätteligen medh giärzdell
vppehålla den åcker dee hafwa 
Denne ängh är wäll mycket stoor och wydh men
mycket skarp och hårdh mååswall, medh
smått eeneböske allestädes och störste
deelen som bergas intit, ener godh
wäxt är, men enär swagh wäxt
är bärgas här ganska fåå par-
ker, Håff gårdens torpare
hafwa här uthj denne ängh
månge teegar, på hwill-
ka man ingen wiss vnder-
rättelsse inhämpta kunde
emedan åboerne j byen
dem icke rätt uhwysa kunde
Rååsteen
Rååsteen
Rååsteen

Scala Ulnarum
Gabriel Nielsson