D24_031

(Rubrik:)

Geometrica Delineatio öffwer Fåråhsa by, medh dess tillhörige
ägor och lägenheeter, i Östergiötlandh, Wadstena lähn,
Giöstringz häradh och Hååff soch belägen, affmätt Anno 1688.

   Notarum Explicatio

    Fåråhsa hemman alls - 7. De tree nårre hemmanen
    ähre lyka stora uthj åcker och ängemåhl, och
    hafwa denne tree hemman hallfparten i byemåhlet
    och dee andre fyra hemman den andra hallfparten
    som wydare här effter warder förmält.

1. Nårregården frällsse hemman                1.
    Dess stoorleek uthj åcker och ängemåhl
    ähr en fierdedeel större änn en af dee
    södre hemmanen ähro, denne gårds vthsade i
A. Byessens nårre åckergiärde                       10 tunnor 15 ½ kannor
B. Byessens södre åckergiärde är vthsädet    10 tunnor 2/3 kanna
    Tränne åckerlöcker medh en backestuga
    Vthj den ena, på alla tree till vthsäde        4 ½ tunna
    Denne gårdh kann enär medellmåtig
    grääswäxt är fåå om åhret till höö j
C. Byessens ängh och j sädes giärdet            8 kiärrelas
    hwillcket är fyra pallmer.
    Beetes hagen uthwyser denne gårdhs Numero

2. Jbidem crono och lyder under Wadstena slått hemman     1.
    Ähr lyka medh nårre gården uthj åcker giärden
    och ängen, tränne åckerlöcker till denne gård
    denn ena ligger öde, båda tilhopa vthsede        3 tunnor 19 ½ kanna
    Beetes hagen till denne gårdh är icke inhägnader

3. Jbidem crono lyder under Wadstena slått hemman    1.
    Lyka medh nårre gården j åckergiärden
    och ängen, haar j nårre giärdet vthsede        10 tunnor 15 ½ kanna
    Haar och i södre gierdet till vthsäde             10 tunnor 2/3 kanna
    Tränne åckerlöckor tilhoopa vthsäde            2 tunnor 42 ½ kanna
    Een skarp äng hage, och beetes hage
    Vthj byessens ängh och j sädesgiärdet fåår
    denne gårdh enär medellmåtig wäxt är, höö    8 kiärrelas

4. Jbidem crono lyder under Wadstena slått hemman     1.
    Denne gårdh är en fiärdedeel mindre uthj
    byessens åcker och ängemåhl en som en
    af nårre gårderne ähre, j nårre giärdet vthsäde    7 tunnor 39 5/8 kanna
    J södre giärdet är denne gårdhs vthsäde              7 tunnor 28 ½ kanna
    Åckerlöckerne uthj tuänne inhägnäder ihoop
    medh dee andre tränne hemman, tillhoopa vthsäde    2 tunnor 26 kannor
    Denne gårdh fåår alls till höö när medell waxt är       6 kiärrelas.

5. Jbidem frällse hemman                    1.
    Denne gårdh är lyka medh Numero 4 uthj åcker
    och ängemåhl, dess åckerlöcker, uthwyser
    denne gårdhs Numero på dem tilhoopa vthsäde        2 tunnor 7 kanna

6. Jbidem crono lyder under Wadstena slått hemman    1.
    Denne gårdh är och lyka medh Numero 4. uthj
    åcker och ängemåhl, dess åckerlöcker
    wyser gårdsens Numero på dem tilhopa vthsäde        2 tunnor 51 kanna

7. Jbidem crono lyder under Wadstena slått hemman    1.
     Denne gårdh är och lyka medh Numero 4. uthj åcker
    ängemåhl. Hafwer j nårre giärdet till vthsäde                7 tunnor 39 5/8 kanna
    Haffwer j södre giärdet till vthsäde                                7 tunnor 28 ½ kanna
    Åckerlöckerne till denne gårdh, der på vthsäde              2 tunnor 19 kannor
    Denne gårdh kan och enär medellmåtig grääs-
    wäxt ähr om åhret fåå till höö                                        6 kiärrelas
    Och ligger åhrligen det ena byessens åckergiärde j trääde
    så wäll som och hallfparten af åckerlöckerne

D. Byessens beetes hage som dee hafwa ihoopa huar uthj är ringa
    beete och tårra enebackar
E. Byessens vthmarck, hwar på är och ringa och tårt beete och
    mycket smådt eeneböske på somblige ställen
F. En knechtestuga j nårre giärdet weedh byen

    Fiskewatnet weedh denne stranden lönar icke omaaket eller
    omkåstnaden på fiskeredhskapen, förty stranden är steenig.
    Weedebrandh, så wäll som all annor tarfweskoug som till
    gårdernes bygnadh och ägornes omstängsell behöfwas
    måste af häradhs allmänningen hämptas, hwar till närmast
    ähr 1 ½ myhl, den skadelige Landhafren hafwer och her uthj
    bägge åckergierden taget öfwerhanden, och den goda sääden för
    qwäfwer

    Denne by haffwer ey uthj en långan tydh icke waret wäll be-
    sitten, uthan draget på sigh en ganska stoor räst och på sidh-
    lychterne
gådt ifrån hemmanen blotte och bahre medh kiäpp
    och staaf, orsacken der till är ägornes swagheet, och besyn-
    nerligen ängen som så lytet höö gifwer, hwarigiänom
    åckeren warder uthskrinet och forswagat, landhafren
    giör och ey ringa till saaken

(Text på kartbilden:)
Här nårr om giärdesgården tager Konungs-
gården Håffz ägor och vthmarck weedh
Backestuga
Smått eeneböske
Här på denne sydan tager Hygnesta ägor och ängehump weedh
Stoor steen
Backestuga
Backestuga
Tocken Lacus
Graan skoug
Här öster om bäckerännelen tager Oppunnes ägor och änger weedh
Askachtigh dungjordh öfwer bägge åckergiärden
Tufwig marck medh smått eeneböske
Denne ängh är wäll stoor och wydh männ mycket skarp och hårdh
mååsswall medh smådt eene-böske allestädes uthj, undan-
tagandes uth mädh bäcken hwarest är någre slääte
grääs daaler medh smått staggrääs
Här öster om skillnaden tager Lunna herregårdhs ägor och ängh weedh
Här tager Lunna herregårds ägor och beetes hage wedh
Här tager Lunna herregårdhs ägor och åckergiärdhe weedh
Här på södre sydan om åckergiärdet tager Hygnesta ägor och åckergiärdhe weedh

Scala Ulnarum
Gabriel NielSson