D24_033

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Hällebo i Östergiöthland, Wadstena lähn
Lysings häradh och i Röök sochn beläget. Affmätt Anno 1688

     Notarum Explicatio

Hälleboo frällse hemman                                            ½
som sahlig wälborne herr Knut Söllfwer Sparres arff-
wingar i wederlags ehrsättningh, för hemmanetz
Baggetunes okiöpte räntor.

Hälleboo wästra åckergierde dess jordmohn, ähr öhrmylla
medh bärgh och helleskiärf under uthj åckeren
och är vthj detta giärde till vthsädhe                        3 tunnor

Hälleboo wäster nårra åckergiärde dess jordmohn är och
öhrmylla och kann wara till vthsädhe                        3 9/28 tunna

Hälleboo östra åckergiärde dess jordmohn är och
öhrmylla, medh bergh och hälleskiärf under vthj
åckeren, och kann wara till vthsädhe                        2 ½ tunna

En åckerlöcka i gatan straxt weedh gården alt af lyka
jordmohn dess vthsädhe är                                           3/14 tunna
ligger åhrligen ett åckergiärde vthj trääde

Ängen till denne gårdh, är något bärgachtigh, vndan
tagandes vthmedh bäcken och j kiärret, och kann /få/ på
denne ängh enähr medellmåtigh hööwäxt är                        6 kiärrelass
eller - 3 pallmar, vthj dee tuänne åcker-
giärden som ähre j sädhe, kann blifwa enär medell-
måtigh grääswäxt är till höö                                                10 kiärrelas
eller - 5 pallmer

En beetesshage till wärck creaturs beete uthj en lyten tydh somma-
ren effter som wäll tredieparten i samma hage är onyttigh
marck af hellebärgh och steen.
En kallfwehage till någre stycken kallfwers beete om sommaren
En lyten lambhage straxt weedh gården
En lyten träägårdh wäster om gården och en kåålgårdh nårr om husen
och så humblegårdh weedh husen om    - 140 stänger

Denne gårdh hafwer en vthjordh trefierdeells myhl
här i från, vthj Härsta soch och Tungeluna by belägen iblan tränne
hemman och fleere vthjorder, och är denne vthj byemålet
af tree åttonde deells atting, det ena åhret vthsäde 2 ½ tunna
det andra åhret till vthsädhe                                    2 tunnor
och där till höö om åhret                                        1 ½ kierlas
Denne gårdh /är/ ett afgiärde hemman och nöttier mulebeetet
medh näst omliggande hemman, sampt wedebrandh.

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Här nordan till, tager Hämmingstorp ägor och ängh weedh
Här öster nordan till tager Jngewallstorps ägor och hagar weedh
Här östan till tager Jngewallstorps, Hämmingstorps, Högle
och Bärgs-gårds ägor och vthmark weed
Här sunnan till, tager Jngewallstorps, Hämmingstorps Högles och Bärgs-
gårdz ägor och vthmarck weedh
Här tager Steen ägor och ängh weedh
Här wäster söder om tager Steens ägor och åcker giärde weedh
Här wästan till tager Ödemarcks ägor och åcker-giärde weedh

Scala Ulnarum
Gabriel NiellSson

(Senare notering i nedtill:)
Reviderad för skattläggning år 1796 N. K.