D24_035

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Kullegården i Fårssby i Östergiötland,
Wadstena lähn, Lysings häradh och Tollsta sochn beläget
afmätt af undertecknadh Anno 1688

    Notarum Explicatio

A. Kullegården i Fårssby hemman            -

B. Nårre åckergiärdet, dess jordhmoon är mull och
    dungjordh närmast Lundhs giärde och nårr om wägen
    men närmast landhswägen är leerjordh, men söder
    om wägen eller reenen är öhr och dungjordh
    och kan wara till vthsädhe                                    7 tunnor

C. Södre åckergiärdet dess jordhmoen är deells mulljordh,
    och deells skarp öhrjordh och dungjordh, och kann
    wara till vthsädhe                                                        4 5/8 tunna

D. Åckerflåtten wäster inn weed Lundhs ängh dess
     jordhmoon är dungjordh, vthsädet är                        2 1/8 tunna
    Denne åckerflått ligger understundom igen
    för giödzell skull ligger och åhrligen det
    ena åckergierdet j trääde

E. Ängestycket når vthmedh landhswägen är skarp
    hårdhwall vthj

F. Ängestycket söder vthmedh södre åckergiärdet
    är och skarp hårdhwall vthj
G. Ängehagen weedh gården något bättre hardhwall
    vthj, och kann på alle desse ängestycken
    tillyka medh reenarne j sädessgiärdet, enäär
    medellmåtigh hööwäxt är, blifwa på till höö        4 lass

H. En lyten hage weedh gården /är/ beetes hage, annat
    beete till denne gårdh uthan på träädet

    Timmer, trinne och staffwerskoug sampt weedebrandh
    som till denne gårdh städze betarfwas, måste fiärran
    här ifrån antingen vthuur häradhsallmenningen eller
    af androm for betallning förskaffas.

(Text till den vänstra kartbilden, medsols:)
Tägneby gierde tager här weed
Här tager Lundhs giärde weedh
Här tager Biörstorp acker wedh
Här tager Lundhs äng weedh
På denne sydan tager Lundhs äng wedh

(Text till den högra kartbilden, medsols:)
Här tager Tägneby ägor och äng weedh
Här tager och Tägneby ägor och ängh weedh
Här tager Fårssbyes ägor och ängh wedh
Här in til stööter Lundhs ängh
Fårssbyes södre gårdhs åckerflått stööter här in till
Här på denne sydan tager Lundhs södre åckergiärde weedh
Här in til och emellan ähr Lundhs ängh
Här tager Biörstorps ägor och åcker weedh
På denne sydan tager Lundhs nårre ackergiärde weedh

Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson