D24_037

(Rubrik:)
Geometrica Delineratio öffwer Frebohl i Östergiötlandh,
Wadstena lähn, Lysings häradh och Ödesshögs sochn beläget,
afmätt af vndertecknadh
Anno 1688

A. Freebohl crono hemman                        3/4

B. Freebohls nårre åckergiärde, dess jordhmohn är
    mästendeells mycket skarp öhrjordh och på somblige
    ställen mycket styf börckeleera, män närmast
    weedh gården är något bättre öhrjordh medh
    mulljordh iblandh, ståår och några gambla stoora
    eecker åckeren förnäär och till skada vthsädet ähr        5 9/14 tunna

C. Södre åckergiärdet dess jordhmohn är mycket
    sweckfull och styff börckeleera med röör och
    helleskiärf under dess vthsadhe är                                5 19/28 tunna
    Och ligger åhrligen det ena giärdet j trääde

D. Wästre ängen uthmed landhswägen är wäll tämmelig
    wydh, men mäst höga skallebackar och bärgh der vthj
    och wäxer ganska ringa grääs på, hällst enär tårcka
    är, uthan något lytet der och hwar vthj små sidder

E. Östre ängen hwillcken är och något bergachtigh, männ
    något lytet bättre grääswäxt på somblige ställen och
    kann enäär medellmåtig hööwäxt är, på denne äng
    tillyka med wäster ängen och hagen enäär den icke
    afbeetes och j nårre giärdet enär det är j säädhe
    in alles till höö                                                             12 lass

F. Beetesshagen är deells måse och kierrachtigh och deells något
    bergachtig kan föda några wärck creatur en lyten tydh

G. Ett stycke af samme beetes hage afdeelter och bruukas understundom
    till äng enäär denn icke afbeetes

H. Ett stycke af samme beetes hage straxt weedh gården afdeelt
    till kallfwehage.

J. Vthmarcken är störste deelen mååse och kierachtig och deells berg-
    achtigh medh småå ahle och börcke skough och ganska ringa
    mulebeete på Skough till weedebrandh och något lytet till
    trinne, finnes till denne gårdh uthj ängerne, hagen och på
    vthmarcken, männ all annor tarfweskoug, som till gård-
    ssens bygnadh betarfwas sampt staffwer och trinne som icke
    till fyllest här hemma kan fåås, skall af häradhsmarcken eller
    androm förskaffas.

K. Humblegårdh weedh gården vngefähr om        250 stänger

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Här på denne sydan tager Kråkeryes nårre åckergiärde weedh
Swäms ägor och uthmarck tager här weedh
Här östan till, tager Ängs ägor och beetes hage weedh
Här tager Ängs ägor och ängh weedh
Här på södre sydan tager Malltemååse ägor och vthmarck weedh
Här på denne sydan om landhs-wägen tager Kråkeryes
ägor och beetehes hagar weedh
Här tager Kråkeryes södre åckergiärde weedh

Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson