D24_039

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Påssarp i Östergiötlandh, Wadstena lähn,
Lysings häradh och Ödesshögs sochn beläget, afmätt af
undertecknadh Anno 1688

    Notarum Explicatio

1. Pårssarp crono hemman                                                        1.

A. Nårre åckergiärdet huillcket är något widt begreepet med
    bärgh och mycken onyttigh marck der uthj, dess jordh-
    mohn vthj åckeren är skarp öhrjordh fult medh röör och
    steen och på somblige ställen leerachtigh, dess vthsädhe är      5 11/28 tunna
B. Södre åckergiärdet wäster om landhzwägen, dess jordmon
    är skarp och grundh öhrjordh och askelerachtig ofwan på
    fult medh mycken röör och steen tåål ingen tårcka
    kann wara der uthj till vthsädhe                                                  6 ½ tunna
    och ligger åhrligen det ena giärdet j trääde
C. Ängen wäster om Södre åckergiärdet är åhrlig till ängh, huillcken
    är deells skarp wall och fullt medh eekeskough, och deells
    medellmåtigh grääswall
D. Ängen öster om gaatan vthmedh landhswägen, huillcken är medell-
    måtigh godh måsachtig grääswall vthi
E. Östre ängen är och åhrligh till äng, männ skarp och bergachtigh medh
    börcke och små granskough der uthj, huarest i östre änden ståår
    ett Soldatetorp
F. Twänne hagar som bruukas till ängh hwart annat åhr, enär Nårre
    åckergiärdet är j trääde, männ enär Nårre giärdet är j säädhe
    då bruukas desse hagar till beete åth alle gårdssens creatur
    förty denne gårdh hafwer ingen vthmarck eller beetes hage
    vthan Nårre giärdet, när det är j träädhe, och när det är i sääde
    desse twänne hagar, denne gårdh kann in alles enär medell-
    måtigh hööwäxt ähr, fåå på dässe ängiär och Nårre giärdet när
    det ähr j säädhe, eller och på desse twenne hagar som således om
    wäxla som ofwan formähles, till höö                                14 lass

    All nödtorfftigh timmer trinne och stafwer skough som
    till gårdssens bygnadh och weedh machthållande betarfwes
    skall af androm tillytes för betallningh eller af häradhsallmän-
    ningen hämptas, till huillcken är en lång och odrägelig wägh
    Weedeskough och något lytet till trinne finnes här hemma i hager-
    ne doch icke till fyllest giör som betahrfwes
C. Humblegårdh weedh gården på åthskillige ställen om någre 100 stänger
    män duger intet, han wäxer wäll långt på stängerne, männ knop-   
    pas icke

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Här tager Narbäcks ägor och beetes hage weedh
Här östan till, alt uthmed tager Laakarps ägor och åckergiärden weedh!
Här på denne sydan tager Kiärss ägor och åckergiärden weedh, huillcket
och är j Smålandh och Gränna sochn beläget
Här stöter och Kleefwa ägor och beetes hage in till
På denne sydan tager Kleefwa ägor och äng weedh, hwill-
ket är j Smålandh och Gränna sochn beläget
Här tager Narbäcks ägor och Södre åckergiärdhe weedh
Här tager Narbäcks ägor och Nårre åckergiärde weedh

Scala Ulnarum
Gabriel Niellsson