D24_042

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer nedre Giöthala i Östergiöthland,
Wadstena lähn, Aska häradh och Styra sochn, afmätt Anno 1688

    Notarum Explicatio

    Nedre Giöthala frällse hemman                    4.
    och ähre alla lyka stora bådhe j åcker och ängh, iämbnwäll
    j alla byessens tilhörige lägenheeter

1. Wästregården frällse hemman                        1.
2. Jbidem frällse för detta hemman                    1.
    hwillcket fältmarskallcken höghwälborne Herr Hindrich Horn
    uthj vnderdånighheet till Konglig Mayestätt och cronan j weederlaghs
    ehrsääningh för abalionerat Donations godhs i Finlandh och
    Åboo lähn ingifwer. Tillyka medh nästfölliande hemman
3. Jbidem för detta frällsse hemman                    1.
    Denne gårdh haffwer lyka som hwardera af dee andre uthj
A. Byessens Wästersödre åckergiärde till vthsädhe                              16 tunnor 3 ½ kanna
    huar af är leermyllaiordh inn emot twå tunnelandh, det öf-
    rige är deells tårr och skarp, och däellss medelmåtig godh öhrjordh
    nästan hallparten af huart. Denne gårdh hafwer vthj
B. Byessens östra åckergiärde lyka som än /af/ dee andre til vthsäde   15 tunnor 37 kanner
    huar af är wedh pass hallfparten tämmeligh godh leermylle
    jordh, den andre hallfparten ähr röödh sandigh öhrjordh
C. Byessens ängh tillyka medh dee smärre änghhager huar uthi den-
    ne gårdh lyka som en af dee andre, kan fåå enär medellmå-
    tigh hööwäxt ähr om åhret höö        10 pallmar eller                          20 kiärrelas
    Humblegårdh till denn gårdh om någre hundradhe stänger, ähr
    och så något till dee andre gårderne doch ringare
    Beethes hagarne till huar gårdh vthwysar gårdarnas Numero
4. Jbidem Östregården frällsse hemman                1.
    Hwillcken och ähr lyka stoor medh en af dee andre hemmanen
    bådhe j åcker och ängemåhl
D. Vthmarcken till denne by är deells medh graanskough så wäll som uthj
    beetes hagarne bewuxen, huillcken åboerne medh stoor möda och
    achtsamheet förwara för andres intrångh, bespara den och
    af sigh siällwa det måste dee förmåå och sööka till häradhs all-
    männingen, huar till dee hafwa 1 ½ myhl, doch hafwa dee på
    denne sin vthmarck och j hagarne enär nöden tränger skough till
    småå bygnadh och trinne till stängsell något lytet effter
    handh sampt och ryhs till att bränna muhlebeetet kann
    medellmåtigt wara på denne marck så wäll som på näst
    inn till gränsande marcker, emedan ingen stängsell är emellan.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här nordan till, tager öfre Giöthala ägor och ängh weedh
Här östan till, tager öfre Giötahla ägor och åckergiärde weedh
Här tager öfre Giöthala ägor och ängh weedh
Här tager och öfre Giöthala ägor och åckergiärde weedh
Här tager och öfre Giöthala ägor och beeteshager weedh
Här tager och öfre Giöthala ägor och vthmarck weedh
Här på denne sydan stööter och Wreeta ägor och vth-marck inn till bäcken
Här på denne sydan in till wägen och broon stööter Wreeta ägor och vth-marck
Här på wästre sydan om denne wägh tager Stagåla ägor och beeteshagar weedh
Här på denne sydan tager Stagåla ägor och åckergiärde weedh
Här tager och Eeketorps ägor och ängh weedh
Här tager Eecketorps ängh weed
Här wästan till tager Vlltorps ägor och ängh weedh

På denne plaan är tufwig och oiämn marck fullt medh smått eneböske
och några småå graanar iblan och bruukas allt till beete
Medellmåtig staggwalls ängh
Vthj /denne/ åckerslätt är tämme-
ligh godh leermyllejordh
Mycket skarp staggwalls änngh och tufwigh
Någon hassleskoug
Skarp staggwalls äng och tufwig
Mååse
Tufwig och ojämbn stagg-walls ang
Godh hårdh walls ängh
Leer mylle jordh
Leer-mylle-jordh
Tämmelig godh hårdhwalls äng
Torr och skarp öhrjordh
Medell-måttigh öhrjordh
Röödhsandigh öhrjordh
Roodhsandigh öhrjordh
Medell-måttigh öhrjordh
Torr och skarp öhrjordh
Backestuga
Soldatetorp med huar sin åcker löcka
Lunnabroon

Scala Ulnarum
Gabriel NielSson

(Senare anteckning i nedre marginalen:)
Reviderad och approberad 1729