D24_045

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Granby i Östergiötland, Wadstena lähn,
Aska härad och i Sancte Päders sochn belägen, afmätt Anno 1690

    Notarum Explicatio

    Granby crono och arfwegods hemman            6
    Kiyrckio vthjorder                                            2

A. Byessens Wästra åckergiärde, dess jordhmohn ähr en tredie deel medell-
    måttigh godh öhrmylla, och den andre trediedeelen ähr skarpare öhr-
    jordh den tredie deelen dungh jordh.
B. Byessens Östra åckergiärde, dess jordhmohn ähr äfwen lyka medh wästra
    åckergiärdet.
C. Tuenne byessens änger, dess jordhmohn ähr af medellmåttigh godh hårdhwall

1. Wäster nårre gården arffwegods hemman            1.
    Denne gårdhs stoorleek vthj byessens byemåhl. ähr af 1 1/4 åtting
    och der effter haffwer uthj wästra giärdet till vthsädhe          14 tunnor 7 kanner
    Haffwer och det andra åhret j östra gierdet till vthsädhe        12 tunnor 35 4/5 kanna
    Denne gårdh kann på sin ahndeel uthj byessens ängar
    tillyka medh j sädesgiärdet på reenerne, enär medellmåt-
    tigh grääs wäxt är om åhret fåå till höö                                    14 kiärrelas

2. Jbidem crono, vnder Wadstena slått hemman      1 förmedlat ½ j
    owist denne gårdhs stoorleek vthj byessens byemåhl ähr
    hallfft emot Numero 1. och hafwer der effter j wästra
    byessens åckergiärdhe på sin ahndeel till vthsäde                    7 tunnor 3 ½ kanna
    Haffwer och j östra byegiärdet till vthsäde                               6 tunnor 17 9/10 kanna
    Och enär medellmåttigh grääswäxt ähr, kann denne gårdh
    fåå på sin ahndeel, bådhe j ängerne och j sädesgiärdet höö    7 kiärrelass

3. Jbidem arfwegods hemman                                    1 formedlat ½ j       
    owist denne gårdhs stoorleek j byssens byemåhl ähr
    lyka medh Numero 2 och der effter till vthsäde och höö lyka.

4. Jbidem Öster nårre gården arffwegodhs hemman    1.
    Hörer vnder Wadstena slått. Denne gårdhs stoor-
    leek j byessens byemåhl, ähr lyka medh Numero 1 så
    och till vthsäde som till höö äfwen lyka.

5. Jbidem Wäster södre gården arffwegodhs hemman    1.
    denne gårdhs stoorleek j byessens byemåhl, ähr
    äffwen lyka medh Numero 1. och 4.

6. Jbidem Öster södre gården arffwegodhs hemman        1.
    denne gårdhs stoorleek vthj byessens byemåhl, ähr
    af    - 1 1/4 åttingh, äfwen lyka medh Numero 1. 4. och 5.
    Vthj byessens wästra åckergiärde till vthsäde                        14 tunnor 7 kannor
    Vthj byessens östra åckergiärdhe till vthsädhe                       12 tunnor 35 4/5 kanna
    Och enär medellmåttigh grääs wäxt ähr, kann denne
    gårdh på sin andeel både j ängarne och j sädesgiärdet
    på reenerne fåå till höö                                                            14 kiärrelass

D. En kyrckio vthjordh allenast j östra åckergiärdet belägen
    och beståår af 4 parcker j åcker och ängh om vthsäde            1 tunna 21 kanna
E. En kyrckie vthjordh, allenast j wäster åckergiärdet belägen
    och beståår af - 2 parcker j åcker och äng. Vthsäde                -        9 kannor
F. Ett soldatetorph straxt nårr om, weedh byen.

    Muhlebeetet till denne by kann wara medellmåttigdt på trää-
    des giärdet och öster nårr uth på Lööten ihoop medh Klåsta och Huf-
    wudsta byiar, inga humblegårdar ey häller fiskewatn, alt hwadh
    som till gårdernes bygnadh, och åcker och ängs omhägnande be-
    tarffwas, sampt och till weedebrandh behöffwes, måste alt fiär-
    ran ifrån häradhs allmänningen, eller androm för betallning förskaffas

(Text på kartbilden, försty runtom medsols:)
Hufwudsta ägor och åckergiärde tager här weed
Här öster om gierdessgården ähr Klåsta och Granby
vthmarck och muhlebeete tilhoopa
Limmungsleedet
Här öster om tager Klåstatorps åckergiärde weedh
Här tager och Klåstatorps åcker giärdhe weedh
Landswägen ifrån Wadstena och åth Skiänninge
Här uthi denne krooken sträcker sigh och Klåsta-
torps åckergierdhe weedh
Här på denne sy-dan tager Egby ägor och ängh weedh
Här på denne sydan tager och Börsta åcker-giärdhe weedh
Börsta åckergier-de tager här weedh
Här söder om tager Fylla mååse weedh
Här tager och Fylla åckergierde weed
På denne wäster södre sydan tager Fylla ägor och åckergiärde weedh
Här på denne sydan tager Wadstena stadhs åckergiärde weedh
Här tager Hufwudsta wästra åckergiär-de weedh
Här tager Hufwudsta ängh weedh
Här tager och Hufwudsta giär-de weedh
Här på denne sy-dan tager och Huf-wudhsta åcker-giärde weedh

Slätt staggwall och medellmåttigh bördigh
Smått eene och tufwig marck som åboerne nöttia och
bruka till beetes wall åth sine hästar och dragööker
om sommaren enär det-ta giärdet är j säädhe
Dungh-jordh
Medellmåttigh grääs wall
Något skarp och torr öhrjordh
Medellmåttigh hårdwalls ängh
Dungh jordh
Medellmåttigh öhrmylla
Medellmåttigh öhrmylla
Medellmåttigh hårdwalls ängh
Dungh jordh
Här wäster om åckrarne nöttias och bruukas denne
wall mäst till beete åth byessens dragööker
Medellmåt-tigh hårdh wall
Medellmåttigh öhrmylla
Något törr öhrmylla
Medellmåttig godh öhrmylla
Hardh wall
Hårdhwall
Öhrjordh
Dungh jordh
brunnen
Medellmåttigh hårdh wall
Dundhjordh
Medellmåttigh godh öhrmylla
Dy mååse
Medellmåt-tigh grääs wall
Öhr jordh
Öhrbacke
Skarp öhr-jordh
Här bruukas och till beetes wall åth byessens draag ööker
Skarp steggwall
Medellmåttigh hårdh wall
Skarp och tårr öhrjordh
Öhrbacke
Dungh jordh
Skarp och tårr öhrjordh
Suhrachtigh måås eller kiärrwall
Mååse
Smått eene och beeteswall
Mååse

Scala Ulnarum
Gabriel NielSson