D24_047

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Holm och Spoolegården i Östergiötlandh,
Wadstena lähn, Aska häradh och i Moothala sochn belägne, afmätt Anno 1690

    Notarum Explicatio

    Holm Biskops och Prábende hemman            4.
    Skatte vthjordh                                                1.
    Crono vthjordh                                                1.

1. Wäster gården, Prábende hemman                  1. förmedlat
    ½ j owist. Och hörer vnder Wadhstena slått, denne
    gårdh haffwer sine sährskilte ägär för sigh siällf uthj åthskillige
    parcker, och ähre betecknadhe medh gårdhsens förestående Numero
    och ähr jordhmohnen uthj dhess åckerparcker mycket skarp och
    torr öhrjordh. Vthsädhe alls tilhoopa                        6 tunnor 40 kannor
    och ligger åhrligen här af hallfparten j träädhe
    och enär medellmåttigh grääs wäxt ähr, kan denne gårdh
    fåå till höö på dhess ängh emellan åckerlöckerne     2 kiärrelas
    en beetes hage weedh Duntebärget.

2. Jbidem Biskops hemman                                1. förmedlat
    ½ j owist. Och hörer vnder Wadstena slått, denne
    gårdh ähr uthj skiffte och byemåhl medh Numero 3 och 4. och
    alle tree lyka stoora och dhe stycken vthj åckergiärden som
    således ähro uthj skiäffte, vthwyser alle tree gårdens Numero tilhopa
    stående, jordhmohnen uthj åckergiärden ähr askachtig leermylla
    och kann denne gårdh haffwa j wästra giärdet till vthsäde      2 tunnor 37 1/3 kanna
    Noch på tompten weedh gården vthsädhe                                    -        16 kannor
    Det andra åhret vthj östra åckergiärdet till vthsädhe                3 tunnor 8 1/3 kanna
    En åckerlycka som gårdhsens Numero uthwyser af torr öhrjordh vthsäde  - 38 kannor
    En änghage och beetes hage på skougen weedh Duntebärget
    som och gårdhsens Numero uthwyser, och fåår på änghagen höö    8 i kiärrlas

3. Jbidem Biskops hemman                                1. förmedlat  ½
    j owist, och hörer vnder Wadstena slått, denne gårdh ähr
    uthj wästra och östra byessens åckergiärden j skiffte och
    bymåhl medh Numero 2 och 4. och af lyka stoorleek och kann
    hafwa uthj wästra byessens åckergiärdhe till vthsädhe                2 tunnor 37 1/3 kanna
    Hafwer och i byessens östra åckergiärdhe till vthsädhe               3 tunnor 8 1/3 kanna
    På tompten weedh giärdes leedet till vthsädhe                                  -        16 4/5 kanna
    En åckerlöcka af askachtig leermylla der uthj vthsädhe                2 tunnor 46 4/5 kanna
    En åckerlöcka af öhrjordh wäster på skougen om vthsäde            1 tunna 19 kannor
    Der hoos en änghage af skarp mååswall, der uthj till hö                4 kiärrelas
    En beetes hage, full medh graanskoug och ringa beete uthj

4. Östre gården ibidem Biskops hemman                    1. förmedlat ½
    j owist och hörer vnder Wadstena slått, denne gårdh
    ähr uthj bägge byegiärden j skiffte och byemåhl medh Numero 2 och 3
    och af lyka stoorleek, och kann hafwa vthj wästra by-
    ssens åckergiärdhe på sin andeel till vthsädhe                                2 tunnor 37 1/3 kanna
    Haffwer och j byessens östra åckergierdhe vthsädhe                     3 tunnor 8 1/3 kanna
    på tompten weedh giärdes leedet till vthsädhe                                    -        12 3/5 kanna
    En åckerlöcka straxt weedh östra åckergierdet, des
    jordhmohn är af askachtigh leermylla om vthsäde                              -        50 kanner
    En åckerlöcka wäster på skougen af torr öhrjordh
    och dher vthj ähr till vthsädhe                                                        1 tunna 23 2/5 kanna
    En åckerlöcka och änghage straxt weedh gården
    och kann uthj åckerlöckan wara till vthsädhe                                    -        19 kannor
    och enär medellmåttigh grääswäxt är på hagen höö                        5 kiärrelas
    En beetes hage full medh graanskough och ringa beete uthj
    Miöölquarner, en till huar gårdh j åhn som gårdernes Numero
    vthwysar, humblegårdar till huar gårdh något lytet, fiske j åhn
    vnderstundom och något lytet af åhl, lax och laxöringar. Muhlebeetet
    kann wara medellmåttigt doch icke mycket på denne byes egen
    vthmarck, efftersom den ähr ringa, uthan på nästliggande vth-
    marcker, nödtorfftigh trinne och weedeskoug hafwer denne
    by vthj sine beetes hager, men timmerskoug till gårdernes
    bygnadh skola dee af häradhs allmänningen hämpta, eller af ann-         
    drom för betallningh anlyta.

(Text i spalten t.h.:)

    Notarum Explicatio

B. En skatte vthiordh vthj bägge Holms åckergiärden uthj sähr-
    skilte parcker och belägen, sassom och ett stycke uthj Spole-
    gårdens åckerlöcka beläget, huillcket alt denne skattevthjordh
    föreståendhe Numero vthwyser. Och kann denne skatte vthjordh
    haffwa på dess parcker j Wästra Hollms åckergiärde
    till vthsädhe tillyka soder om gatan och j Spolelöckan    2 tunnor 45 3/5 kanna
    Haffwer och j Holms Östra åckergiärde vthsade              1 tunna 3 2/5 kanna
    Och ligger åhrligen det ena Holms åckergiärdhe
    eller hallfparten af gårdernes så well som
    denne skatte vthjordhs vthsädhe j träädhe.

C. En crono vthiordh, som kallas Wickerkulla lööten, och är en
    sährskilt ängehage, som denne vthjordhs föreståendhe
    Littera vthwyser, och blifwer der på enär
    medellmåttigh grääswäxt är till höö                            2 kiärrelas
    eller een pallm

D. Tuenne åckerteegar j Wästra Holms åckergiärde som säges hööra
    Vllfåhsa till och der på kann wara till vthsädhe                    -        30 kannor

5. Spoolegården Wadstena closter hemman            1 förmedlat 3/4
    j owist och hörer vndher Wadstena slått, denne
    gårdh är wäll belägen j Moothala byen, männ
    haffwer syne sährskillte ägor för sigh siällf, huill-
    ka ähre belägne här näst inn till emellan Moothala
    bys åckergiärdhe och Holms, dess åckergierdhe, löcka
    beetes hage vthwysar denn gårdhs förestående Numero
    Jordhmohnen uthj dess åcker ähr skarp och torr
    öhrjordh, och bruukas alt eensäädhe huart åhr
    Och kann alt bådhe j giärdet och löckan weedh gården
    wara till vthsädhe                                                            3 tunnor 17 4/5 kanna
    Till höö j giärdet är af föga wärde uthan någre såtan
    mann haar fått ängeteeger j Kongs Sättran hwar på
    fååes enär medellmåttigh wäxt ähr starrhöö                    4 kierrelas
    eller twåå pallmar
    En mycket skarp och torr beetes hage söder /om/ gierdet oppå
    högste backen
    Een miööhlquarn j ahn weedh gårdhen, fiske något lytet
    uthj Qwarnerännan och j åhn, af åhl lax och laxöringh.
    Muhlebeete intit, uthan på andre byars ägor, ey häller
    timber, trinne, stafwer och weedeskough, vthan alt sådant
    ifrån häradhs allmänningen hämpta, eller af androm
    ahnlyta för betallningh.

E. Ett Soldatetorph straxt weedh Spolegården, hwillcket är bygdt på
    Numero 1 uthj Holm dess tompt eller åckerlöcka weedh Spolens

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
På denne sydan om åhn tager Hårstorpe åckergiärdhe weedh
Wräcknebroo ägor och äng tager här weedh
Wräcknebroo ägor och åckergärde tager her weedh
Här uthmedh är och Wräcknebroo åckergiärdhe beläget
Här uthmedh hagar-ne ähr Wräckne-broo stoora ängh belägen
Här på södre sydan tager Winnersta kiyrckioby ägor och vthmarck weedh
Här på denne sydan tager Moothala ägor och vthmarck weedh
Här tager Mootala åckergiärdhe weedh
Här tager Backegårdens j Moothala giärdhe weedh

Eeke graan och ärreskoug
Betess hage
Onyttigh och stenig marck, fult med små ärre skough
Ärre och eeneskough onyttigt
Ärre och eeneskough beetess hage
Beetess hage
Änghage något skarp wall uthj
Beetes hage
Beetes hage
Kaflebroon
Dunte bärget
Änghage huar uthj är medellmåttigh sidhländt wall, och medh
någon graan, börcke och ahleskoug bewuxet

Scala Ulnarum
Gabriel NielSson