D24_048

(Rubrik:)
Geografisch Affrythningh oppå ängen Konzsättran
beläget uthi Wadstena lähn Aska häradh och Motala sochn

    Notarum Explicatio

A. Öfwersby äng belägen inn
    om giärsgården uthj Sätran
    och är mäst hårdhwall pass         16 kiärror
B. Offerby ängen ähr och belägen
    inn om giärsgården uthj Sät-
    tran ähr och all något skarp
    hårdhwall.
C. Noch en ängehump i Sättran
    weed Offerby giärde som och
    häfdas till Offerby, mästendels
    hårdwall, och kan der på blif-
    wa till höö                                     8 kiärre
D. Hustru Elisabet j Styhra bruukar
    en ängehump som kallas Roones     (Text intill:) Kongligt breef
    ängen, deells hårdwall och deels
    starrwall, kann der på blifwa
    till höö och starr                            8 kiärrer
E. Anders i skattegården i Motala
    brukar en ängehump som och kal-
    las Roonss ängen, mästedels
    starrwall blifwer dher på
    wed pas                                          7 kiärror
F. Anders i Backegården haar en än-
    gehump som och kallas Roonssän-
    gen, mästedeells starrwall, och
     kan der på blifwa                          3 kiärror
G. Jönss i Spolegården har en äng
    som och kallas Roons ängh
    mästendeells hårdwall kan
    och der på blifwa                          3 kiärror
H. Päär j Ladugården har en ängh
    som kallas Ladugårdhs ängen
    dells hårdhwall och deells
    starrwall tämmelig godh bähran-
    dhe wall om höö                          10 lass eller
    kiärror
J. Månss Joensson j Motala har en
    äng som kallas Blackan, meste-
    deells starrwall och blifwer
    dher på                                        3 kiärror
K. Lars i Wräcknebroo har en äng
    som kallas Wräcknebroo ängen
    af skarp wall, blifwer der
    på vngefähr                                10 såtan
L. Erich Kåck häfder Kråkesteens
    ängen är och skarp wall om
    höö                                  8 eller 10 såtan
M. En äng som kallas Lilla Blackan
    lyder till Wadstena slott mäst
    starrwall häfdat af Anders j
    Hällegården här till, der på till
    höö                                    6 eller 7 kiärror
N. Erich Ollsson /i Holm/ har en
    äng som kallas Leergroopängen
    mästedeells starrwall blifuer
    der på                                        3 kiärrer
O. Ängen Kåpan brukas till
    Bergsätter mästedeels starr-
    wall, blifwer der på                    6 kiärrer
P. En ängeteg som Lars Swensson
    i Diurkiälla brukar om                2 las
Q. En ängeteg som Jöns i Spohlegården
    brukar om                                    1 las

(Text i högra spalten:)

    Notarum Explicatio

R. Anders i Aspegården har en ängh
    som kallas Aspegårdhsängen blif-
    wer der på                                         3 kiärror
S. Erich Olofson i Holm haar en änge-
    hump och blifwer der på                    6 lass
T. Anders i Dufwedahl har en ängh
    som kallas Dufwedahls humpen
    deells starrwall om                            8 kiärror
V. Erich i Hårstorp har en lyten änge
    hump om höö                                    2 kiärror
W. Anders i Skattegården i Motala har
    en ängehump, alt starrwall
    om höö                                                4 kiärror
X. Oloff Joensson i Hambra har
    en ängh som kallas Hambrebo
    hump alt starwall om                        3 las
(En klammer i kanten av Littera X med texten:)
    skatte
Y. Tree ängetegar och ett spiäll bru-
    kas af Erich Mattesson i Motala
    om höö                                            4 kiärror
Z. Anders j Skattegården i Motala
    haar 6 stycken smärre och större änge-
    teger om                                         5 kiärror
AE. Erich Kåck har tree små ängeteger
    om höö                                                1 las
OE. Otta stycken större och smärre ange
    teger brukas till Bergsätter

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Offerby gierde tager och her weedh
Offerby
Offerby åckergierde
Bärgsatter skoug tager her weedh
Bärgsetters äng och intagor tager her weedh
Bärgsatters skoug tager här weedh
Kartorp äng tager her wedh
Öffwersby gierdhe tager her wedh
Öfwersby
Öffwersby gierde tager her wedh