D24_051

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Wreeta i Östergiötland, Wadstena lähn,
Aska häradh och i Hellgona sochn belägen, afmätt Anno 1690

    Notarum Explicatio

    Wreeta Skiänings Closter hemman                4.
    Tree här af, höra vnder Wadhstena slott, och en till Militien
    ahnslagen, desse hemman ähre alla fyhra lyka stoora
    vthj åcker och ängiemåhl, nämbligen af 1 attingh huar.

1. Wäster nårre gården hörer vnder Wadstena slått förmedlat     ½ j owist
    och haffwer denne gårdh på sin andeel vthj byesens
A. Wästra åckergierde, hwars jordhmohn ähr öfwer heela
    giärdet ilack och swyckfull flåttleera, till vthsädhe                9 tunnor 38 1/5 kanna
B. Byessens södra giärde, som är j sädhe medh wästra giärdet
    huars jordhmohn ähr af leer och dunghjordh, der vthj
    till denne gårdh till vthsädhe                                                    2 tunnor 7 kannor
C. Byessens östra åckergiärde huars jordhmohn är nordast
    till någre tunnelandh öhrjordh, den öfrige är deells
    swykfull flåttleera och deells suhrachtigh leermylla wed
    pass hallfparten af huart slaget, der j är denne gårdhs vtsäde 10 tunnor 28 1/4 kann
D. Byessens ängh hwillcken ähr tämmelig stoor och wydh, männ störste
    deelen är onyttigh tufwigh liungh marck, och ganska ringa grääs
    wäxt, vthan allenast något lytet uthmedh bäcken och kunna
    enäär medellmåttigh grääswäxt är på denne ängh tillyka med i
    sädes giärdet på reenerna och j hagarne få till hwar gårdh
    om åhret till höö                                                                        7 kierrelas
    Denne gårdhs enskylte hagar vthwysar föreståendhe gårdhs Numero

2. Öster nårre gården hörer vnder Wadstena slått förmedlat     ½ i owyst
    Denne gårdh ähr lyka medh Numero 1. bådhe j byemåhlet så wäll som
    till vthsädet och hööet, dee eenskyllte gårdhens parcker vthwyser
    gårdhsens Numero Een åckerlycka weedh nårre hagen om    1 tunna 23 3/5 kanna

3. Mellangården hörer vnder Wadstena slått förmedlat         ½ i owist
    Denne gårdh ähr och lyka medh Numero 1 och 2. Vthj alla byssens
    skiefftemåhl, männ dee eenskylte hagar och löckor till
    denne gårdh, vthwyser förestående gårdhs Numero
    Een åckerlöcka af torr öhrjordh om vthsädhe                    1 3/4 tunna

4. Wäster södre gården hörer vnder Militien förmedlat     ½ i owist
    Denne gårdh ähr och lyka medh Numero 1. 2. och 3. uthj
    byessens skiefftemåhl och hafwer det eena åhret
    i byessens wästra och södre giärden till vthsähe                11 tunnor 45 1/5 kanna
    Och det andra åhret j östra giärdet till vthsädhe                 10 tunnor 28 1/4 kanna
    En åckerlöcka nårr om åckergiärden dess jordh-
    måhn ähr af öhrjordh, dess vthsäde ähr                                -        54 3/5 kanna
    Denne gårdh kann och enär medellmåttigh grääswäxt är
    om åhret, både j ängen och j sädes giärdett på renerna
    och j den enskylte ängehagen få till höö                                7 kiärrelas

E. En ängehump wäster j ängen af den bäste ängewallen
    hörer treänne hemman j Biskopsbärga till.
F. Ett Soldate torp Wadstena slott hemman tilhörigt tillyka
    medh en åckerlöcka der till om vthsäde                                1 tunna 3 kannor
G. Ett Soldate torp Militie hemmanet tilhörigt, och opgiordh åcker
    där hoos om vthsädhe                                                            -        16 kannor

    Muhlebeetet till denne by kan wara medellmåttigt, män der på ingen
    skough uthan smått eneböske, alt hwadh till gårdernes bygnadh och
    åcker och änghs omstängande betarfwes, tillyka medh weedebrand,
    måste åboerne sigh långdt fiärran ifrån förskaffa.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här på denne nårre sydan tager1 Staffgårdhs ängh weedh
Här tager Stafgårds äng och hage weedh
Här nårr om haar denne by mulebeete medh omliggande byar
Här öster om tager Knopängen weed hwillken är en Kongsängh
vnder Wadstena slott
Här intill sträcker sigh och Knopängen
Här tager Biskopsbärga ägor och ängh weedh
Här uthmed gierssgården och alt inn till bäcken
är och Biskopzbärga ängh
Biskopsbärga beetes hage tager här weedh
Här på wästre sydan är byessens vthmarck och muhlebeete ihoop
medh Skiäninge, Snättringe, Lagh-mansbärga, Staffgårdh och Bi-
skopsbärga förty åboerne j byen weeta ingen skillnadh emellan
dem och bemälte byar

Tufwig och skarp änge-wall
Mycket skarp fnuggwalls ängh
öhr jordh
Tufwig och mycket onyttigh skarp liungmark
Skarp wall
Beetes hagar
Öhr-jordh
Liungmark och småå talleskough
Torph nyligen vpbygdt
Odugeligh marck
Skarp änge wall
Mycket skarp ängewall
Jlack flåttleera öfwer alt detta giärdet
Flått leera och swyckfull jordh måhn
Beetes hage
Småå graan och aspeskough iblandh
Suheachtigh leer-mylla
Suhrwall
Leermylla
Denne hagen ligger för fääfoot
Skarp suhrwall
Torp eller backestuga
Leera och dungh jordh
Skarp stagg-wall

Scala Ulnarum
Gabriel NielSson
_______________________
1) taget ms