D24_053

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Lagmansbärga i Östergiötlandh,
Wadstena lähn, Aska häradh och Hälgona sochn belägen afmätt Anno 1692

    Notarum Explicatio

    Lagmansbärga hemman större och smärre        10.
    Vthjorder                                                            2.

A. Bysens nårre åckergiärde, des jordhmohn är dells leerjordh, medh
    mullsandh beblandat, deells styf leera, deells öhr och sandjordh
    och somblige städes dungjordh.
B. Bysens södre åckergierde, des jordhmohn är lyka medh nårrejerdet
C. Bysens ängh des jordhwall är myckit ellack och skarp, och den
    slätaste wallen är staggwall, ock en stoor deel är mycket
    tufwigt och oiämpt fullt medh wicker och pårsrys

1. Nårre gården förr warit frällsse hemman            1.
    Männ nu är kommet till Konglig Mayestätt och Cronan igenom
    ehrsättningh af Snollskier, denne gårdh är uthj byemåhlet
    lyka medh Numero 6 : 7 : och 8 : nämbligen af 4 4/5 stångh, och effter den
    proportion haar denne gårdh uthj byssens nårre åckergiärde
    till vthsädhe                                                                     9 tunner
D. J Lundhs giärdet på det stycket som förestående Littera
    uthwyser och gårderne hafwa medh hwar andra j tegemål
    der på till denne gårdh vthsädhe                                    1 tunna 2 kannor
    det /2/ åhret j södre bysens giärde till vthsädhe             9 tunnor 40 3/10 kanna
    på tompterne weedh Högelydh och hemma weedh
    gården som Numero 2 uthwyser vthsäde                      1 tunna 37 1/5 kanna
    Tree löckewaller af skryn öhrjordh om vthsäde            5 tunnor 51 2/5 kanna
    Een skarp änghage och en beetes hage till denne gårdh
    huillcket gårdhsens Numero 1 uthwyser
    Denne gårdh kann enär medellmåttigh wäxt ähr få till höö
    vthj byesensängh och j sädes /gierdet/ medh hagen alls tilhopa    11 kierrlas
    på des trålletompt till vthsäde                                        -        19 1/5 kanna

2. Stoore gården kallas haar waret frällsse hemman    1.
    Är och nu igenom ehrsättningh till Konglig Mayestät och Cronan
    hemfallen ifrån Herr Snollskierne, denne gårdhs stoorleek
    vthj byemåhlet, är lyka medh Numero 3. nämbligen af - 7 stänger
    och der effter uthj byessens nårre giärde till vthsäde    13 tunnor 7 kannor
D. J Lundhs giärdet på byemåhlet till vthsädhe                1 tunna 25 kanna
    det /andra/ åhret vthj det södre giärdet till vthsäde       14 tunnor 12 1/4 kanna
    på tompten weedh Högelydh, vthsäde                          3/4 tunna
    Tree löckewallar af skryn och torr öhrjordh om vthsade 5 tunnor 23 2/5 kanna
    Een änghage som gårdhsens Numero utwyser
    Een beetes hage ihop medh Numero 5
    Denne gårdh kann enär medellwäxt är fåå uthj byessens
    ängh och j sädesgiärdet tillyka medh tompten och äng-
    hagen alls tilhoopa höö                                                17 kiärrelas

3. Jbidem har förr waret frällsse hemman                        1.
    Ähr och igenom ehrsättning till Konglig Mayestät och Cronan
     hemfallen ifrån Herr Snollskierne. Denne gårdh ähr
    vthj byemåhlet lyka medh Numero 2 nämbligen af 7 stänger
    Hafwer fördenskull uthj det nårre Lundhs och södre åcker-
    giärden tilly/ka/ medh tompten weed Högelydh lyka vthsädhe medh
    Numero 2. Såssom och äfwen lyka såå till höö            17 kiärrelas
    fyra stycken löckewaller till denne gårdh som des Numero uthwyser
    hwillcka ähro af torr och skryn öhrjordh, och en alldeles igen lagder
    och på dee tree, ähr vthsädet                                        6 tunnor 27 3/5 kanna
    En beetes hage ihoopa medh Numero 4. och 8. och en änghage der
    hoos, och en lyten beetes hage allerlängst östersöder, som gårdhsens
    Numero alt på hwar parck uthwysa.

4. Jbidem Praebende hemman                        1. förmedlat
    ½ jowist, hörer vnder Wadhstena slott, dess stoorleek uthj
    byemåhet är hallfft emot Nårre gården, nämbligen af 2 2/5 stänger
(Kartan lagad:)
    ...gårdh haar j nårregiärdet till vthsäde    4 ½ tunna
    ...    ...    ...    teegar på åth-   
    skillige ställen, som kallas...    ...    j detta giär-
    det somblige större, och somblige smärre om vthsäde   -    48 2/5 kanna
D. J Lundhs giärdet på byemåhlet till vthsäde                    -    32 kannor
    Dito på en åtting åckerteegh vthsädhe                             -    28 kannor
    Det andra åhret j det södra giärdet till vthsäde       4 tunnor 40 3/? kanna
    på tompten weedh gården                                       1 tunna 18 2/5 kanna
    fyra stycken löckewaller af torr och skryn öhrjord
    der på tilhoopa vthsädhe                                         5 tunnor 15 kannor
    En lyten ängehage, och en beetes hage ihoop medh
    Numero 3 och 8. huillcket gårdhsens Numero uthwyser.
    Denne gårdh kann alls fåå till höö                        6 kiärrelas
    Denne gårdh haar och 8 stycken åttings teeger j södre giärde om 55 kannor

5. Jbidem Crono hemman                                1.
    Denne gårdh hörer vnder Wadhstena slott, och hafwer en vthjord
    inne medh sigh uthj byemåhlet, som är 2/7 af gården, och är gård-
    sens och vthjordens stoorleek tilhoopa uthj byemålet af
    - 6 stänger. Huar effter denne gårdh medh innehafwande
    vthjordh haar j nårre giärdet till vthsäde                11 1/4 tunna
D. J Lundhs giärdet samma åhr vthsäde                    1 tunna 22 kannor
    på tompten weedh Högelydh vthsäde                        -       48 kannor
    Det andra åhret j sädäs giärdet till vthsäde            12 tunnor 10 ½ kanna

5. Lundhs åckeren j ställeet för trålletompt der på vthsäde    -    34 4/5 kanna
    Twå stycken löckewallar af tårr och skryn öhr-
    jordh, är på dem båda tilhoopa till vthsäde            3 tunnor 27 2/5 kanna
    En beetes hage för sigh siällf, och en ihoop medh
    Numero 2 och en skryn änghage eller östersöderst
    hwillcka enskylte parcker gårdhsens Numero vthwysa
    Denne gårdh kann få enär medellmåttigh wäxt ähr
    både uthj ängerne, och j sädes giärdet och änghagen    14 kierrelas
    eller siuu pallmer.
    Något lytet till humblegårdh weedh pass                100 stänger

(Text i lilla spalten till höger om föregående:)

    Notarum Explicatio
  
6. Jbidem haar förr waret frällsse hemman        1.
    Ähr och igenom ehrsättningh till Konglig Mayestät och Cronan hem-
    fallen. Denne gårdh är uthj byemålet lyka stoor medh Numero 1
    nämbligen af 4 4/5 stångh och uthj alla åckergiärden lyka vthsäde
    på tompten weedh Högelydh, vthsäde                 -    36 kanner
    på des Trolletompt till vthsäde                             -    26 kanner
    Fyra stycken löckewallar af torr och skryn öhrjordh hwillcka stundom
    vpryfwas, och åter igen läggas, der på alls till vthsäde     3 tunnor 23 1/5 kanna
    En beetes hage öster om landhswägen weedh Löökan och der af ett
    stycke afgiärdat till äng, hwillcket alt gårdhsens Numero utwyser
    Denne gårdh fåår och lyka höö medh Numero 1.        11 kierrelas

(Texten fortsätter nere t.h.:)

    Notarum Explicatio

7. Jbidem frällsse hemman                            1.
    Denne gårdhs stoorleek vthj byemålet ähr lyka medh Numero 1. 6. och 8.
    nämbligen af - 4 4/5 stångh hwar effter denne gårdh haar j nårre giär-
    det tillyka medh Lundhs giärdet som j byemål är vthsäde  10 tunnor 2 kannor
    på tompten weedh Högelydh till vthsäde                       3/4 tunna
    Det andra åhret j södre giärdet till vthsade                    9 tunnor 40 3/10 kanna
    på des Trolletompt j södra gierdet till vthsäde               3/4 tunna
    tree stycken löckewallar af torr och skryn öhrjordh som
    stundom vpryfwes och stundom åther igien lägges
    der på alls till vthsädhe                                                    6 tunnor 27 2/5 kanna
    En ängehage wäster om ängen, och en beetes hage där hoos
    och en lyten änghage soder om byen, huillcket alt gårdhsens
    Numero uthwyser. Denne gårdh fåår till höö                15 kierrelas

8. Jbidem haar förr waret frällsse hemman            1.
    Ähr och igenom ehrsättningh till Konglig Mayestät och Cronan
    hemfallen. Denne gårdh är uthj byemålet lyka stoor medh
    Numero 1. 6. och 7. Hwar effter och denne gårdh haar lyka vthsäde
    medh Numero 7. uthj alla åckergiärden som stångemålet öfwergår

(Text i mellersta spalten:)

    Notarum Explicatio

    män dee enskylte parcker som denne gårdh hafwer för sigh siälf
    som är tompten weedh Högelydh der på vthsäde    3/4 tunna
    på des trolletompt till vthsade                                    -        18 kanner
    fyra löckewallar af torr och skryn ohrjordh huar
    af en stundom vprifwes och stundom lägges åter igien
    och på dem alla fyra af det som nyligen brukat är vthsäde    4 tunnor 2 3/5 kanna
    Een beetes hage ihoop medh Numero 3. och 4. huillcket gårdhsens
    Numero uthwyser.

9. Jbidem kiyrckio hemman                                1.
    Denne gårdh är lyka stoor medh Numero 5 medh des innehaf-
    wande vthjordh uthj byemålet, nämbligen af - 6 stänger och der
    effter haar denne gårdh i nårre giärdet till vthsäde    11 1/4 tunna
    J Lundhs giärdet samma åhr till vthsäde                    1 tunna 27 kanner
    Det andra åhret uthj södra giärdet till vthsäde            12 tunnor 10 ½ kanna
    på des tuänne tompter weedh Högelydh vthsäde            -        50 2/5 kanna
    Fyra stycken löckewaller af torr och skryn öhrjordh
    och på dem alla tilhoopa till vthsäde                            6 tunnor 28 2/5 kanna
    En änghage weedh des södre löcka och en beetes hage
    straxt der hoos och en beetes hage östersöder weedh
    landhswägen huillcket gårdhsens Numero uthwyser alla des enskylte
    parcker denne gårdh kan få enär medellmåtig wäxt är
    alls till höö                15 kierrelas 

(Spalten längst t.h.:)

    Notarum Explicatio

10. Högelyd skatte hemman                        ½
    Denne gårdh ståår på sin gamble tompt, men är uthj byemål medh
    de andra hemmanen såssom alt uthj en by, och des stoorleek är
    lyka medh Numero 9. och 5. nembligen af - 6 stänger j byemålet och
    lyka uthj åckergiärden till vthsäde. Män dee enskylte parcker som
    tompten weedh byen Lagmansbärga der på vthsäde    2 tunnor 8 kannor
    fyra stycken löckewallar af torr och skryn öhrjordh om vthsäde    5 tunnor 55 kannor
    En änghage och en beetes hage der hoos. Denne gårdh kan fåå
    ener medellmåttigh wäxt är till höö            -18 kierrelas

E. Jbidem en vthjordh, allenast en /åcker/ j nårre giärdet om vthsäde    -        34 4/5 kanna
F. Tree Soldatetorp
G. En backestuga
H. Åckeren uthj ängen är nyligen vprefwen, hwilcken och lägges igien för man-
    gel af giödhsell, huar uthj åboerne j byen participera effter stångemålet, huillcken
    nu är till vthsäde alls ihoop                            9 tunnor 25 kanner
    Och ligger åhrligen hallfparten af byessens vthsäde j trädhe
    Vthmarcken till denne by ähr ihoopa medh Skiänninge stadh, Snyttringe
    Staaffgårdh Wreeta och Biskopsbärga. Hwar vppå är muhlebeetet
    medellmåttigdt, skough ingen ey häller fiskewatn. Alt hwadh som
     till gårdernes bygnadh och des ägors omstängande sampt och till
    weedebrandh betarfwes, måste åboerne långdt fiärran ifrån
    antingen af häradhz allmänningen eller för betallningh sigh
    förskaffa. 

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Rysbärga ägor och lööth tager här weedh
Rysbärga södre åckergiärde tager och her weedh
Rysbärga södre åckergierde tager här på denne sydan weedh
Rysbärga hagar och åckerlöckor tager her weedh
Eketorps ägor och beetesshage tager her weedh
på denne sydan
Snyttringe uthmarck och lööth tager här weedh
Snyttringe ägor och nårre åckergierde
tager weedh på denne sydan
Här tager och Snyttringe nårre åckergierde weedh
Här tager Snyttringe södre åckergierde weedh
Grimsskumbla ägor och beetesshage tager her weedh
Löcketorps ägor och äng tager här wedh
Ohrlunda kiyrckiobyes ägor och Slungemååse
tager her weedh
Ohrlunda kiyrckiobyes ägor och lööth tager her weedh

Dungh jordh
Styff leerjordh
Dungjordh
Dungh jordh
Dungh jordh
Mullsandig leerjordh
Öhr och sandhjordh
Öhr och  sandhjordh

fult medh tufwer ojämbn wall medh wicker och
pors rys bewäxt
Öhrjordh
Mullsandig leerjordh
Öhr-jordh
Öhrjordh
Mullsandig leerjordh
Leerjordh medh mullsandh
Jgien eller öde-lagdt

Tufwigh och ojämbn wall alt medh wicker och pårys bewäxt
Dungjordh
dungjordh
Mull-sandigh leerjordh
Dungjordh
Sandhjordh

Slett och ellack fnuggwall
Tufwigh och ojämbn wall och fullt medh wicker
buskar bewäxt

Scala Ulnarum
Gabriel NielSson