D24_055

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Ragneletorp, i Östergiötland, Wadstena Lähn,
Aska härad, och i Hagebyhöga sochn beläget afmätt Anno 1690

    Notarum Explicatio

1. Ragneletorph för detta waret frällsse hemman                         1.
    Männ förbytt, och nu är crono vnder Wadstena slått hemman 3/4

A. Wästra åckergierdet, dess jordhmohn är mästendeells
    sidhlänt suhrachtigh leerjordh söderst j åckergiärdet,
    männ nårr j giärdet ähr någon öhrjordh, och kann
    vthj detta åckergiärdet wahra till vthsädhe                    10 tunnor 2/5 kanna

B. Östra åckergierdet, dess jordhmohn är j giärdet på
    nårre åckerflåtten någon öhr eller ohrmylla, män
    södher j giärdet närmast wästra giärdet ähr suhr
    leerachtigh dunghjordh, och österst blandh steerören1
    ähr något skarp öhrjordh och kann wara j dätta
    till denne gårdh, till vthsädhe                                        11 tunnor 36 1/5 kanna
    Och ligger det ena åckergiärdet j träädhe åhrligen

C. Tuenne åckerflåtter söderst j åckergiärden, en j hwart
    giärdhe som höra till tuänne frällsse j Aska by
    belägne hemman, som dem hafwa weedh pass, för
    20 åhr sedhan opreefwet på vthmarcken straxt
    weedh giärdesgården då där ståendes, män nu
    nu ingen giärdesgårdh emellan, uthan ligga inne
    vthj Ragneletorps åckergiärden, och kunna båda i
    hoop wahra till vthsädhe                                                3 tunnor 32 3/5 kanna

D. Gårdsens ängh hwillcken är medellmåttigh godh
    hårdh- eller staggwall emällan wäster gierdet och
    bäcken, dock oiämbn och tufwigh och så på bägge
    syder uthmedh bäckeränelen, deells maa eller
    starrängh. Och kan denne gårdh enär medellmåttigh
    grääsxäxt ähr fåå på denne ängh tillyka medh sädes
    giärdes hööet till höö och starr                                        24 kiärrelas

E. Ett Soldatetorp j ängen weedh landhswägen som löper emellan
    Wadhstena och Moothala, och åckerlöcka der hoos
    till Soldatetorpet om vthsädhe                                                -    24 kannor
F. Ett annat torp der iämpte, och åckerlycka till om vthsädhe    -    22 kannor

    Muhlebeete eller vthmarck hafwer denne /gårdh/ intet för sigh siellf, efftersom
    det ähr ett afgiärdhe hemman och ståår på Aska vthmarck, hwar på
    denne gårdh kann hafwa sit nödhwändige muhlebeete, männ ingen
    skoug på omliggandhe Aska byes ägor och vthmarck uthan ganska
    smått eeneböske, måste fördenskull denna gårdhs åboe hwadh han till
    gårdhsens bygnadh och ägors omhägnandhe behöfwer, sigh sådant
    ifrån häradhs allmänningen, eller af androm for betallningh
    förskaffa

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här nårr om tager och Aska ägor och vthmarck weedh
Här uthom gierdessgården är Aska vthmarck belägen
Här på denne sydan ähr och Aska vthmark
Här söder om är och Aska vthmarck belägen
På denne sydan om bäcken är och Gubbetorps äng
Här på denne sydan tager Gubbetorps ägor och ängh weedh
På denne sydan tager Klåsta och Hufwudsta vthmarck weedh

Kiärrängh
Något skarp angewall
Tufwigh och oiämbn hårdh- eller stag-walls ängh
Ohrmylla
Öhrjordh
Måsse
Leer-jordh
Suhrachtigh dungh jordh
Skarp öhr jordh

Scala Ulnarum
Gabriel NielSson

____________________________
1) Troligen fel för steenrören