D24_058

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Hagebyhöga kiörchkioby i Östergiötland,
Wadstena lähn, Aska häradh och Hagebyhöga sochn, afmätt Anno 1690

    Notarum Explicatio

A. Hagebyhöga kiyrckia och by, huar uthi ähre hemman        7.
    Denne by ähr sehrskilter uthj åckergiärden och ängen. Således at tuänne
    hemman vppe j Öfrebyen, intit hafwa något j byemåhl medh Neder-
    byen uthj dess åckergiärden eller ängh, äfwen och så tuänne hem-
    man j Nederbyen som intet hafwa något j byemåhl medh Öfre-
    byen vthj dess åckergiärden eller ängh, och lööper en wägh ige-
    nom denne byes bägge åckergiärden som ähr skillnaden emellan
    Öfrebyes och Nedrebyes åckergiärden, ängen är och så sährskilt,
    så at Öfrebyen haar den skrynaste och längst aflägne och Nedrebyen
    haar den bäste och närmaste.

B. Nedrebyes nårre åckergierde huillckes jordhmohn ähr deells något skarp och torr
    öhrjordh, och deells något bättre och1 öhrmylla, hallfft af huart slaget

C. Öfrebyes nårre åckergierde öster om wägen, des jordhmohn ähr mästendeells
    högländt och mycket skarp och tårr öhrjordh som ingen tårcka tåhla kan

D. Nedrebyes södra och wästra åckergierden som bruukas tilhoopa det andra åhret, des
    jordhmohn ähr merendeells medellmåttigh öhrjordh, men en deel j södre
    giärdet är något skarp och tårr öhr

E. Öfrebyes södre åckergierde, dess jordhmohn ähr öfwer alt mycket högländt skarp
    och torr öhrjordh

F. Nedrebyes ängh, dess jordhmohn och wall, ähr närmast byen och åckergiärden tämme-
    ligh godh hårdhwall, och neder emot Öfrebyes ängh sämbre och skarpare

G. Öfrebyes ängh, dess jordhmohn och wall, ähr öfwer alt skarp staggwall

1. Wästre gården j Nedrebyen kiöckio hemman                        1.
    hörer vnder Wadstena slott, och effter et gammalt vhrminnes byemåhl vthj
    byen, hafwer denne gårdh j Nedrebyes nårre giärdhe så wäll som och j
    Öfrebyes nårre giärde j byemåhlet    -10 stänger, och der effter det ena
    åhret j bägge giärden till vthsädhe                                        12 tunnor 48 1/4 kanna
    Och det andra åhret effter samma proportion uthj de
    södre tränne byessens åckergiärden haar till vthsade            13 tunnor 7 1/4 kanna
    Denne gårdh hafwer vpgiordt åcker uthj des beetes-
    hage, som denne gårdhs förestående Numero vthwyser af
    öhrjordh till vthsädhe                                                             2 tunnor 26 3/5 kanna
    Och enär medellmåttigh grääswäxt är kann denne gårdh
    fåå uthj bägge byessens änger, tillyka medh j sädesgiärden   7 kiärrelas

2. Jbidem skatte hörer vnder Wadstena slått hemman                1.
    Denne gårdh hafwer j byemåhlet, så wäll j Nedrebyes som j
    Öfrebyes åcker och ängh /15 stänger/ och der effter det ena åhret
    uthj nårre åckergiärden till vthsädhe, medh tompten            19 tunnor 46 3/8 kanna
    Och det andra åhret j södre åckergiärden medh tompten
    weedh Öfrebyen till vthsädhe                                                20 tunnor 34 7/8 kanna
    Denne gårdh kann enär medellmåttigh wäxt är fåå på sin
    andeel uthj ängerne och j sädes giärden till höö                    10 kiärrelas

3. Jbidem hörer under Wadstena slått Wadstena Clåster hemman   1.
    Denne gårdh haar allenast j Nederbyes åcker och ängh i bye-
    måhlet    -20 stänger och intit j Öfrebyes, och deer
    effter det ena åhret, uthj Nedrebyes nårre giärde vthsäde
    medh tompten                                                                      17 tunnor 32 4/5 kanna
    Och det andra åhret vthj bägge Nedrebyes södre åcker-
    giärden till vthsädhe                                                            15 tunnor 21 kanna
    Denne gårdh kan enär medellmåttigh wäxt är, fåå på
    sin andeel uthj Nedrebyes ängh tillyka medh j sädes gierdet    8 kiärrelas

4. Östre gården j Nederbyen Wadstena Clåster hemman            1.
    Hörer och Wadstena slått till, denne gårdh hafwer och
    all sin åcker och ängh uthj Nedrebyen, äfwen lyka medh
    Numero 3 á     - 20 stänger j byemåhlet, och der effter i
    Nederbyes nårre giärde tillyka medh en deel af tomp-
    ten till vthsädhe det ena åhret                                            17 tunnor 11 kannor
    och det andra åhret j bägge södre med en deel af
    tompten till vthsäde                                                            16 tunnor 53 2/5 kanna
    och medh Numero 3 lyka till höö nämbligen                      8 kiärrelas

5. Wästre gården j Öfrebyen kiyrckio hemman            1. förmedllat ½ i owist
    hörer vnder Wadstena slått, denne gårdh haar allenast j Öfrebyes
    åcker och ängh j byemåhl    - 20 stänger, och der effter j des nårre åcker-
    giärde tillyka medh en deel af tompten                               9 tunnor 40 ½ kanna
    och det andra åhret j des södre giärde medh en deel af tompten
    som der uthj ähr belägen till vthsädhe                                11 tunnor 37 ½ kanna
    Denne gårdh kann enär medellmåttigh grääs wäxt ähr, fåå
    på sin andeel uthj Öfrebyes ängh till höö                            6 kiärrelas
    denne gårdh är bebygder medh alle sine huus på Numero 1 tompt

6. Mellangården j Öfrebyen Wadstena Clåster hemman    1. förmed/lat/ j owist
    hörer vnder Wadhstena slått, denne gårdh haar och allenast j Öfrebyes
    åcker och ängh j byemåhlet    - 20 stänger, och der effter j
    des nårre åckergiärdhe till vthsädhe                                    9 tunnor 24 ½ kanna
    och det andra åhret j des södre giärde medh tompten         11 tunnor 48 ½ kanna
    Denne gårdh kann och enär medellmåttigh grääs wäxt ähr
    fåå på sin andeel uthj des äng tillyka medh j sädesgiärdet höö    6 kiärrlass

7. Östre gården j Öfrebyen frällsse hemman                        1.
    denne gårdh är lyka medh skattegården och haar    - 15 stänger j byemåhlet
    så wäll j Nedrebyen som uthj Öfrebyen, och der effter uthj nårre giärden
    tillyka medh åckerflåtten weedh des beetes hage, vthsäde    20 tunnor 48 3/8 kanna   
    och det andra åhret j bägge södre giärden medh tompten      20 tunnor 32 7/8 kanna
    Denne gårdh kann och enär medellmåttigh grääs wäxt är
    fåå på sin andeel uthj byessens ängar tillyka medh j sädes-
    giärden till höö                                                                        10 kiärrelass

    Beetes hagarne vthwyser gårdernes Numero hwillcka dee tilhöra

H. Tuenne Soldatetorp på denne byes vthmarck weedh Trollebäcken och åcker där hoos nyligen
    vprefwen om vthsädhe                                                            3 tunnor 25 kannor
J. En annor backestuga der hoos och åckerlöcka om vthsädhe      -        54 3/5 kanna
K. Klåckare eller Socknestugan weedh kiyrckian, tillyka medh 4 stycken
    kiyrckio åckrar, af mycket skarp och torr öhrjordh, där på vthsäde alls    4 tunnor 26 kannor
    uthj bägge åckergiärden belägne, nästan hallfparten j hwardera
    och ligger åhrligen antingen dee nårre, eller dee tränne södre åckergiär-
    den j träädhe.

(Text i högra spalten:)

    Notarum Explicatio

L. Ett stycke af Öfrebyes ängh som ähr nyligen
    vprefwet till åcker /: dock icke mycket dogli-
    gen :/ af Numero 1 : 2 : 5 : 6 : 7 : effter förestående
    stångemåhl. Vthsädet alls tilhoopa             2 tunnor 54 4/5 kanna
M. Byessens vthmarck, hwar på är ingen skough
    ey heller synnerligit beete, uthan höga
    backar medh smått eeneböske på.
N. Wägen som är skillnaden emellan Nedrebys
    och Öfrebyes åckergiärden uthwyser
    här föreståendhe Littera

    Numero 1 tompt j Öfrebyen är mästendeells beete
    vndantagandes et lytet stycke i nårre giärdet
    af Numero 5 och kiyrckio åckrarnes wållande
    Alt hwadh denne by betarfwar till dess
    bygnadh och ägors omstängiande sampt
    till weedebrandh, måste åboerne det fiär-
    ran af häradhs allmänningen eller af an-
    drom för betallningh sigh förskaffa.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
På denne sydan om wägen tager Löf-kullens ägor weedh
Här på denne sydan om bäcken tager ett
torp eller vthjordhs ägor weedh och är skatte
Här på denne sydan om bäcken tager och Hageby torps giärdhe weedh
Här tager och Hageby torps giärdhe weedh
Här nordan till tager Hagebytorps ägor och giärdhe weedh
Här på denne sydan tager Skiersta ägor och åckergierdhe weedh
På denne sydan tager Apleby ägor och ängh weedh
Landhswägen ifrån Wad-stena, och åth Hussbyfie...?
Här öster om tager Gisletorps ägor och åckergiärde weedh
Här på denne plaan är Gisletorps gårdh belägen
Här tager och Gisletorps åckergiärde weedh
Här uthi denne winckell är Prästegården Brustorps åckerflått belägen
Aska ägor och ängh tager här weedh
Här tager Aska ängh och beetes hage weedh
På denne sydan tager Bruss-torp Prästegårdens åcker-giärdhe weedh
Brustorp Prästegårdens beeteshage tager här weedh
Här på denne sydan tager Aska byes ägor och vthmarck weedh

(Text på kartbilden från vänster mot vägen i nord-sydlig
riktning ner till landsvägen i den andra riktningen:
)
Skarp ängh wall
Något skarp öhrjordh
Skarp öhr-jordh
Torr öhr
Skarp ängewall
Tårr öhr
Skarp öhrjord
Skarp änge wall
Medellmåttigh öhrmylla
Torr öhr
Törr öhr
Medellmåttigh öhr mylla

(Text i avsnittet t.h. ned mot landsvägen:)
Backer medh smått eeneböske
Mååse
Mååse eller kiärrängh
Backare medh smått eeneböske och bruukas till beete åt draghööker
Bruukas till beete
Mycket tårr öhrjordh
Tårr öhr backe
Öhrjordh
Mååse
Tårr backe
Skarp och tårr öhrjordh
Suhr walls ängh
Mycket skarp öhr jordh
Tårr backe
Tårr ohrjordh
Skarp och oduge-ligh wall
Tompter

(Text nere t.v. fram till åkergärdena:)
Tårr öhr
Medellmåttigh öhrmylla
Öhr jordh
godh ängh
Tämmeligh godh hårdh walls ängh
Något skarp hårdhwalls ängh
Skarp hårdh walls ängh
Medellmåttigh ängh
Skarp och ellack ängewall
Leer öhr

(Text nere t.h. söder om landsvägen:)
Sandhöhrigh jordh
Skarp backe
Mycket skarp och tårr öhr jordh
Skarp öhr jordh
Medellmåttigh öhrmylla
Tår backe
Skarp öhrjordh
Medellmåttigh öhrmylla
Skarp öhrjordh

Scala Ulnarum
Gabriel NielSson
______________________
1) och utsuddat?