D24_060

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Apleby i Östergiötlandh, Wadstena lähn,
Aska häradh och i Hagebyhöga sochn belägen, afmätt Anno

    Notarum Explicatio

    Apleby större och smärre hemman                4.
    Skatte vthjordh                                               1.
    Kiyrckio vthjordh                                           1.

A. Wästra åckergiärdet, des jordhmohn är närmast byn medellmåttig
     öhrmylla, och någon leerachtigh mylla, sampt dungjordh och
    skarp öhrjordh
B. Östra åckergiärdet, des jordhmohn är och närmast byn medellmåttig
    öhrmylla sampt dungjordh, och swykfull  leeröhr
C. Nårrängen weed byen hwar uthj är deells någon hårdwall, och deells
    sanck maa eller mååse wall
D. En lyten äng wäster om byen uthmedh landhswägen

1. Wästre gården hafwer tillförene waret frällsse hemman    1.
    männ förbytt till Cronan, och hörer nu under Wadstena slott
    des stoorleek uthj byemålet är af en fiärdedeel eller 7 ½ stång
    Och där effter till vthsäde j Wästra gierdet            12 tunnor 18 17/20 kanna
    Och uthj det Östra giärdet till vthsäde                    14 tunnor 32 kannor
    Denne gårdh kan enär medellmåttig grääs wäxt är fåå
    vthj ängerne, sädesgiärdet och på tompten alls till höö    - 8 kierrelas
    eller fyra pallmer.

2. Jbidem frällssehemman                        1.
    Hwillcket är lyka medh Numero 1 både j byemåhlet såwäll som
    och till vthsäde och höö.

3. Jbidem arfwegods hemman                  1.
    förmedlat ½ j owist, och hörer under Wadstena slott
     Denne gårdhs stoorleek uthj byemålet är af                4 ½ stång
    där effter till vthsäde j Wästra giärdet                        7 tunno39 1/4 kanna
    Och uthj det Östra giärdet till vthsäde                        8 tunnor 41 3/5 kanna
    Och enär medellmåttigh grääs wäxt ähr kan denne
    gårdh få uthj ängerne sawäll som och j sädesgiär-
    det till höö                                                                    4 4/5 kierrelas

4. Jbidem en skattevthjordh, som hörer till Långery skattegårdh
    hwillcken är af lyka stoorleek uthj byemåhlet både j åcker och
    ängh medh Numero 3. äfwen och till vthsäde och höö

5. Jbidem Östre gården arfwegods hemman            1.
    och hörer vnder Wadstena slott, des stoorleek uthj
    byemåhlet ähr af    -6 stänger, och der effter uthj
    Wästra åckergiärdet till vthsädhe                            10 tunnor 15 1/5 tunna
    (Anteckning t.h. om denna rad:)
    NotaBene 10. 3 4/5
   
    och uthi det Östra byessens åckergiärde vthsäde    11 tunnor 36 4/5 kanna
    Och enär medellmåttigh grääs wäxt ähr, kann
    denne gårdh få uthj ängerne tillyka medh j
    sädes giärdet till höö                                                6 2/5 kiärrelas
    och ligger åhrligen det eena giärdet j trääde.

    Jnga beetes hagar till denne by, ey heller fiskewatn
    eller skough, alt hwad som betarfwas till gårder-
    nes bebyggandhe, och des ägors omstängsell så wäll
    som weedebrandh, måste åboerne långdt fiärran
    af häradhs allmenningen eller af androm för betall-
    ningh sigh förskaffa
E. Ett Soldate torp söder uthj Östra giärdet, och åcker
    der hoos weedh leedet emellan begge giärden om        -        20 2/5 kanna
F. En kiyckio vthjordh allenast en åckerflått belägen
    vthj Wästra åckergiärdet, weedh landhswägen af torr
    öhrjordh om vthsäde                                                       1 tunna 18 kannor        
   
(Text  på kartbilden, först runtom medsols:)
Aplebyes tuenne wäster nårre gårdernes wästra ängh tager her weedh
Här in till stööta deras tompter
Apleby tuenne wäster nårr gårder-nes Lillängh tager här weedh
Här på denne sydan tager de twänne wä-sre nårre gårder-
ne j Apleby des östre giärde weedh
På denne sydan tager Steens ägor och wästre åckergiärde weedh
Här på denne sydan om wägen tager och Steens giärde och beetes wall weedh
Här söder om wägen tager Långerys åckergiärde och beetes wall weedh
Här tager Långerys wästra åckergiärde weedh
Gissletorp östernårre gierde tager her weedh
Gissletorps ägor och ängh tager på denne sydan weedh
Häremellan stöter Hagebyhöga giärde inn till

(Text uppe t.h. på kartbilden:)
Mååse
Mååse
Odugeligh backe och smått eeneböske på
kiärr
Mååse
något sanck äng
Sanck kiärr ängh
Hårdh wall
Swykfull leeröör

(Text nere t.v.:)
Öhrjordh
Öhr-mylle-jordh
Hårdhwall
Mååse eller starrkiär
Leerachtigh mylla
Dungjordh
Hårdhwall och något skarp
Kiärr
Dungh jordh
Skarp hårdh-wall
Dungh-jordh
Skarp öhrjordh
Öhrbacke

(Text på nedre högra halvan:)
(Öhr-mylle)-jordh
Ohr-mylle jordh
Medellmåttigh hårdhwall
Skarp hård wall
Kiärhump
Dungjordh
Öhr myllejordh
Hårdhwall
Lerachtigh dungjordh
Hårdh-wall
Dungjordh
Leeröör
Kierwall
Dungjordh
Dungjordh
Skarp hårdwall
Scala Ulnarum
Gabriel NielSson

(Text i nedre marginalen:)
denna Charta är Reviderad 1734 då åckern uti Wästra giärdet
befans innehålla 1 tunna 12 kanland mera än beskrifningen
(Överstruken text:)
Reviderat Anno 1739 och approberad