D24_062

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Apleby i Östergiötlandh, Wadstena lähn,
Aska häradh och i Hagebyhöga sochn belägen afmätt Anno

    Notarum Explicatio
    Apleby, det wäster nårra, hemman            2.
    och ähre lyka stoora både uthj åcker och ängemåhl

A. Wästra åckergiärdet till denne by, des jordmohn är mästendeells
    medellmåttigh godh öhrmylla jordh öfwer alt.
B. Östra åckergiärdet till denne by, des jordhmohn är något
    swyckfull och skarpare öhrjordh änn som uthj Wästra
    åckergiärdet ähr.
C. Wästra ängen till denne by, är medh någon eeke och hasle skough
    wästerst bewuxen hwarest och är något skarp hårdhwall
    men närmast byen slätt och bättre hårdhwall
D. Östre ängen är slätt och sanck maawall

1. Nårre gården arfwegods hemman                1.
    Och hörer under Wadstena slott haar uthj byemålet
    både j åcker och ängh lyka stoort medh Södre gården
    och haar denne gårdh j Wästra giärdet till vthsäde         14 tunnor 27 1/5 kanna
    Vthj det Östra åckergiärdet haar denne gård vthsäde     13 tunnor 11 ½ kanna
    Weedh gården på tompten j Östra gierdet till vthsäde        -           26 2/5 kanna
    Kann och enär medellmåttigh grääswäxt är, blifwa
    till höö alls både j ängarne så wäll som och uthj sades
    giärdet och på tompten till denne gårdh                           18 kierre
    lass eller 9 pallmer. Humblegårdh om            30 stänger
    Een beetes /hage/ weedh ängen j kierret, som gårdens Numero wyser

2. Jbidem Södre gården förr waret frällsse hemman    1.
    männ nu Crono är uthj byemålet både j åcker
    och ängh lyka stoor medh Nårre gården. Vthj Wästra
    byessens åckergiärde haar denne gård till vthsäde           14 tunnor 27 1/5 kanna
    Uthj byessens östra åckergiärde haar denne
    gårdh till vthsädhe                                                            13 tunnor 11 ½ kanna
    och ligger åhrligen det ena gierdet j träädhe
    Denne gårdh kann och när medell wäxt är, få höö            18 kierrelas

    En beetes till denne gårdh weedh wästra ängen uthj
    kiärret som gårdhsens Numero vthwyser. Mulebeete
    till denne by är icke annat änn allenast på träädes
    gierdet, intet fyskewatn ey heller skough, vthan alt
    hwadh som betarfwas till gårdeernas bygnadh
    och ägors omstängiande, så wäll som weedhebrandh
     måste åboerne långdt fiärran af allmänningen
    eller af androm för betallningh sigh förskaffa.

E. Ett Soldatetorp når j Wästra giärdet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här tager och Skiepsta wästra åckergiärde och mååse weedh
Här på denne nårre sydan tager Skiepsta wästra åckergiärde weedh
Här tager och Skiepsta östra åckergiärde weedh
Här på denne sydan om bäcken tager Steens wästra
åckergiärde weedh
Här tager det andra Aplebyes östra åckergiärde weedh
Här tager Aplebyes ängh weedh
Här in till är Apleby meedh sine tompter och gårder belägen
Apleby äng stöter här in till
Apleby wästra åckergiärde tager här weedh på denne
sydan om giärsgården
Hagebyhöga kiyrckiobyes ägor och nårre åckergiärde tager här weedh

Öhr-jordh
Något skarp öhrjordh
Odugeligh mååse
Öhrjordhs mylla
Odugeligh mååse
Öhr mylla
Mååse
Öhr mylla
Maase eller maawall
Öhrmylla
Maawall
Tammeligh godh hårdhwall
Skarp hårdhwall

Scala Ulnarum
Gabriel NielSson

(Senare text i nedre kanten:)
Reviderad Anno 1732 och befunnit uti Wästra gierde en
differantz af 1 tunna som Chartan mera innehåller än uti
beskrifningen utfört finnes