D24_064

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Aska by och dess tillhörige ägor
och lägenheeter, i Östergiötland, Wadstena lähn, Aska häradh
och Hageby höga sochn belägen, afmätt Anno 1688

    Notarum Explicatio

    Aska by beståår af   - 8 hemman huar af   - 3 hemman ähre förmedlade
    till hallfwa uthj owyst, som här nedan effter warder förmällt.

A. Byessens östernårre åckergierde, hwillcket för byemåhlet skull deelas uthj tuän-
    ne parter, sährskillnaden ähr en wägh som föreståendhe Littera påståår.
    Jordhmohnen är nårr om samma wägh godh öhrmyllejordh, menn söder
    om wägen är mästendeells torr och skarp öhrjordh som ingen tårcka tåål
B. Byessens wästersödra åckergiärde hwillcket och för byemåhlet skull deelas uthj
    tuänne deelar, sährskillnaden är och en wägh som förestående Littera påståår
    Jordh/monen/ är nårr om samma wägh bådhe öhrmylla och leermyllejordh
    menn söder om wägen är mäst styff leerjordh, och öhrjordh näst
    inn till wägen
C. Byssens ängh nordan till hwillcken är mästendeells af hårdh och skarp mååsswall och
    medh smådt eeneböske bewuxen, undantagandes uthmedh bäckerännelen
    huarest är något lytet bättre grääswäxt
D. Byessens äng söder om byen emellan bägge åckergiärden, är af medellmåttigh
    hårdhwall och släät
E. Byessens kiärr eller starränger öster om wästersödre åckergiärdet
F. Byessens beetes hage af lyka wall medh nårre ängen derhoos, huar uthj Numero
    4. 5. och 6. hafwa och äga dubbelt beete emot huardera dee andre

1. Nårre gården frällsse för detta och lyder under Scoholen på Wysingsö hemman    1.
    Denne gårdh är uthj åcker och ängemåhl lyka medh Numero 2. och 7.
    hwillcka tränne hemman ähre trääbolade uthj bägge gierden söder om
    så wäll som j ängerne söder om wägen, menn eenbolade uthj bägge giärden
    nårr om wägen, så wälli nårreängen som beetes hagen.
    Vthj östernårre giärdet och nårr om wägen haar denne till vthsäde     2 tunnor 24 kannor
    Söder om wägen j samma giärdhe haar denne gårdh till vthsädhe      13 tunnor 26 kannor
    Vthj wästersödre giärdet, och nårr och wägen, är denne gårdhs vthsäde 5 tunnor 6 kannor
    Söder om wägen j samma giärdhe haar denne gårdh till vthsädhe      10 tunnor 35 kannor
    Denne gårdh kann enär medellmåttigh wäxt är, om åhret
    Vthj ängerne sa wäll som i säädes gierdet fåå till höö och starr          13 lass

2. Jbidem för detta frällsse, och lyder nu under Wysingsöös Schola hemman     1.
    Och är lyka medh Numero 1. bådhe j åcker och ängemåhl och i
    alla byessens lägenheeter.

3. Jbidem frällsse ½ i owyst hemman                                        1.
    Denne gårdh är lyka medh Numero 8 både j åcker och
    ängemåhl hwillcka ähre eenboolade öfwer allt
    Vthj öster nårre giärdet är denne gårdhs vthsädhe                    9 tunnor 9 kannor
    Vthj wästersodre giärdet är denne gårdhs vthsädhe                  10 tunnor 23 ½ kanna
    Denne gårdh kan och enäär medellmåttigh wäxt är om åhret
    vthj ängerne så wäll som j säädessgierdet fåå höö och starr     8 kiärrelas

4. Jbidem frällsse hemman                                                        1.
    Denne gårdh är lyka medh Numero 5 och 6. uthj åcker och
    ängemåhl, hwillcka tränne ähre träbooladhe nårr
    om wägen uthj bägge åckergiärden, nårre ängen och
    beetes hagen, och eenboolade söder om wägen uthj
    bägge giärden och ängarne. Vthj österr nårre giärdet
    och nårr om wägen är denne gårdhs vthsädhe                          4 tunnor 48 kannor
    Söder om wägen j samma giärde, är denne i vthsädet               6 tunnor 41 kanna
    Vthj wäster södre giärdet nårr om wägen är vthsädet                10 tunnor 12 kannor
    Söder om wägen i samma gierde är dennes vthsadhe                5 tunnor 17 ½ kanna
    Denne gårdh kann och enär medellmåttigh wäxt är
    om åhret fåå till höö och starr                                                    11 kiärrelas

5. Jbidem för detta frällsse, lyder nu under Wysingsöös schola hemman     1.
    Denne gårdh är lyka medh Numero 4 och 6. uthj åcker och
    angemåhl och j alla byessens lägenheeter

6. Jbidem Crono som Salig Ryksdrotten högwälborne Herr Gabriel Oxenstiärna
    ifrån sigh och till Cronan förbytt hafwer, och nu lyder under
    Wadstena slott förmedlat till hallff i owyst hemman                                1.
    Denne gårdh är lyka medh Numero 4. och 5. uthj åcker
    och ängemåhl och i alla byessens lägenheeter, så till
    vthsädhe som till höö, men starrhööet till desse gårdar är allenast
    tree kiärrelas, och en af dee andre som ähre träbolade uthj kiärrängen
    är deeras starrhöö säx kierrelas

7. Jbidem crono vnder Wadstena slott hemman                    1.
    som och Salig Rykz drotten högwälbnorne Herr Gabriel Oxenstierna
    ifran sigh och till Cronan förbytt hafwer, denne gårdh
    ähr lyka medh Numero 1. och 2 bade j åcker och ängemåhl
    Hafwer altså denne gårdh lyka vthsäde medh Numero 1 och 2.
    alldeles som på Numero 1 ståår vthfördt, och vthaf dee trätton
    kiärrelass höö, som hwardera denne gårder fåå, ähre säx kiärre
    lass grofft starrhöö

8. Jbidem frällsse ½ i owist  hemman                            1.
    Denne gårdh är lyka medh Numero 3 i åcker och ängemåhl
    och enbooladh öfwer alle åckergiärden och ängarne sampt och i beetes
    hagen, och är lyka vthsäde till denne, som på Numero 3. ståår vthfördt
    sampt och lyka höö.

    Och ligger åhrligen det ena åckergiärdet j trääde effter denne
    landhs ordts vhrminnes sedhwänia

    Muhlebeetet till denne by, är icke annat änn på träädet, denne by
    haffwer wäll något lytet vthmark, neder weedh siöön Wätteren
    menn hafwa ingen fäägata eller vthdreff ifrån /byen/ och till bemtälte
    marck för andras instängde ägor som ähre emällan
    Weedebrandh, så wäll som all annor nödhtorfftigh skough, som
    till gårdernes bygnadh och dess ägors omstängsell betarf-
    was, måste dee ifrån häradhs allmänningen hämpta, huar
    till dee hafwa närmast inn emot twå myhl

(Text i vänstra spalten:)
Nummero 7. behöfwer mycket wäll en
sådan förmedling som Numero 6 hafuer
fått, oansedt, det är större till
vthsädhe j östernårre giärdet änn
Numero 6. så är den så mycket
mehra swykfull och skrynare
öhrjordh, änn som på nårre sydan
om wägen är, huarest Numero 6 är trääboolat

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här nordan till tager Hageby höga
kyrkobyes ägor och ängh weedh
Här tager Hagebyhöga ägor och åckergiärdhe weedh
Här tager Prästegården Bruustorps åcker-flått weedh
Här på denne sydan om bäcken tager Öllstorps ägor och åckergiärde weedh
Här öster om tager Stubbetorps ägor och ängh weedh
Här tager Fyfwellsta kiyrckobyes ägor och åckergiärde weedh
Här sunnan till tager Brootorps ägor och åckergiärdhe weedh
Här tager och Egby her-regårdhs åckergiärdhe weedh
På denne sydan tager Egby herregårdhs ägor och åckergiärdhe weedh
Här på denne sydan här intill, stööter Klåsta ägor och åckergiärde
och små ängehager närmast weedh giärssgården
Här är och Prästegården Brustorps ägor och åckergiärde beläget
Här på denne sydan är Prästegården Bru-
storps ägor och gärde belägen

Vthj denne äng är mästendeells hårdh och skarp
mååsswall och medh smått eeneböske bewuxen
Tämmeligh godh swart öhrmylle-jordh
Skarp staggwall
Suhrachtigh wall
Sandh - och - öhr 
Aska hög
Medellmåttigh öhr-mylla
Tompter
Något torr skarp jordh
Sidlänt och suhrachtigh(?) dungjordh
Medellmåttigh godh leermylle jordh
Medellmåtig hårdh-wall
Medellmåttigh öhr-mylla
Medellmåttigh hårdh walls ängh
Beetes wall
Något torr öhr-jordh
Kiärrachtigh wall
Styff leerjordh
Knechtestuga
Starr-änger
Styff leerjordh

Scala Ulnarum
Gabriel NielSson