D24_066

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio öffwer Stråå kiörckia och by, uthj Östergiötland,
Wadstena lähn, Aska häradh och Stråå sochn belägne, afmätt Anno 1691

    Notarum Explicatio

    Stråå kiyrcka och by. Huar uthi ähre kiyrckio hemman    -3.
    och höra vnder Wadstena slott tillförene hafwer Nårregår-
    den och Södergården waret lyka stoora uthj åcker och ängemåhl,
    nämbligen af    - 1 och 4/5 deells åttingh huarthera, Männ Mellangår-
    den något större, nämbligen af    - 2 och 2/5 deells åttingh. Huillcka
    för någon tydh sedan, ähre giorde lyka stoora j åcker och ängemåhl
    alle tree.

A. Wästra åckergierdet till byen, des jordhmohn är weedh pass hallfparten
    mycket styff leerjordh, och nordast nermast kiyrckian och
    byen weedh wägen och reenarne är leeröhr, men wästerst är
    rödhachtigh leerjordh och ganska mycket af den skadelige landhaf-
    ren öfwer alt giärdet bewuxet.

B. Östra åckergierdet till byen, des jordhmohn är mästedelen styff leerjordh
    männ wästerst närmast kiyrckian och Åby ängh är leeröhr, äfwen och så
    österst weedh byessens ängh är och något leeröhr, och äfwen lyka medh
    wästra giärdet af den skadelige landhafren bewuxet.

C. Byesens ängh hwar uthj är mycket skarp wall särdeles närmast giärdet
    och uthmedh giärssgården up till Soldatetorpet, hwillcket bruukas alt till
    beete om sommaren åth dragööckerne, männ södre sydan uthmedh bäc-
    ken är tufwigh och ojämbn suhrwall, och bärges der något lytet.

1. Nårre gården weedh kiörckan hwillcken nu är lyka medh en af dee andre
    uthj åcker och ängemåhl, haar j Wästra giärdet på dess tredie deel
    till vthsädhe                                                                           11 tunnor 28 2/3 kanna
    Och det andra åhret uthj Östra giärdet till vthsäde                14 tunnor 39 kannor
    Och enär medellmåtigh grääs wäxt är, kann denne gårdh
    fåå på sin tredie deel uthj änghen och grääshagen söder om byen
    tillyka medh j säädesgierdet och på tompten alls till höö    6 kierrelas
    eller tree pallmar.

2. Mellan gården är nu lyka stoor medh Nårregården i åcker och
    ängemåhl haar j Wästra giärdet på dess tredie deel vthsäde     11 tunnor 28 2/3 kanna
    Och det andra åhret uthj Östra giärdet till vthsäde                    14 tunnor 39 kannor
    Och äfwen lyka medh nårregården fåår till höö                        6 kierrelas

3. Södre gården är och lyka stoor medh en af ofwanstående hemman
    uthj åcker och ängemåhl och haar i Wästre giärdet på dess
    tredie deehl till vthsädhe                                                            11 tunnor 28 2/3 kanna
    och det andra åhret uthj Östra gierdet till vthsädhe                   14 tunnor 39 kannor
    Och äfwen lyka medh dee andre fåår till höö                            6 kierrelas
     Effter landhsortens seedh ligger åhrligen det ena åckergiärde
    i träädhe

D. Ett Soldatetorp öster uthj ängen och uthj dess inhägnadh vpgiordh
    åcker af leeröhr till vthsädhe                                                     1 tunna 17 kannor

E. Ett stycke öster om och hoos Soldatetorpet, nyligen vprefwet till
    åcker, doch icke ännu inhägnadt af leeröhr till vthsädhe          2 tunnor
    Detta hafwa åboerne i byen vprefwet huillcket är af föga wärdhe

F. Twänne åckerstycken som lyda till skattegården j Tystorp, det ena i
    Östragiärdet om vthsädhe                                                        3 tunnor 27 4/5 kanna
    det andra j Wästra giärdet om vthsädhe                                  2 tunnor 54 2/5 kanna

    Jngen vthmarck ey heller beetes hage, mulebeete allenast på träädet
    ey heller humblegårder är till byn alt huad som betarfwas till går-
    dernes bygnadh och dess ägors omstängande sampt och weedebrandh
    måste åboerne för betallning sigh långt fiärran ifrån förskaffa

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här på denne sydan tager Åby ägor och ängh weedh
Här uthom gierdesgården tager Kongsänngen, som
kallas Maarsta änngen weedh
Här når om gierdesgården, är och Maarsta änngen belägen
Här tager Tistorp ägor och vthmarck weedh
Här tager Tistorps ägor och änngh weedh
Orlunda ängh tager här weedh
Här tager en arff och egen änngehump weedh
Här tager Closter Orlunda ägor och ängh weedh
Här på denne sydan tager Closter Orlunda ägor och åckergiärdhe weedh
Här tager och Kallf-westa åckergiär-de weedh
Här på denne sydan tager Kallfwesta ägor och åckergiärdhe weedh

Leeröör Skarp fnugwall
Hårdh-wall
Leer öhr?1 jordh
Leeröör
Een kiärhump
Leer-jordh
Röödh leerjordh
Leröör
Styf leerjordh
Hårdh-wall
Leerjordh
Hårdhwall
Skarp fnugwall
Styf leerjordh
Här uthmedh giärs är mycket skarp wall,
och bruukas mäst till beete
Småå häsleskough
Skarp och alldek tufwigh wall
bruukas mäst till beete
Skarp och tufwigh wall

Scala Ulnarum
Gabriel NielSson

(Senare text nedtill:)
1735 in april Reviderad
et approberad

___________________
1) Del av texten utsuddad?